Body Clock SensaTone Pelvic Floor Stimulator

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
Radiance Medical Systems
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
Body Clock Health Care Limited
Khu trị liệu:
Obstetrics & Gynaecology
Chỉ dẫn điều trị:
It is intended to help strengthen pelvic floor muscles and to treat incontinence.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: SENSATONE - 5060079210675, SensaTONE for Men - 5060079211283
Số ủy quyền:
DE0500402
Ngày ủy quyền:
2016-03-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này