AGO ELETTRODO STAR FIXED

Quốc gia: Ý

Ngôn ngữ: Tiếng Ý

Nguồn: Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:

STARMED

Mã ATC:

Z1204021580

Nhóm trị liệu:

STRUMENTAZIONE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE

Tình trạng ủy quyền:

S

Ngày ủy quyền:

2011-09-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này