ARTRAIT 2.5 2,5mg COMPRIMIDO

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
PERULAB S.A.
Dạng dược phẩm:
COMPRIMIDO
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E21263

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này