Оксалиплатин Майлен 5 mg/ml прах за инфузионен разтвор

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
Mylan S.A.S.
Mã ATC:
L01XA3
Tóm tắt sản phẩm:
Oxaliplatin Mylan, 5 mg/ml powder for solution for infusion x 1x 20 ml; x 1 x 50 ml;
Số ủy quyền:
20120351
Ngày ủy quyền:
2015-09-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này