Berberis-Homaccord oral drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
26-04-2021
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Liều dùng:
oral drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Berberis-Homaccord, oral drops, solution - 30ml
Số ủy quyền:
20150338
Ngày ủy quyền:
2015-10-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này