Amisulgen 400 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2017
Thành phần hoạt chất:
Амисульприд
Sẵn có từ:
Generics /UK/ Limited
Mã ATC:
N05AL5
INN (Tên quốc tế):
Amisulpride
Liều dùng:
400 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Amisulgen, 400 mg film - coated tablets x 30 x 60 x 100
Số ủy quyền:
20090381
Ngày ủy quyền:
2015-01-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này