Beaver-Visitec Wet-Field Coagulator

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
Asta Meyer (S) Pte Ltd
Lớp học:
Class C medical device
Sản xuất bởi:
Beaver-Visitec International, Inc
Khu trị liệu:
Ophthalmology
Chỉ dẫn điều trị:
is intended to achieve ocular hemostasis and intrascleral hemostasis using bipolar frequency during surgery.
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[System or Procedure Pack], [Sterile Medical Device], System with accessories Some accessories are sterile; Models: WET-FIELD® HEMOSTATIC COAGULATOR, INTERNATIONAL (50Hz) - 221340, WET-FIELD® FOOT SWITCH - 232345, WET-FIELD® REUSABLE BIPOLAR CABLE - 221202, WET-FIELD® SINGLE USE BIPOLAR CABLE - 22135010, WET-FIELD® SINGLE USE BIPOLAR CABLE - 22135050, WET-FIELD® STANDARD FORCEPS - 221204, WET-FIELD® JEWELERS FORCEPS - 221206, WET-FIELD® JEWELERS FORCEPS - 221207, WET-FIELD® ADSON FORCEPS - 221208, WET-FIELD® COAPTATION FORCEPS - 221209, WET-FIELD® TENZEL FORCEPS - 221211, WET-FIELD® ERASER® - 221250, WET-FIELD® ERASER® - 221251, WET-FIELD® ERASER® - 221260, WET-FIELD® ERASER® - 221260135, WET-FIELD® ERASER® - 221260150, WET-FIELD® ERASER® - 221265, WET-FIELD® ERASER® - 221266, WET-FIELD® ERASER® - 221267, WET-FIELD® ERASER® - 221267135, WET-FIELD® ERASER® - 221267150
Số ủy quyền:
DE0011617
Ngày ủy quyền:
2012-11-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này