Водороден пероксид -Фло 3% дермален разтвор- 100ml; 1000ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
Флора-02 ЕООД
Mã ATC:
D08A1
Tóm tắt sản phẩm:
Hydrogen peroxide - Flo, 3% cutaneous solution - 100ml; 1000ml
Số ủy quyền:
20050156
Ngày ủy quyền:
2010-09-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này