OLYMPUS DISINFECTANT

Страна: Фінляндія

мова: фінська

Джерело: Ecolab

купити це зараз

Доступна з:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Паспорт безпеки

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS DISINFECTANT
910085
1 / 17
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS DISINFECTANT
UFI
:
9W9Y-N7M1-M00K-D92Y
Valmisteen tunnuskoodi
:
WD00215A
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
instrumenttien desinfektioaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
28.04.2021
Versio
:
6.0
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS DISINFECTANT
910085
2 / 17
Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
H302
Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
H332
Ihosyövyttävyys, Alakategoria 1B
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
Herkistyminen hengitysteitse, Luokka 1
H334
Ihon herkistyminen, Luokka 1
H317
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka 3,
Hengityselimet
H335
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 3
H412
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H302 + H332
Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H334
Voi a
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки болгарська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки іспанська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки чеська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки данська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки німецька 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки естонська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки грецька 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки англійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки французька 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки італійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки латвійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки литовська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки угорська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки голландська 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки португальська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки румунська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словацька 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словенська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки шведська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки російська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки норвезька 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки українська 30-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки хорватська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки сербська 29-04-2022

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів