Agaricus - DHU - Dilution

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Sẵn có từ:
Deutsche Homöopathie-Union
Loại thuốc theo toa:
Arzneimittel zur Abgabe ohne aerztliche Verschreibung
Tóm tắt sản phẩm:
Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke
Số ủy quyền:
HOM-4919
Ngày ủy quyền:
2006-07-17

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này