Униспир 325 mg стомашно-устойчиви таблетки x 20

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
PHOS Pharma Ltd
Mã ATC:
N02BA1
Tóm tắt sản phẩm:
UNISPIR, 325 mg gastro-resistant tablets x 20
Số ủy quyền:
20120198
Ngày ủy quyền:
2012-04-03

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này