Bio-Rad Liquichek Immunoassay Control

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BIO-RAD LABORATORIES (SINGAPORE) PTE LTD
Lớp học:
Class C IVD
Sản xuất bởi:
Bio-Rad Laboratories
Khu trị liệu:
Immunology
Chỉ dẫn điều trị:
It is used as an assayed quality control serum to monitor the precision of laboratory testing procedures for the analytes listed in the package insert.
Tóm tắt sản phẩm:
Models: Liquichek Immunology Control Level 1 6 x 1ml - 591, Liquichek Immunology Control Level 2 6 x 1ml - 592, Liquichek Immunology Control Level 3 6 x 1ml - 593, Liquichek Immunology Control Trilevel Minipak 3 x 1ml - 590X, Liquichek Immunology Control Level 1 6 x 3ml - 594, Liquichek Immunology Control Level 2 6 x 3ml - 595, Liquichek Immunology Control Level 3 6 x 3ml - 596
Số ủy quyền:
DE0006238
Ngày ủy quyền:
2011-03-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này