Amisulgen 50 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2017
Thành phần hoạt chất:
Амисульприд
Sẵn có từ:
Generics /UK/ Limited
Mã ATC:
N05AL5
INN (Tên quốc tế):
Amisulpride
Liều dùng:
50 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Amisulgen, 50 mg tablets x 10 x 12 x 20 x 30 x 60 x 90
Số ủy quyền:
20090378
Ngày ủy quyền:
2015-01-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này