Biphozyl  solution for haemodialysis/haemofiltration

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-09-2021
Sẵn có từ:
Gambro Lundia AB,
Mã ATC:
B05ZB
Liều dùng:
solution for haemodialysis/haemofiltration
Tóm tắt sản phẩm:
Biphozyl, solution for haemodialysis/haemofiltration 2 x 5000 ml per box
Số ủy quyền:
20150301
Ngày ủy quyền:
2015-09-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này