ABNOBAVISCUM MALI 1,5 mg / mL SOLUCION INYECTABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
GP PHARM S.A.
Dạng dược phẩm:
SOLUCION INYECTABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E22271

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này