Зантак 75 mg филмирани таблетки x 6 x 12

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ранитидин
Sẵn có từ:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd
Mã ATC:
A02BA2
INN (Tên quốc tế):
Ranitidine
Tóm tắt sản phẩm:
Zantac, 75 mg film-coated tablets x 6 x 12
Số ủy quyền:
9700362
Ngày ủy quyền:
2011-10-19

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này