APYRAL 120 mg/5 mL JARABE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A.
Dạng dược phẩm:
JARABE
Loại thuốc theo toa:
SIN RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E15506

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này