Dymista Express 137 micrograms/50 micrograms per actuation nasal spray suspension

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-11-2022
Thành phần hoạt chất:
флутиказон, комбинации
Sẵn có từ:
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Mã ATC:
R01AD58
INN (Tên quốc tế):
fluticasone, combinations
Liều dùng:
137 micrograms/50 micrograms per actuation nasal spray suspension
Tóm tắt sản phẩm:
Azecort, 137 micrograms/50 micrograms per actuation nasal spray, suspension x 10 ml x 1, x 10; x 25 ml x 1, x 3;
Số ủy quyền:
20130144
Ngày ủy quyền:
2014-06-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này