Apstar 35 mg prolonged - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-05-2018
Sẵn có từ:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,
Mã ATC:
C01EB15
Liều dùng:
35 mg prolonged - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Apstar, 35 mg prolonged - release tablets x 10; x 20; x 30; x 40; x 60; x 90;
Số ủy quyền:
20110184
Ngày ủy quyền:
2013-10-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này