Ampril  5 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-07-2022

Sẵn có từ:

KRKA, d.d. Novo Mesto

Mã ATC:

C09AA5

Liều dùng:

5 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Ampril, 5 mg tablets x 30; x 50; x 60; x 90

Ngày ủy quyền:

2014-04-08

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này