STAIN-EX 1 (914256)

Україна - українська - Ecolab

купити це зараз

Доступна з:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Кількість Авторизація:
115373E

Документи іншими мовами

Характеристики продукта Характеристики продукта - болгарська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - іспанська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - данська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - німецька

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - естонська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - грецька

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - англійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - французька

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - італійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - латвійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - литовська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - угорська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - голландська

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - польська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - португальська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - румунська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словацька

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словенська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - фінська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - російська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - норвезька

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - хорватська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - сербська

27-11-2017

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

1 / 12

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту

STAIN-EX 1

Код продукту

115373E

Використання

Речовини/Препарату

Миючий засіб

Тип речовини

Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо

розчинення продукту

Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування,

рекомендоване проти

Визначені сфери

застосування

Засіб для попередньої обробки/видалення плям. Ручний

процес

Рекомендовані обмеження

щодо використання

Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія

ТОВ "Еколаб ТзОВ"

Героїв Космосу, 4 оф.805

3148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії

0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду

02.09.2014

Версія

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Займисті рідини , Категорія 3

H226

Подразнення шкіри , Категорія 2

H315

Подразнення очей , Категорія 2

H319

Небезпека аспірації , Категорія 1

H304

Класифікація (67/548/ЄEC, 1999/45/ЄC)

Xn; Шкідливо

Класифікація продукту базується на основі його

токсикологічної оцінки.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

2 / 12

R36/38

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику

Сигнальне слово

Небезпека

Зазначення фактора

небезпеки

H226

Займиста рідина та випари.

H304

Може бути смертельним при заковтуванні

або потраплянні у дихальні шляхи.

H315

Викликає подразнення шкіри.

H319

Викликає важке подразнення очей.

Зазначення застержених

заходів

Запобігання:

P210

Тримати подалі від нагрівання/ іскор/

відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не

палити.

P280

Використовувати захисні рукавички/ засоби

захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P301 + P310

ПРИ ЗАКОВТУВАННІ: Негайно

зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО

ЦЕНТРУ або лікаря.

P331

НЕ МОЖНА стимулювати блювання.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

distillates (petroleum), hydrotreated light

аліфатичні вуглеводні

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва

Номер CAS

Номер ЄС

REACH №

Класифікація

(67/548/ЄEC)

Класифікація

(РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ.

1272/2008)

Концентрація

distillates

(petroleum),

hydrotreated light

64742-47-8

265-149-8

Xn; R65

Небезпека

аспіраціїКатегорія 1; H304

>= 30 - < 50

аліфатичні

вуглеводні

93685-80-4

297-628-2

Небезпека

аспіраціїКатегорія 1; H304

>= 10 - < 20

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

3 / 12

Alcohol ethoxylate

68951-67-7

01-2119548515-35

Xn-Xi; R22-

Гостра токсичністьКатегорія

4; H302

Серйозне ушкодження

очейКатегорія 1; H318

>= 10 - < 20

(моно) спиртові

поліглікозіди

жирного ряду

34316-64-8

251-932-1

Подразнення очейКатегорія

2; H319

>= 10 - < 20

Alkylamine

ethoxylates

R22-R34-R50

Гостра токсичністьКатегорія

4; H302

Гостра токсичність для

водних організмівКатегорія

1; H400

Роз'їдання/подразнення

шкіриКатегорія 1В; H314

>= 5 - < 10

ethanol

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Займисті рідиниКатегорія 2;

H225

>= 5 - < 10

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима

Промити негайно великою кількістю води, також під повіками,

протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз

необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати

промивання. Отримати медичну допомогу.

При контакті зі шкірою

Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15

хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Якщо

з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну

допомогу.

При заковтуванні

Не МОЖНА стимулювати блювання. Нічого не давати

перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.

Небезпека аспірації при заковтуванні - може потрапляти до

легень та викликати пошкодження. Негайно викликати лікаря.

При вдиханні

При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та

викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка

Лікувати відповідно до симптомів.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

4 / 12

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні

засоби

Використовувати протипожежні заходи, які відповідають

місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для

гасіння

Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику

під час пожежогасіння

Пожежна небезпека

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.

Зворотній спалах можливий на значну відстань.

Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних

рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.

Небезпечні продукти

горіння

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне

обладнання для

пожежників

: Використовувати індивудуальне захисне обладнання.

Додаткова інформація

: Застосувати водне розбризкування для охолодження

зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену

пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з

місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не

вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній

ситуації

Рекомендація для

неаварійного персоналу

Усунути всі джерела займання.Впевнитись що очищення

проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.

Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної

бригади

Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть

до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і

непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи

Не дозволяти потрапляння до грунту, поверхневі або грунтові

води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення

Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити

безпечним способом. Зупинити течу, якщо це можливо

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

5 / 12

зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати

його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок,

грунт, діатомовий грунт, вермікуліт) та помістити у контейнер

для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів

(див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах,

обкопайте розлиту речовину або зупиніть речовину іншим

чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил

безпеки під час роботи

Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки

при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та

гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання

електростатичного розряду (який може викликати займання

органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки.

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки. Зняти та вимити

забруднений одяг перед повторним використанням. Після

роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки

шкіри.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та

місць зберігання

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.Зберігати

у прохолодному та добре провітрюваному місці.Тримати

подалі від окисників.Тримати подалі від дітей.Тримати

контейнер щільно закритим.Зберігати у відповідних

промаркованих контейнерах.

Температура зберігання

5 °C до 40 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери

застосування

Засіб для попередньої обробки/видалення плям. Ручний

процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

6 / 12

Інженерно-технічні заходи

Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у

повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки. Зняти та вимити

забруднений одяг перед повторним використанням. Після

роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки

шкіри.

Захист очей/обличчя (EN

166)

Захисні окуляри з боковими щитками

Захист рук (EN 374)

Надягати таке індивідуальне захисне обладнання:

Нітриловий каучук

бутилкаучук

Непроникні рукавички

Необхідно викидати і заміняти рукавички, якщо є найменші

признаки руйнування або хімічного розриву.

Захист тіла та шкіри (EN

14605)

Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів

(EN 143, 14387)

Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується

нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження

Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований

захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС

(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні

ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за

допомогою технічних засобів колективного захисту або

заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для

зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд

: рідина

Колір

: безбарвний

Запах

: спиртовий

7.0 - 8.0, 100 %

Температура спалаху

23 °C прилад закритого типу для визначення температури

спалаху

Поріг сприйняття запаху

Hемає даних

Температура

плавління/замерзання

Hемає даних

Початкова точка кипіння і

інтервал кипіння

Hемає даних

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

7 / 12

Швидкість випаровування

Hемає даних

Займистість (тверда

речовина, газ)

Hемає даних

Верхня вибухонебезпечна

границя

Hемає даних

Нижня вибухонебезпечна

границя

Hемає даних

Тиск пари

Hемає даних

Відносна густина пари

Hемає даних

Відносна густина

0.821 - 0.825

Розчинність у воді

розчинний

Розчинність у інших

розчинниках

Hемає даних

Коефіцієнт розділення (н-

октанол/вода)

Hемає даних

Температура

самозаймання

Hемає даних

Тепловий розклад

Hемає даних

В'язкість, кінематична

Hемає даних

Вибухові властивості

Hемає даних

Окислювальні властивості

так

9.2 Інша інформація

Hемає даних

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Органічні матеріали

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

8 / 12

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих

шляхах впливу

Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Токсичність

Гостра пероральна

токсичність

: Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна

токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна

токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення

шкіри

: Подразнення шкіри

Серйозне ураження

очей/подразнення очей

: Подразнення очей

Респіраторна або шкірна

сенсибілізація

: Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність

: Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні

функції

: Для даного продукту даних немає.

Вивчення мутагенності на

бактеріальних клітинах

: Для даного продукту даних немає.

Тератогенність

: Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді

: Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія

: Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна

токсичність

: distillates (petroleum), hydrotreated light

LD50 Щур: > 5,000 mg/kg

Alcohol ethoxylate

LD50 Щур: 1,000 mg/kg

ethanol

LD50 Щур: 10,470 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

9 / 12

Компоненти

Гостра інгаляційна

токсичність

: ethanol

4 h LC50 Щур: 117 mg/l

Компоненти

Гостра дермальна

токсичність

: Alcohol ethoxylate

LD50 Кріль: 5,000 mg/kg

ethanol

LD50 Кріль: 15,800 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі

Викликає важке подразнення очей.

Шкіра

Викликає подразнення шкіри.

Заковтування

Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у

дихальні шляхи.

Вдихання

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Хронічна дія

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима

Почервоніння, Біль, Подразнення

Контакт зі шкірою

Почервоніння, Подразнення

Заковтування

Блювання

Вдихання

Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля

Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб

: Hемає даних

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: Hемає даних

Токсичність для водоростей

: Hемає даних

Компоненти

Токсичність для риб

: distillates (petroleum), hydrotreated light

96 h LC50: > 1,000 mg/l

ethanol

96 h LC50 Риба : 11,000 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

10 / 12

Компоненти

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: distillates (petroleum), hydrotreated light

72 h EC50: > 1,000 mg/l

Alcohol ethoxylate

48 h LC50: 5.33 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей

: distillates (petroleum), hydrotreated light

48 h EC50: > 1,000 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Hемає даних

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Hемає даних

12.4 Мобільність у грунті

Hемає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або

стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже

стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або

вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Hемає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Европейськимі директивами з утилізації відходів та небезпечних

відходів.Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з

утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт

: За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж

утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є

доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка

: Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності

необхідно направити до затвердженої станції переробки

відходів для повторного використання або утилізації. Не

можна повторно використовувати порожні контейнери.

Європейський каталог

відходів

: 200129* - миючі засоби, що містять небезпечні речовини

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

11 / 12

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність

пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №

1993

14.2 Власна транспортна

назва ООН

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(етанол, distillates (petroleum), hydrotreated light)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Повітряний транспорт

(IATA)

14.1 ООН №

1993

14.2 Власна транспортна

назва ООН

Flammable liquid, n.o.s.

(етанол, distillates (petroleum), hydrotreated light)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Морський транспорт

(IMDG/IMO)

14.1 ООН №

1993

14.2 Власна транспортна

назва ООН

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(етанол, distillates (petroleum), hydrotreated light)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

14.7 Транспортування у

великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

Непридатне

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство,

характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту

про миючі засоби ЄС

648/2004

30% і більше: Аліфатичні вуглеводні

15% або більше, але менше 30%: Неіоногенні ПАР

Вітчизняний регламент

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

STAIN-EX 1

115373E

12 / 12

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄC щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми

Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009

"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст фраз ризику

Дуже займистий.

Шкідливо при заковтуванні.

Спричиняє опіки.

Ризик серйозного ураження очей.

Дуже токсично для водних організмів.

Шкідливо: може викликати ураження легень при заковтуванні.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225

Легкозаймиста рідина та випари.

H302

Шкідливо при заковтуванні.

H304

Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у

дихальні шляхи.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.

H318

Викликає важке ураження очей.

H319

Викликає важке подразнення очей.

H400

Дуже токсично для водних організмів.

Повний текст інших скорочень

Підготовлено

Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та

1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї

версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних

та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для

безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не

може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки

конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що

використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі,

якщо інакше не зазначено у тексті.

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією