Areta 20 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
24-08-2020
Thành phần hoạt chất:
Лерканидипин
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
C08CA13
INN (Tên quốc tế):
Lercanidipine
Liều dùng:
20 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
ARETA, 20 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 28; x 30; x 35; x 50; x 56; x 84; x 98; x 100; x 126; x 154;
Số ủy quyền:
20100212
Ngày ủy quyền:
2015-05-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này