ARECAMIN 1 g POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Quốc gia: Peru

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Nguồn: DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:

ELVETIUM PERU S.A.

Dạng dược phẩm:

POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Loại thuốc theo toa:

CON RECETA MEDICA

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này