PURSOL PERFECT

Чехія - чеська - Ecolab

купити це зараз

Доступна з:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Кількість Авторизація:
108708E

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки
болгарська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
іспанська 24-11-2017
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
данська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
німецька 16-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
англійська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
французька 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
італійська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
латвійська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
литовська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
угорська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
голландська 16-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
польська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
португальська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
румунська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
словацька 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
словенська 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
фінська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
шведська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
російська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
норвезька 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
українська 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
хорватська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки
сербська 20-09-2021

Прочитайте повний документ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

PURSOL PERFECT

Kód výrobku

108708E

Použití látky nebo směsi

Bělicí přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Semi-automatická

aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.10.2019

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

2 / 13

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peruhličitan sodný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 30 - < 50

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 5 - < 10

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 1 - < 2.5

Látky, které mají pracovní limit expozice :

Alkálie

144-55-8

205-633-8

01-2119457606-32

>= 50 - <= 100

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

3 / 13

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

...

Прочитайте повний документ

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Поділіться цією інформацією