Aripiprazole Aurobindo 15 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-08-2018
Thành phần hoạt chất:
Арипипразол
Sẵn có từ:
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Mã ATC:
N05AX12
INN (Tên quốc tế):
Aripiprazole
Liều dùng:
15 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Aripiprazole Aurobindo, 15 mg tablets - blister x 14; x 28; x 30; x 49; x 56; x 98; HDPE bottle x 30; x 100; x 250; x 500;
Số ủy quyền:
20150369
Ngày ủy quyền:
2015-11-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này