BLUTDRUCK-MITTEL I

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viscum album (Pot.-Angaben); Arnica montana (Pot.-Angaben); Selenicereus grandiflorus (Pot.-Angaben); Crataegus (Pot.-Angaben); Plumbum metallicum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Wulf Rabe Biologische Arzneimittel KG (3087941)
Dạng dược phẩm:
Kugeln
Thành phần:
Viscum album (Pot.-Angaben) (1794) 0,4 Milliliter; Arnica montana (Pot.-Angaben) (1798) 0,4 Milliliter; Selenicereus grandiflorus (Pot.-Angaben) (1813) 0,4 Milliliter; Crataegus (Pot.-Angaben) (1821) 0,4 Milliliter; Plumbum metallicum (Pot.-Angaben) (2016) 0,4 Milliliter
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0603388.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này