bioMerieux ChromID VRE Agar (VRE)

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BIOMERIEUX SINGAPORE PTE. LTD.
Lớp học:
Class C IVD
Sản xuất bởi:
BIOMERIEUX S.A.
Khu trị liệu:
Microbiology
Chỉ dẫn điều trị:
ChromID VRE Agar is a selective Chromogenic medium for the detection of E.faecium and E.faecalis showing acquired vancomycin resistance (VRE), in at risk patients.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: ChromID VRE agar (VRE) - 43002, ChromID VRE Agar (VRE) - 43004
Số ủy quyền:
DE0014981
Ngày ủy quyền:
2014-03-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này