Amlessa 8 mg/5 mg tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-11-2021
Thành phần hoạt chất:
периндоприл и амлодипин
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo mesto
Mã ATC:
C09D4
INN (Tên quốc tế):
perindopril and amlodipine
Liều dùng:
8 mg/5 mg tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Amlessa, 8 mg/5 mg tablets x 28; x 30; x 50; x 60; x 100
Số ủy quyền:
20120558
Ngày ủy quyền:
2015-06-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này