ASAHI POLISULFONE ALBRANE, APS-MD

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
ASAHI KASEI KURARAY MEDICAL CO., LTD.
Mã ATC:
F01060303
Nhóm trị liệu:
FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE SINTETICO
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-04-26

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này