Astator 30 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-12-2019
Sẵn có từ:
Miklich Laboratorios S.L.
Mã ATC:
C10AA5
Liều dùng:
30 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Astator, 30 mg film - coated tablets x 4; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100
Số ủy quyền:
20110264
Ngày ủy quyền:
2014-07-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này