Alphacef  2 g powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-11-2019
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd.
Mã ATC:
J01DE1
Liều dùng:
2 g powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Alphacef, 2 g powder for solution for injection x 1 x 10 x 50 x 100 fl.
Số ủy quyền:
20140247
Ngày ủy quyền:
2015-07-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này