bioMerieux ChromID C.difficile agar (CDIF)

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BIOMERIEUX SINGAPORE PTE. LTD.
Lớp học:
Class C IVD
Sản xuất bởi:
BIOMERIEUX S.A. FRANCE
Khu trị liệu:
Microbiology
Chỉ dẫn điều trị:
ChromID C. difficile agar (CDIF) is a selective chromogenic medium for the detection and identification of Clostridium difficile in human specimens (stools of symptomatic patients).
Tóm tắt sản phẩm:
Models: ChromID C.difficile agar (CDIF) - 43871
Số ủy quyền:
DE0015022
Ngày ủy quyền:
2014-03-27

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này