AMBILAN 250/62.5 mg/5 mL SUSPENSION RECTAL

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
IVAX PERU S.A.
Dạng dược phẩm:
SUSPENSION RECTAL
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E13451

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này