Aripiprazol "Krka" 5 mg tabletter

Данія - данська - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:
Aripiprazol
Доступна з:
Krka Sverige AB
Код атс:
N05AX12
ІПН (Міжнародна Ім'я):
aripiprazole
Дозування:
5 mg
Фармацевтична форма:
tabletter
Статус Авторизація:
Markedsført
Кількість Авторизація:
54312
Дата Авторизація:
2014-12-17

Прочитайте повний документ

Indlægsseddel: information til brugeren

Aripiprazol Krka 5 mg tabletter

Aripiprazol Krka 10 mg tabletter

Aripiprazol Krka 15 mg tabletter

Aripiprazol Krka 30 mg tabletter

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt

i denne indlægsseddel

. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazol Krka

Sådan skal du tage Aripiprazol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aripiprazol Krka indeholder det aktive stof aripiprazol, og tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

antipsykotika. Aripiprazol Krka bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15 år og opefter for

sygdom, der er forbundet med at høre, se eller føle ting, som ikke er der, mistænksomhed,

misopfattelse, usammenhængende tale og opførsel samt nedslået stemningsleje. Mennesker der har

disse symptomer kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse, være angste og anspændte.

Aripiprazol Krka bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13 år og ældre, som lider af en

sygdom, der er forbundet med symptomer som fx at føle sig ”høj”, en overdreven mængde energi,

behov for meget mindre søvn end sædvanligt, meget hurtigt tale med et væld af idéer og nogle gange

voldsom irritabilitet. Hos voksne forebygger det også, at tilstanden vender tilbage hos patienter, der

har haft god effekt af behandling med Aripiprazol Krka.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Aripiprazol Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Aripiprazol Krka

hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Aripiprazol Krka.

Selvmordstanker og selvmordsadfærd er blevet rapporteret i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du tænker eller fornemmer, at du vil gøre skade

på dig selv.

Inden du bliver behandlet med Aripiprazol Krka, skal du fortælle lægen, hvis du lider af:

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer såsom voldsom tørst, udskillelse af store

mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge (diabetes)

krampeanfald – i givet fald vil din læge overvåge dig tættere

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet

hjertekarsygdom, arvelig hjertekarsygdom, slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde,

abnormt blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper

tidligere tilbøjelighed til overdreven spillelyst

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker

dine normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie

eller din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med høj feber,

sveden, ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle trang til at opføre

dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at udføre

visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan

omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor

sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser.

Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og påvirkning af

din evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed,

især hvis du er ældre eller svækket.

Børn og unge

Lægemidlet må ikke anvendes til børn og unge under 13 år. Det vides ikke om det er sikkert og

effektivt til disse patienter.

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager Aripiprazol Krka.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazol Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, det gælder også medicin som ikke er på recept.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazol Krka tabletter kan forstærke virkningen af medicin, der

bruges til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager medicin for at kontrollere dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazol Krka tabletter sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazol Krka

eller den anden medicin måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen (fx kinidin, amiodaron eller flecainid)

antidepressiva eller naturmedicin mod depression og angst (fx fluoxetin, paroxetin, venlafaxin

eller perikon)

svampemidler (fx ketoconazol eller itraconazol)

visse lægemidler mod HIV (fx efavirenz, nevirapin, indinavir eller ritonavir

(proteasehæmmere))

krampestillende midler til behandling af epilepsi (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)

visse antibiotika mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger eller reducere virkningen af Aripiprazol Krka.

Oplever du uventede symptomer, mens du tager et af disse lægemidler sammen med Aripiprazol Krka,

skal du kontakte din læge.

Medicin, der øger niveauet af serotonin, bruges typisk til behandling af lidelser som depression,

generaliseret angst, OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter:

triptaner, tramadol og tryptophan bruges mod lidelser som fx depression, generaliseret angst,

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI, fx paroxetin og fluoxetin) til behandling af

depression, OCD, panik og angst

andre antidepressiva (fx venlafaxin og tryptophan) til behandling af svær depression

tricykliske præparater (fx clomipramin og amitriptylin) til behandling af depressive

sindslidelser

perikon (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel til behandling af let depression

smertestillende midler (fx tramadol og pethidin) til lindring af smerter

triptaner (fx sumatriptan og zolmitripitan) til behandling af migræne

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager

en af disse typer medicin sammen med Aripiprazol Krka, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazol Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Dette lægemiddel kan tages uafhængigt af måltider.

Alkohol bør undgås.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget aripiprazol i sidste trimester

(de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, døsighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, bør du kontakte din læge.

Hvis du tager Aripiprazol Krka, vil din læge drøfte med dig, om du bør amme dit barn, ved at se på

fordelen for dig ved behandling og fordelen ved amning for barnet. Du må ikke amme, samtidig med

at du tager dette lægemiddel. Tal med lægen om, hvordan du bedst kan ernære dit barn, hvis du tager

dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed og synsproblemer ved behandling med dette lægemiddel (se pkt. 4).

Der skal tages hensyn til dette i situationer, der kræver fuld opmærksomhed, f.eks. ved bilkørsel eller

betjening af maskiner.

Aripiprazol Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Aripiprazol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg én gang dagligt.

Lægen kan dog have ordineret en lavere

eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Brug til børn og unge

Der kan startes med en lav dosis aripiprazol som oral (flydende) opløsning. Dosis kan gradvist øges til

den anbefalede dosis for unge på 10 mg dagligt

. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller

højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkningen af Aripiprazol Krka er for kraftig eller for

svag.

Aripiprazol Krka er til oral anvendelse.

Forsøg at tage Aripiprazol Krka på samme tidspunkt hver dag. Det betyder ikke noget om du tager den

sammen med et måltid eller ej. Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes hele.

Selvom du føler du har det bedre,

må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Aripiprazol Krka uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazol Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aripiprazol Krka, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du ikke kan få

fat i lægen, skal du tage til den nærmeste skadestue og medbringe medicinpakningen.

Patienter, der har taget for meget aripiprazol, har oplevet følgende symptomer:

Hjertebanken, uro/aggressivitet, talebesvær.

Usædvanlige bevægelser (især i ansigtet og med tungen) og nedsat bevidsthedsniveau.

Andre symptomer kan være:

Akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtig vejrtrækning,

svedtendens,

Muskelstivhed, døsighed/søvnighed, langsom vejrtrækning, kvælningsfornemmelse, højt eller

lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt lægen eller hospitalet med det samme, hvis du får nogen af ovenstående symptomer.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazol Krka

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazol Krka

Stop ikke behandlingen selvom du føler, at du har det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage

Aripiprazol Krka så længe, som din læge har givet dig besked på.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diabetes mellitus (sukkersyge),

søvnbesvær,

ængstelse,

rastløshed og ude af stand til at forholde sig i ro, svært ved at sidde stille,

ukontrollerede spjættende, rykkende eller vridende bevægelser, uro i benene,

skælven,

hovedpine,

træthed,

døsighed,

ørhed,

rystende og sløret syn,

mindre hyppig eller træg afføring,

fordøjelsesbesvær,

kvalme,

øget spytdannelse,

opkastning,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

øget niveau af hormonet prolaktin i blodet,

forhøjet blodsukker,

depression,

ændret eller øget interesse for sex,

ukontrollerede bevægelser af mund, tunge og arme og ben (tardiv dyskinesi),

muskelforstyrrelse, der giver rykkende bevægelser (dystoni),

dobbeltsyn,

lysfølsomhed i øjnene,

hurtig hjerterytme,

fald i blodtrykket, når du rejser dig, hvilket forårsager svimmelhed, ørhed eller besvimelse,

hikke.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføring af oral aripiprazol, men deres

hyppighed er ukendt:

nedsat antal hvide blodlegemer,

nedsat antal af blodpladder,

allergiske reaktioner (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe og nældefeber),

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma,

højt blodsukker,

for lidt natrium i blodet,

appetitløshed (anoreksi),

vægttab,

vægtstigning,

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord,

aggressiv adfærd,

uro,

nervøsitet,

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, nedsat bevidsthed

og pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptikasyndrom),

kramper,

serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed),

taleforstyrrelse,

fiksering af øjenæblerne i en fast position,

pludselig uforklarlig død,

livstruende uregelmæssig hjerterytme,

hjertetilfælde,

nedsat hjerterytme,

blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i

benet), der kan vandre gennem blodårerne til lungerne medførende smerter i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer),

højt blodtryk,

besvimelse,

fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse,

muskelkramper omkring strubehovedet,

betændelse i bugspytkirtlen,

synkebesvær,

diarré,

ubehag i bughulen,

ubehag i maven,

leversvigt,

leverbetændelse,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene,

unormale værdier fra levertests,

hududslæt,

lysfølsom hud,

skaldethed,

øget svedtendens,

unormal muskelnedbrydning, hvilket kan medføre nyreproblemer,

muskelsmerter,

stivhed,

ufrivillig vandladning (inkontinens),

vandladningsproblemer,

abstinenssymptomer hos nyfødte ved indgivelse under graviditet,

forlænget og/eller smertefuld erektion,

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen,

brystsmerter,

opsvulmede hænder, ankler eller fødder,

blodprøveresultater: forhøjet eller svingende blodsukker, forhøjet glykosyleret hæmoglobin,

manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og

familiemæssige konsekvenser,

ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig

eller andre, for eksempel en øget seksualdrift,

ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug,

uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller

overdreven madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt

for at dække sulten),

tilbøjelighed til at vandre omkring.

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han/hun vil diskutere måder til at håndtere

eller mindske symptomerne.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol.

Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og

type af bivirkninger som hos voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende

bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelig” (hos

flere end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget hjerterytme

(puls), vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt

svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var

”almindelig” (flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevarelsesbetingelser.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazol Krka indeholder:

Aktivt stof: aripiprazol

Aripiprazol Krka 5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol

Aripiprazol Krka 10 mg tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg aripiprazol

Aripiprazol Krka 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg aripiprazol

Aripiprazol Krka 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg aripiprazol

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

hydroxypropylcellulose, rød jernoxid (E172) – kun i 10 mg og 30 mg tabletter, gul jernoxid

(E172) – kun i 15 mg tabletter, indigocarmin aluminiumlak (E132) – kun i 5 mg tabletter,

magnesiumstearat. Se punkt 2 ”Aripiprazol Krka indeholder lactose”.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter: Blå, runde tabletter med skrå kanter og med mulige mørkere og lysere pletter (diameter: 5

mm, tykkelse: 1,4 – 2,4 mm).

10 mg tabletter: Lys pink, rektangulære tabletter med mulige mørkere og lysere pletter samt graveret med

A10 på den ene side (længde: 8 mm, bredte: 4,5 mm, tykkelse: 2,1 – 3,1 mm).

15 mg tabletter: Lys gul til brunlig gul, rund, let bikonvekse tabletter med skrå kanter og med mulige

mørkere og lysere pletter samt graveret med A15 på den ene side (diameter: 7,5 mm, tykkelse: 2,5 – 3,7

mm).

30 mg tabletter: Lys pink, rund, bikonvekse tabletter med skrå kanter og med mulige mørkere og lysere

pletter samt graveret med A30 på den ene side (diameter: 9 mm, tykkelse: 3,9 – 5,3 mm).

Aripiprazol Krka er tilgængelig i æsker indeholdende 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100

tabletter i blisterkort.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest

ndret: 09/2020

Прочитайте повний документ

8. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Aripiprazol "Krka", tabletter

0.

D.SP.NR.

29328

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazol "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 30 mg aripiprazol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 5 mg tablet indeholder 29,94 mg lactose (som monohydrat).

Hver 10 mg tablet indeholder 60 mg lactose (som monohydrat).

Hver 15 mg tablet indeholder 83,83 mg lactose (som monohydrat).

Hver 30 mg tablet indeholder 180,01 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Blå, runde tabletter med skrå kanter og med mulige mørkere og lysere pletter (diameter: 5

mm, tykkelse: 1,4-2,4 mm).

10 mg

Lys pink, rektangulære tabletter med mulige mørkere og lysere pletter samt graveret med A10

på den ene side (længde: 8 mm, bredte: 4,5 mm, tykkelse: 2,1-3,1 mm).

15 mg

Lys gul til brunlig gul, rund, let bikonvekse tabletter med skrå kanter og med mulige mørkere

og lysere pletter samt graveret med A15 på den ene side (diameter: 7,5 mm, tykkelse: 2,5-3,7

mm).

dk_hum_54312_spc.doc

Side 1 af 22

30 mg

Lys pink, rund, bikonvekse tabletter med skrå kanter og med mulige mørkere og lysere pletter

samt graveret med A30 på den ene side (diameter: 9 mm, tykkelse: 3,9-5,3 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazol "Krka" er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i alderen

15 år og opefter.

Aripiprazol "Krka" er indiceret til behandling af moderate til svære maniske episoder ved

bipolær lidelse type 1 og til forebyggelse af ny manisk episode hos voksne, der har oplevet

hovedsageligt maniske episoder, og som i maniske episoder har responderet på behandling

med aripiprazol (se pkt. 5.1).

Aripiprazol "Krka" er indiceret til behandling i op til 12 uger, af moderate til svære

maniske episoder ved bipolær lidelse type 1, hos unge i alderen 13 år og ældre (se pkt.

5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Skizofreni

Den anbefalede startdosis for Aripiprazol "Krka" er 10 eller 15 mg/dag med en

vedligeholdelsesdosis på 15 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden

hensyntagen til måltider.

Aripiprazol "Krka" er effektiv i dosisområdet 10-30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret

effekt ved doser over 15 mg dagligt, selvom individuelle patienter kan have gavn af en

højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type 1

Den anbefalede startdosis for Aripiprazol "Krka" er 15 mg administreret som en enkelt

daglig dosis, uden hensyntagen til måltider, som enkeltstofbehandling eller

kombinationsbehandling (se pkt. 5.1). Nogle patienter kan have behov for højere dosis.

Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Forebyggelse af recidiv af maniske episoder ved bipolær lidelse type 1

Til forebyggelse af recidiv af maniske episoder hos patienter, der har været behandlet med

aripiprazol, som monoterapi eller kombinationsbehandling, fortsættes behandlingen med

samme dosis. Justering af den daglige dosis, inklusive dosisreduktion, bør overvejes på

baggrund af klinisk status.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år eller ældre

Den anbefalede dosis for Aripiprazol "Krka" er 10 mg/dag, administreret som en enkelt

daglig dosis uden hensyntagen til måltider. Behandling bør påbegyndes med 2 mg (ved at

anvende Aripiprazol oral opløsning 1 mg/ml) i 2 dage, der optitreres til 5 mg i yderligere 2

dage, indtil den anbefalede daglige dosis på 10 mg er nået. Om nødvendigt skal en

dk_hum_54312_spc.doc

Side 2 af 22

efterfølgende øgning af dosis ske trinvist med 5 mg uden at overskride den maksimale

daglige dosis på 30 mg (se pkt. 5.1).

Aripiprazol "Krka" er effektivt i et dosisinterval på 10 til 30 mg/dag. Der er ikke påvist

forbedret effekt ved doser over 10 mg dagligt, selvom patienter individuelt kan have gavn

af en højere dosis.

Aripiprazol "Krka" bør ikke anvendes til børn under 15 år med skizofreni på grund af

utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8 og 5.1).

Maniske episoder ved bipolær lidelse type 1 hos unge i alderen 13 år og ældre

Den anbefalede dosis af Aripiprazol "Krka" er 10 mg/dag, administreret som en enkelt

daglig dosis uden hensyntagen til måltider. Behandling bør påbegyndes med 2 mg (ved at

anvende aripiprazol oral opløsning 1 mg/ml) i 2 dage, hvorefter der optitreres til 5 mg i

yderligere 2 dage for at nå den anbefalede daglige dosis på 10 mg.

Behandlingsvarigheden bør være den kortest mulige til symptomkontrol og må ikke

overstige 12 uger. Der er ikke påvist forbedret virkning ved doser over 10 mg dagligt, og

en daglig dosis på 30 mg er associeret med en betydelig højere forekomst af signifikante

bivirkninger, herunder ekstrapyramidale symptomer, døsighed, træthed og vægtstigning (se

pkt. 4.8). Derfor bør doser over 10 mg dagligt kun anvendes i særlige tilfælde og med tæt

klinisk monitorering (se pkt. 4.4, 4.8, og 5.1).

Yngre patienter har en øget risiko for at opleve bivirkninger i forbindelse med aripiprazol.

Derfor frarådes Aripiprazol "Krka" til patienter under 13 år (se pkt. 4.8 og 5.1).

Irritabilitet associeret med autisme

Aripiprazol "Krka"s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke

blevet klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Tics associeret med Tourettes syndrom

Aripiprazol "Krka"s sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 6-18 år er endnu

ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering til patienter med mild til moderat leverinsufficiens er ikke påkrævet. Hos

patienter med svær leverinsufficiens er de tilgængelige data ikke tilstrækkelige til at

fastlægge anbefalinger. Hos disse patienter bør dosering administreres med forsigtighed.

Den maksimale daglige dosis på 30 mg bør imidlertid anvendes med forsigtighed hos

patienter med stærkt nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering til patienter med nedsat nyrefunktion er ikke påkrævet.

Ældre

Sikkerheden ved og virkningen af Aripiprazol "Krka" ved behandling af skizofreni eller

maniske episoder ved bipolær lidelse type 1 hos patienter i alderen 65 år og derover er ikke

dk_hum_54312_spc.doc

Side 3 af 22

undersøgt. På grund af den øgede følsomhed hos denne population, bør en lavere startdosis

overvejes, såfremt kliniske faktorer taler for dette (se pkt. 4.4).

Køn

Dosisjustering til kvindelige patienter i forhold til mandlige patienter er ikke påkrævet (se

pkt. 5.2).

Rygestatus

På baggrund af den metaboliske vej for aripiprazol er dosisjustering for rygere ikke

påkrævet (se pkt. 4.5).

Dosisjusteringer på grund af interaktioner

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol,

bør dosis af aripiprazol nedsættes. Når CYP3A4 eller CYP2D6-hæmmerne tages ud af

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges (se pkt. 4.5).

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4-induktorer og aripiprazol, bør dosis af

aripiprazol øges. Når CYP3A4-induktoren tages ud af kombinationsbehandlingen, bør

dosis af aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis (se pkt. 4.5).

Administration

Aripiprazol "Krka" er til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra flere dage til nogle uger, før der ses bedring af

patientens kliniske tilstand. Patienter skal monitoreres tæt gennem denne periode.

Suicidalitet

Psykisk sygdom og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, som i nogle

tilfælde har været rapporteret kort efter opstart eller ændring af antipsykotisk behandling,

inklusive behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8). Høj-risikopatienter bør overvåges tæt

under antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulære sygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

(anamnestisk myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller

ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom, tilstande som disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler) eller

hypertension, accelereret såvel som malign.

Der er observeret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i forbindelse med behandling med

antipsykotiske lægemidler. Da patienter, i behandling med antipsykotika, ofte har

sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE

identificeres før og under behandling med aripiprazol, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

QT-forlængelse

dk_hum_54312_spc.doc

Side 4 af 22

Hyppigheden af QT-forlængelse var i kliniske forsøg med aripiprazol sammenlignelig med

placebo. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med en familieanamnese

med QT-forlængelse (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg, af en varighed på et år eller kortere, er der kun sjældent indberettet

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis der

fremkommer symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med aripiprazol,

skal dosisreduktion eller afbrydelse overvejes (se pkt. 4.8). Disse symptomer kan

midlertidigt forværres og kan endda opstå efter behandlingsophør.

Andre ekstrapyramidale symptomer

Der er i kliniske forsøg af aripiprazol til pædiatriske patienter observeret akatisi og

parkinsonisme. Hvis der fremkommer symptomer på andre ekstrapyramidale symptomer

hos en patient, der behandles med aripiprazol, skal dosisreduktion og tæt klinisk

monitorering overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt letalt symptomkompleks forbundet med

antipsykotika. Der har i

kliniske forsøg været sjældne rapporter om NMS under behandling med aripiprazol.

Kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelstivhed, ændret mental tilstand

og tegn på autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi, diaforese og

hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri

(rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Forhøjet kreatinfosfokinase og rabdomyolyse, der ikke

nødvendigvis er forbundet med NMS, er dog også rapporteret. Hvis patienten udvikler

symptomer på NMS, eller uforklarligt får høj feber uden andre kliniske manifestationer på

NMS, skal alle

antipsykotika, inklusive aripiprazol, seponeres.

Krampeanfald

Der er i kliniske forsøg rapporteret sjældne tilfælde af kramper under behandling med

aripiprazol. Aripiprazol skal dog anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har

haft kramper eller har sygdom forbundet med kramper (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelaterede psykoser

Stigning i dødsfald

I tre placebokontrollerede forsøg med aripiprazol (n = 938; gennemsnitsalder: 82,4 år;

aldersspænd: 56-99 år) med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimer-

sygdom sås øget risiko for dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet

med placebo. Dødeligheden var 3,5 % blandt aripiprazol-behandlede patienter

sammenlignet med 1,7 % i placebogruppen. Selv om dødsårsagerne var forskellige, havde

de fleste dødsfald kardiovaskulære (fx hjertesvigt, pludselig død) eller infektiøse årsager

(fx lungebetændelse) (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er i de samme forsøg rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (fx apopleksi og

transitorisk iskæmi (TIA)) samt dødsfald hos patienter (gennemsnitsalder: 84 år;

aldersspænd: 78-88 år). Der er ialt indberettet cerebrovaskulære bivirkninger hos 1,3 % af

de aripiprazol-behandlede patienter i forsøgene sammenlignet med 0,6 % af de placebo-

behandlede i disse forsøg. Forskellen var ikke statistisk signifikant. I et af disse forsøg, et

dk_hum_54312_spc.doc

Side 5 af 22

forsøg med fast dosis, sås signifikant dosis-responsforhold for cerebrovaskulære

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol (se pkt. 4.8).

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er indberettet hyperglykæmi, i nogle tilfælde udtalt og relateret til ketoacidose eller

hyperosmolær koma eller død, hos patienter i behandling med

atypiske antipsykotika,

inklusive aripiprazol. Risikofaktorer, der kan disponere patienterne for alvorlige

komplikationer, omfatter overvægt og arvelig diabetes. I kliniske undersøgelser med

aripiprazol sås ingen signifikant forskel i forekomst af hyperglykæmirelaterede

bivirkninger (herunder diabetes) eller i abnorme glykæmiske laboratorieværdier

sammenlignet med placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol eller andre atypiske antipsykotika er

ikke tilgængelige til at kunne lave en direkte sammenligning. Patienter som behandles med

antipsykotika, herunder aripiprazol bør observeres for symptomer for hyperglykæmi (fx

polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus, eller med

risiko for at udvikle diabetes mellitus, bør monitoreres regelmæssigt med henblik på

forværring i glucosekontrol (se pkt. 4.8).

Overfølsomhed

Aripiprazol kan føre til overfølsomhedsreaktioner, som kendetegnes ved allergiske

symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning er almindeligt forekommende hos patienter med skizofreni og bipolær mani

pga. samtidige sygdomme, anvendelse af antipsykotika der vides at forårsage vægtstigning

og dårlig livsstil og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er efter markedsføring

indberettet vægtstigning hos patienter behandlet med aripiprazol. Når det ses, er det

sædvanligvis hos patienter med signifikante risikofaktorer som f.eks. anamnestisk diabetes,

thyreoideasygdomme eller hypofyseadenom. Aripiprazol har i kliniske forsøg ikke

induceret klinisk relevant vægtstigning hos voksne (se pkt. 5.1). I kliniske forsøg med unge

patienter med bipolær mani er aripiprazol vist at være forbundet med vægtstigning efter 4

ugers behandling. Vægtstigning bør monitoreres hos unge patienter med bipolær mani.

Hvis vægtstigningen er klinisk signifikant bør dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofageal dysmotilitet og aspiration har været forbundet med brug af antipsykotika,

herunder aripiprazol. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko

for aspirationspneumoni.

Ludomani

og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Patienter kan opleve forskellige former for øget trang, især til hasardspil, og manglende

evne til at styre denne trang, når de tager aripiprazol. Andre former for trang, der er blevet

rapporteret, omfatter: øget seksualdrift, kompulsiv trang til indkøb, overspisning samt

anden impulsiv og kompulsiv adfærd. Det er vigtigt for ordinerende læger at spørge

patienterne eller deres plejepersoner specifikt om udvikling af nye former for trang eller

øget trang til hasardspil, sex, indkøb, overspisning eller andre former for trang under

behandling med aripiprazol. Det skal bemærkes, at symptomer på manglende

impulskontrol kan være forbundet med den underliggende tilstand; i nogle tilfælde er

adfærden ifølge rapporter dog ophørt, når dosen er blevet reduceret eller lægemidlet

seponeret. Manglende impulskontrol kan medføre skade på patienten og andre, hvis

dk_hum_54312_spc.doc

Side 6 af 22

tilstanden ikke anerkendes. Overvej dosisreduktion eller seponering af lægemidlet, hvis en

patient udvikler en sådan adfærd under behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8).

Patienter med ADHD som co-morbiditet

På trods af den høje hyppighed af co-morbiditet med bipolær lidelse type 1 og ADHD,

foreligger der meget begrænsede sikkerhedsdata for samtidig anvendelse af aripiprazol og

stimulantia. Der skal derfor udvises yderste forsigtighed, når disse lægemidler

administreres samtidigt.

Fald

Aripiprazol kan medføre somnolens, postural hypotension, motorisk og sensorisk

ustabilitet, som kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter

med høj risiko, og en lavere startdosis bør overvejes (f.eks. ældre eller svækkede patienter;

se pkt. 4.2).

Lactose

Aripiprazol "Krka" tabletter indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α1-adrenerge receptorantagonisme, kan aripiprazol øge virkningen af visse

antihypertensive

lægemidler.

På baggrund af aripiprazols primære påvirkning af CNS-påvirkning, bør der udvises

forsigtighed, når aripiprazol administreres i kombination med alkohol eller andre CNS-

lægemidler med overlappende bivirkninger, som fx sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administreres samtidig med lægemidler, der

vides at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Andre lægemidler, der kan påvirke optagelsen af aripiprazol

Syreblokkeren, H2-antagonisten famotidin, nedsætter absorptionshastigheden for

aripiprazol, men denne virkning synes ikke klinisk relevant.

Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der involverer CYP2D6- og CYP3A4-

enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Dosisjustering er derfor ikke påkrævet hos rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske personer øgede en stærk CYP2D6-hæmmer (quinidin)

aripiprazols AUC med 107 %, mens Cmax var uforandret. AUC og Cmax for dehydro-

aripiprazol, den aktive metabolit, reduceredes med henholdsvis 32 % og 47 %.

Aripiprazol-dosis bør halveres ved samtidig administration af aripiprazol og quinidin.

Andre stærke CYP2D6-hæmmere, som fx fluoxetin og paroxetin, kan forventes at have

lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner øgede en stærk CYP3A4-hæmmer

(ketoconazol) aripiprazols AUC og Cmaxmed henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og Cmax

for dehydro-aripiprazol øgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-

omsættere kan samtidig brug af stærke CYP3A4-hæmmere medføre højere

plasmakoncentrationer af aripiprazol end hos ekstensive CYP2D6-omsættere. Ved

dk_hum_54312_spc.doc

Side 7 af 22

samtidig administration af ketoconazol, eller andre stærke CYP3A4-hæmmere og

aripiprazol, bør eventuelle fordele opveje potentielle risici for patienten. Ved samtidig

administration af ketoconazol og aripiprazol, bør dosis af aripiprazol halveres. Andre

stærke CYP3A4-hæmmere, som fx itraconazol og HIV-proteasehæmmere, kan forventes at

have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes

(se pkt. 4.2).

Ved afbrydelse af behandling med CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmer, bør dosis af

aripiprazol øges til niveauet inden start af den samtidige behandling.

Ved samtidig anvendelse af svage CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem) eller

CYP2D6-

hæmmere (fx escitalopram) og aripiprazol kan en beskeden stigning i aripiprazol-

koncentrationen i plasma forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Efter samtidig behandling med carbamazepin, en stærk induktor af CYP3A4, og oral

aripiprazol hos patienter med skizofreni eller skizoaffektive forstyrrelser var de

geometriske middelværdier for Cmax og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 %

lavere end, hvis aripiprazol (30 mg) blev givet alene. Ligeledes var de geometriske

middelværdier for dehydro-aripiprazol for Cmax og AUC efter samtidig brug af

carbamazepin henholdsvis 69 % og 71 % lavere end ved behandling med aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Samtidig administration af aripiprazol og andre CYP3A4-induktorer (fx

rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevarapin og perikum)

kan forventes at have lignende virkninger, og lignende dosisøgninger bør derfor anvendes.

Ved seponering af stærke CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol nedsættes til den

anbefalede dosis.

Valproat og lithium

Ved samtidig administration af valproat eller lithium og aripiprazol sås ingen klinisk

signifikant ændring i koncentrationerne af aripiprazol, og derfor er dosisjustering ikke

påkrævet ved samtidig administration af aripiprazol og valproat eller lithium.

Andre lægemidler, der kan påvirkes af aripiprazol

I kliniske forsøg havde en daglig dosis på 10-30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan forholdet),

CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (omeprazol) og CYP3A4 (dextromethorphan). Derudover

viste aripiprazol og dehydro-aripiprazol ikke potentiale til at ændre CYP1A2-medieret

metabolisme in vitro. Det er derfor ikke sandsynligt, at aripiprazol kan forårsage klinisk

relevant lægemiddelinteraktion medieret ved disse enzymer.

Der sås ingen klinisk signifikante ændringer i valproat-, lithium- eller

lamotriginkoncentrationer ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium

eller lamotrigin.

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol.

Tegn og symptomer på denne tilstand kan især forekomme ved samtidig anvendelse af

andre serotonerge lægemidler som f.eks. SSRI/SNRI, og af lægemidler, der er kendt for at

øge aripiprazol-koncentrationen (se pkt. 4.8).

dk_hum_54312_spc.doc

Side 8 af 22

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg om brugen af aripiprazol hos

gravide kvinder. Der er rapporteret om medfødte anomalier; der kunne dog ikke

konstateres nogen kausal sammenhæng mellem disse og aripiprazol. Dyreforsøg kan ikke

udelukke potentiel udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Patienterne skal rådes til at informere

lægen, hvis de bliver gravide, eller planlægger at blive gravide, under behandling med

aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata, og forstyrrelser set ved

reproduktionsforsøg hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes til gravide, medmindre

de forventede fordele for kvinden klart opvejer den potentielle risiko for fostret.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive aripiprazol) under tredje trimester

af graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er

blevet rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut

respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Derfor bør nyfødte overvåges nøje (se pkt.

4.8).

Amning

Aripiprazol udskilles i human mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller

behandling med aripiprazol seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Aripiprazol har ingen indvirkning på fertiliteten i henhold til data fra

reproduktionstoksicitetsforsøg.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Aripiprazol påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at køre bil og betjene maskiner

som følge af den mulige indvirkning på nervesystemet og synet. Der kan fx være tale om

sedation, døsighed, synkope, sløret syn og diplopi (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg var akatisi og kvalme,

som hver forekom hos mere end 3 % af de patienter, der blev behandlet med oral

aripiprazol.

Tabel over bivirkninger

Incidensen af bivirkninger forbundet med aripiprazol-behandling er opstillet nedenfor.

Tabellen er baseret på bivirkninger rapporteret under kliniske studier og/eller efter

markedsføringen.

Alle bivirkninger er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed: meget

almindelig (

1/10);almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); meget sjælden (< 1/10,000); ikke kendt (kan

dk_hum_54312_spc.doc

Side 9 af 22

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Indenfor hver frekvensgruppe er

bivirkningerne anført i rækkefølge efter faldende alvorlighed.

Hyppigheden af bivirkninger, som er rapporteret efter markedsføring, kan ikke bestemmes

eftersom de er udledt fra spontane bivirkningsrapporter. Derfor, er hyppigheden af disse

bivirkninger defineret som ”ikke kendt”.

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergiske reaktioner (fx

anafylaktisk reaktion, angioødem

inklusiv hævet tunge, tungeødem,

ansigtsødem, pruritus, eller

urticaria)

Det endokrine

system

Hyperprolaktinæ

Diabetisk hyperosmolær koma

Diabetisk ketoacidose

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæmi

Anoreksi

Vægttab

Vægtøgelse

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Depression,

Hyperseksualitet

Selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fuldbyrdet

selvmord (se pkt. 4.4)

Ludomani

Manglende impulskontrol

Overspisning

Kompulsiv trang til indkøb

Poriomani

Aggression

Agitation

Nervøsitet

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Tremor

Hovedpine

Sedation

Døsighed

Svimmelhed

Tardiv dyskinesi

Dystoni

Malignt neuroleptikasyndrom

(MNS)

Grand mal-kramper

Serotonin syndrom

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Diplopi

Fotofobi

Okulogyr krise

Hjerte

Takykardi

Pludselige uforklarlige dødsfald

Torsades de pointes

QT forlængelse

Ventrikulærer arrytmier

Hjertestop

Bradykardi

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Venøs tromboemboli (inklusive

lungeemboli og dyb

dk_hum_54312_spc.doc

Side 10 af 22

Подібні товари

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією