ACTICHLOR PLUS (913321)

Україна - українська - Ecolab

купити це зараз

Доступна з:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Кількість Авторизація:
113800E

Документи іншими мовами

Характеристики продукта Характеристики продукта - болгарська

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - іспанська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - данська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - естонська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - грецька

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - французька

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - італійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - латвійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - литовська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - угорська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - голландська

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - польська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - португальська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словацька

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словенська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - фінська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - шведська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - російська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - норвезька

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - хорватська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - сербська

27-11-2017

ACTICHLOR PLUS

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Назва продукції

ACTICHLOR PLUS

Згідно Директиви ЄС (EC) №. 1907/2006 (REACH), Додаток II (453/2010) - Європа

:

1.1 Ідентифікатор продукту

1.3 Докладні відомості про постачальника паспорта безпеки

1.2 Доречні ідентифіковані застосування речовини або суміші та не рекомендовані застосування

Ідентифіковані застосування

РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

Код продукту

:

Використання проти поради

1.4 Номер телефону екстреного зв’язку

Національний консультативний орган/Токсикологічний центр

Дезінфікуючий засіб для поверхонь. Ручний процес

Невідомі.

113800E

Призначення продукту

:

Засіб для дезінфекції поверхонь

Продукт призначений виключно для професійного використання

Виробник/ Дистриб’ютор/ Імпортер

Версія

: 1

Виробник/

Дистриб’ютор/ Імпортер

:

ТОВ "Еколаб ТзОВ"

Героїв Космосу, 4 оф.805

03148, Київ

Україна

Телефон: +38 044 494 3120

Факс: +38 044 494 3121

Телефонний номер

:

Не застосовано.

Телефонний номер

:

+38 044 494 3120 (в робочі дні з 9 до 18)

Класифікація

O; R8

Xi; R41, R37

N; R50/53

:

Фізичні/хімічні ризики

:

Контакт з горючими матеріалами може призвести до пожежі.

:

Небезпека для здоров’я

людини

Ризик серйозного пошкодження очей. Подразнювач для дихальної системи.

Контакт з кислотами вивільнює токсичний газ.

:

Загрози довкіллю

Дуже токсично для водних організмів, може викликати тривалі несприятливі

ефекти у водному навколишньому середовищі.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров’я дивись розділ 11.

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту

:

Суміш

Повний текст заявлених вище словосполучень R або формулювань H наведено в розділі 16.

Класифікація згідно з директивою 1999/45/EC [DPD]

Продукт класифікований як небезпечний згідно Директиви 1999/45/EC з додатками.

2.2 Елементи етикетки

Символ/символи

небезпеки

:

Дата видання/Дата

перегляду

:

1/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

:

Інші ризики, які не

класифіковані

Попереджувальні написи

S2- Тримати в недосяжному для дітей місці.

S8- Зберігати контейнер сухим.

S26- У разі контакту з очима негайно промити великою кількістю води і

звернутися за медичною допомогою.

S41- У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати дим.

S61- Уникати потрапляння до навколишнього середовища. Послатися на

спеціальні інструкції/паспорт безпека.

R8- Контакт з горючим матеріалом може викликати вогонь.

R41- Ризик серйозного пошкодження очей.

R37- Подразнює органи дихання.

R31- При контакті з кислотами звільнюється токсичний газ.

R50/53- Дуже токсичний для водних організмів, може викликати тривалі

несприятливі ефекти у водному середовищі.

Фрази для позначення

ризиків

:

:

Окислення, Подразник, Небезпечний для довкілля

Позначення небезпеки

:

2.3 Інші небезпеки

Не стосується цього продукту

Не присутні ніякі додаткові інгредієнти, які в межах поточного знання постачальника і у вживаних концентраціях

класифіковані як небезпечні для здоров'я або навколишнього середовища і через це мають бути зазначені у

цьому розділі.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

[1] Речовина, класифікована як така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища

[2] Речовина з гранично допустимими межами впливу на виробництві

[3] Речовина відповідає критерію - cтійка біоакумулятивна токсична речовина (PBT) згідно з Директивою ЄС (EC)

№ 1907/2006, Додаток XIII

[4] Речовина відповідає критерію - дуже стійка і дуже біоакумулятивна речовина (vPvB) згідно з Директивою ЄС

(EC) № 1207/2006, Додаток XIII

Тип

Ідентифікатори

67/548/EEC

Назва

продукту/інгредієнта

%

Тип

Розпорядження (EC)

№ 1272/2008 [CLP]

Класифікація

Дивись розділ 16 з

повним текстом R-

ризиків, зазначених

вище

Повний текст

заявлених вище

формулювань H

наведено в розділі

16.

EC: 220-767-7

CAS: 2893-78-9

Індекс: 613-030-00-X

35-50

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Органічні кислоти

EC: 204-673-3

CAS: 124-04-9

Індекс: 607-144-00-9

20-25

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

лінейні

алканосульфонати

(сіль натрію)

10-20

Xn; R22

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Суміши

3.2

Дата видання/Дата

перегляду

:

2/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

Терміново пройдіть медичний огляд. Промити рот водою. Зняти протези при їх

наявності. Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте

комфортне дихання. Не викликайте блювання, якщо медичний персонал не

дасть таку вказівку. При проковтуванні, голову треба тримати низько, щоб

блювотні маси не потрапили у легені. Нічого не кладіть в рот непритомній

особі. Якщо особа знепритомніла, покладіть її у позу відновлення (лежачі на

боку, верхня нога зігнута та підтягнута до грудей), та негайно зверніться за

медичною допомогою. Звільнити дихальні шляхи постраждалого. Послабте

тісний одяг, такий як комірець, краватку, ремінь або корсет.

При контакті зі шкірою

Терміново пройдіть медичний огляд. Негайно промийте очі великою кількістю

води, періодично відтягуючи верхню та нижню повіки. Зніміть контактні лінзи,

якщо вони є. Продовжуйте промивання, принаймні, 15 хвилин. Хімічні опіки

повинні негайно бути оброблені лікарем.

Промийте забруднену шкіру великою кількістю води. Зніміть забруднені одяг та

взуття. Пройдіть медичний огляд, якщо проявляються симптоми. Мийте одяг

перед повторним використанням. Ретельно почистіть взуття перед наступним

використанням.

4.1 Опис заходів першої допомоги

Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання.

Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти

відповідну маску або автономний дихальний апарат. При відсутності дихання,

нерегулярному диханні або затримці дихання, кваліфікований персонал має

зробити штучне дихання або дати кисневу маску. Це може бути небезпечним

для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Пройдіть

медичний огляд, якщо негативні наслідки триватимуть або будуть тяжкими.

Якщо особа знепритомніла, покладіть її у позу відновлення (лежачі на боку,

верхня нога зігнута та підтягнута до грудей), та негайно зверніться за медичною

допомогою. Звільнити дихальні шляхи постраждалого. Послабте тісний одяг,

такий як комірець, краватку, ремінь або корсет. У випадку вдихання продуктів

розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізненими.

При проковтуванні

Якщо потрапить в органи

дихання

Якщо потрапить в очі

:

:

:

:

Захист осіб, які надають

першу допомогу

:

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Потенційний гострий вплив на здоров'я

Якщо потрапить в

органи дихання

:

Подразнювач для дихальної системи. Вплив продуктів розкладу може

становити загрозу для здоров'я. Важкі ефекти можуть мати відкладену дію

після впливу.

Суттєва або критична небезпека невідома.

:

При проковтуванні

При контакті зі шкірою

:

Може спричинити подразнення шкіри.

Сильно подразнює очі. Ризик серйозного пошкодження очей.

:

Якщо потрапить в очі

Знаки/симптоми надмірного впливу

При контакті зі шкірою

Якщо потрапить в органи

дихання

Негативні симптоми можуть включати наступне:

подразнення дихальних шляхів

кашляння

Немає специфічних даних.

:

:

Якщо потрапить в очі

:

Негативні симптоми можуть включати наступне:

біль або подразнення

сльозотеча

почервоніння

Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик, або без

відповідної підготовки. Це може бути небезпечним для людини, що надає

першу допомогу штучним диханням рот-в-рот.

Дата видання/Дата

перегляду

:

3/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

Примітки для лікаря

У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути

запізненими.

:

Специфічне лікування

При проковтуванні

Немає специфічних даних.

:

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

Не потребує специфічного лікування.

:

У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі

від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають

особистий ризик, або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із

зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте

водорозбризкувач, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися

прохолодними. Цей матеріал дуже токсичний для водних організмів. Пожежну

воду, що забруднена цим матеріалом, потрібно локалізувати та запобігти її

потраплянню в будь-які водотоки, колектори та каналізацію.

Небезпечні продукти

горіння

Небезпеки, які

представляє речовина

або суміш

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

диоксид вуглецю

моноокис вуглецю

оксиди нітрогену

галогеновані сполуки

оксид/оксиди металу

Контакт з горючими матеріалами може призвести до пожежі. Матеріали

підвищують ризик загоряння й можуть сприяти горінню.

Пожежні повинні мати відповідне захисне обладнання.

Спеціальне захисне

обладнання для

пожежних:

У випадку пожежі, використовуйте водний спрей (туман), піну, сухий вогнегасний

порошок або CO

5.1 Засоби гасіння

:

:

:

Невідомі.

Придатні засоби гасіння

пожежі

:

Непридатні засоби

гасіння пожежі

:

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

5.3 Рекомендації для пожежних

Спеціальні застереження

для вогнеборців

:

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, захисне спорядження і порядок дій у випадку виникнення

надзвичайної ситуації

Для неаварійного

персоналу

:

Для персоналу по

ліквідації аварій

:

Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик, або без

відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу

персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть

через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не

користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні.

Забезпечте належну вентиляцію. Надягніть відповідний респіратор, якщо

вентиляція є незадовільною. Надягніть належне персональне захисне

спорядження.

Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома

інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Додаткові

відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

Дата видання/Дата

перегляду

:

4/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

6.2 Заходи безпеки для

збереження довкілля

Уникайте потрапляння у каналізацію, водоводи, підвальні приміщення та

обмежені простори. Пропилососте або зметіть матеріал та помістіть у

призначений для цього, маркований контейнер для відходів. Використовуйте

інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання.

Запобігайте розливанню цієї продукції та її потраплянню на землю, у водоводи,

дренажі і каналізацію. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено

забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Цей

матеріал забруднює воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку

розливання (розсипання) у великій кількості.

Якщо розлита велика

кількість

:

Перемістити контейнери від зони розливу. Пропилососте або зметіть матеріал

та помістіть у призначений для цього, маркований контейнер для відходів.

Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене

обладнання.

Якщо розлита невелика

кількість

:

6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

6.4 Посилання на інші

розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Зверніться до розділу 8 за інформацією про належне персональне захисне

спорядження.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

:

:

Зберігайте при температурі від 0 до 25°C (32 до 77°F). Зберігати у

відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в оригінальному

контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і

добре вентильованій зоні, подалі від несумісних матеріалів (дивись розділ 10),

харчових продуктів і напоїв. Зберігати окремо від кислот. Зберігати окремо від

відновлювачів і горючих матеріалів. До використання зберігати контейнер

щільно закритим та запечатаним. Контейнери, які були відкриті, повинні бути

акуратно закриті та зберігатися у відповідному положенні для запобігання

виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні

засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація в цьому розділі містить загальні рекомендації та інструкції. Для переліку Ідентифікованих

Застосувань в розділі 1 потрібні консультації для отримання будь-якої наявної специфічної для такого

застосування інформації, що надається у Сценарії(ях) Впливу.

7.1 Правила безпеки для безпечного поводження

Захисні заходи

:

Загальні рекомендації із

промислової гігієни

:

7.2 Умови для безпечного

зберігання, включаючи

будь-які несумісності

Надягніть належне персональне захисне спорядження (дивись розділ 8).

Уникайте контакту з очима, шкірою та одягом. Не ковтати. Уникайте викиду в

навколишнє середовище. Ознайомтеся зі спеціальними інструкціями/паспортом

хімічної безпеки. Використовуйте тільки з відповідною вентиляцією. Надягніть

відповідний респіратор, якщо вентиляція є незадовільною. Тримати в

оригінальному контейнері або в відповідному іншому, виготовленому з сумісних

матеріалів, якщо не використовується - тримати щільно закритим. Тримати

подалі від кислот. Тримати подалі від горючих матеріалів. Порожні контейнери

містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте

контейнер повторно.

У місцях, де розвантажується, зберігається та обробляється речовина, має бути

заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і

обличчя перед вживанням їжі, питтям і палінням. Перш ніж входити в

приміщення для харчування, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження.

Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

:

Дата видання/Дата

перегляду

:

5/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) використання

Рекомендації

:

Рішення, специфічні для

промислового сектору

:

Не стосується цього продукту

Не стосується цього продукту

Захист для рук

(EN 374)

Респіратор не потрібен за нормальних та зазначених умов використання

продукту.

Немає спеціальних рекомендацій.

Захисні окуляри, маска для обличчя, або інший захист що закриває все

обличчя.

Захист очей/обличчя

(EN 166)

Захист дихальної

системи

(EN 143, 14387)

:

:

:

Захист шкіри

Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з

завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути

схваленими фахівцем перед операціями з продуктом.

:

Відповідний інженерний

контроль

:

Використовуйте тільки з відповідною вентиляцією. Якщо робота користувачів

призводить до появи пилу, диму, газу, пари або туману, застосовуйте запобіжні

засоби, місцеву витяжну вентиляцію, або інші заходи безпеки для дотримання

впливу на робітників забруднювачами повітря нижче будь-яких

рекомендованих або нормативних рівнів. Можуть бути потрібні спеціальні

технічні засоби для на випадок первинних та вторинних загроз пов`язаних із

цією речовиною.

Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними

речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по

закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби

для зняття потенційно забрудненого одягу. Прати забруднений одяг перед

повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні

душові знаходяться поблизу робочого місця.

8.2 Контроль впливу

Гігієнічні заходи

:

DNEL (Вторинні рівні впливу) відсутні.

Розрахункові впливові концентрації

PNEC (Розрахункові впливові концентрації) відсутні.

РОЗДІЛ 8: Контроль небезпечного впливу/особистий захист

Інформація в цьому розділі містить загальні рекомендації та інструкції. Для переліку Ідентифікованих

Застосувань в розділі 1 потрібні консультації для отримання будь-якої наявної специфічної для такого

застосування інформації, що надається у Сценарії(ях) Впливу.

8.1 Контрольні параметри

Вторинні рівні впливу

Заходи особистого захисту

Захист тіла

(EN 14605)

:

Інші засоби захисту

шкіри

Термічні небезпеки

:

Перш ніж приступитися до роботи з цим продуктом, слід вибрати належне

взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру

виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.

Не стосується цього продукту

Назва продукту/інгредієнта

Значення меж впливу

Гранично припустимі межі впливу на виробництві

Немає відомих гранично-допустимих рівнів впливу.

Дата видання/Дата

перегляду

:

6/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 8: Контроль небезпечного впливу/особистий захист

Контроль впливу на

довкілля

:

Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні

перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У

деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути

необхідні димові газоочищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до

технологічного обладнання.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Фізичний стан

Температура

плавлення/температура

замерзання

Вихідна точка кипіння й

інтервал кипіння

Тиск парів

Питома вага

Густина пари

Розчинність(і)

Твердий.

Немає інформації

Легко розчиняється в наступних речовинах: холодна вода.

Запах

pH

Апельсин.

Колір

Рівень випаровування

Температура самозаймання

Точка займання

> 100°C

5 до 6 [Конц. (% ваг.): 1%]

Поріг сприйняття запаху

Коефіцієнт розподілу в

октанолі / воді

Вибухонебезпечність

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Так.

Окислюючи властивості

:

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Зовнішній вигляд

9.2 Інша інформація

Час горіння

Рівень горіння

:

:

Температура розкладу

:

Немає додаткової інформації.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Не стосується цього продукту

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

В'язкість

:

Верхня/нижня межа

займистості або вибухівності

:

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Здатність до займання

(тверда речовина, газ)

:

Не застосовується та/або не визначено для суміші.

Дата видання/Дата

перегляду

:

7/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

10.6 Небезпечні продукти

розкладу

10.4 Умови для

запобігання

Немає специфічних даних.

Контакт з кислотами вивільнює токсичний газ.

Продукт стійкий.

10.2 Хімічна стабільність

:

:

:

10.5 Несумісні матеріали

:

10.3 Імовірність

небезпечних реакцій

:

Небезпечні реакції або нестійкість можуть мати місце за певних умов зберігання

або використання.

Умови можуть включати наступне:

контакт з горючими матеріалами

контакт з кислотами

Реакції можуть включати наступне:

ризик виникнення або посилення вогню

виділення токсичного газу

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

:

Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань

реакційної здатності.

Надзвичайно активний та несумісний із наступними матеріалами: кислоти.

Гостра токсичність

LD50 Дермальний

Кролик

>2000 mg/kg

LD50 Через рот

Ссавцевий

1670 mg/kg

LD50 Через рот

Щур

1420 mg/kg

Органічні кислоти

LD50 Дермальний

Кролик

>7940 mg/kg

LD50 Через рот

Щур

5050 mg/kg

Назва

продукту/інгредієнта

Результат

Вид

Доза

Експозиція

Подразнення/Їдкість

Очі - Викликає слабке

подразнення

Кролик

24 годин 100

milligrams

Очі - Помірний подразнювач

Кролик

24 годин 10

milligrams

Шкіра - Викликає слабке

подразнення

Кролик

24 годин 500

milligrams

Шкіра - Сильний

подразнювач

Кролик

milligrams

Очі - Сильний подразнювач

Кролик

0.1 Grams

Органічні кислоти

Очі - Викликає слабке

подразнення

Кролик

10 milligrams

Очі - Помірний подразнювач

Кролик

24 годин 20

milligrams

Шкіра - Викликає слабке

подразнення

Кролик

0.25 Grams

Назва

продукту/інгредієнта

Результат

Відмітка

Експозиція

Спостереження

Вид

РОЗДІЛ 11: Токсилогічна інформація

11.1 Інформація з токсикологічного впливу

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Дата видання/Дата

перегляду

:

8/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 11: Токсилогічна інформація

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

Потенційний гострий вплив на здоров'я

Якщо потрапить в

органи дихання

:

Подразнювач для дихальної системи. Вплив продуктів розкладу може

становити загрозу для здоров'я. Важкі ефекти можуть мати відкладену дію

після впливу.

Суттєва або критична небезпека невідома.

:

При проковтуванні

При контакті зі шкірою

:

Може спричинити подразнення шкіри.

Сильно подразнює очі. Ризик серйозного пошкодження очей.

:

Якщо потрапить в очі

Суттєва або критична небезпека невідома.

Загальна частина

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Канцерогенність

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Мутагенність

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Тератогенність

:

Канцерогенність

Мутагенність

Тератогенність

Репродуктивна токсичність

Вади розвитку

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

При контакті зі шкірою

При проковтуванні

Якщо потрапить в

органи дихання

Негативні симптоми можуть включати наступне:

подразнення дихальних шляхів

кашляння

Немає специфічних даних.

Немає специфічних даних.

:

:

:

Якщо потрапить в очі

:

Негативні симптоми можуть включати наступне:

біль або подразнення

сльозотеча

почервоніння

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Сенсибілізатор

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Відкладені та негайні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- та довгострокового впливу

Короткочасний вплив

Довгостроковий вплив

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Інформація про вірогідні

маршрути впливу

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Потенційно негайні

прояви

:

Потенційно відстрочені

прояви

:

Потенційно негайні

прояви

:

Потенційно відстрочені

прояви

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Суттєва або критична небезпека невідома.

Суттєва або критична небезпека невідома.

Суттєва або критична небезпека невідома.

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Дата видання/Дата

перегляду

:

9/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 11: Токсилогічна інформація

Вплив на фертильність

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Інша інформація

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.3 Біоакумулятивний потенціал

12.6 Інші несприятливі

ефекти

Суттєва або критична небезпека невідома.

12.1 Токсичність

Гострий EC50 0.11 mg/L

Дафнія

48 годин

Гострий LC50 0.217 mg/L

Риба

96 годин

Органічні кислоти

Гострий LC50 97000 ug/L Прісна вода Риба - Pimephales promelas -

Juvenile (Fledgling, Hatchling,

Weanling) - 4 до 8 тижні - 1.1

до 3.1 cm

96 годин

Назва

продукту/інгредієнта

Вид

Результат

Експозиція

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

Висновок/Резюме

:

Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно

розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів

648/2004/ЕС.

Стійка біоакумулятивна

токсична речовина (PBT)

:

Не стосується цього продукту

Дуже стійка і дуже

біоакумулятивна

речовина (vPvB)

:

Не стосується цього продукту

12.4 Рухомість в ґрунті

12.5 Результати оцінки за критеріями cтійка біоакумулятивна токсична речовина (PBT) і стійка і дуже

біоакумулятивна речовина (vPvB)

:

Висновок/Резюме

:

Суттєва або критична небезпека невідома.

Коефіцієнт розподілу

ґрунт/вода (K

OC

)

:

Не визначено для суміші.

Рухомість

:

Не визначено для суміші.

Висновок/Резюме

:

Не визначено для суміші.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація в цьому розділі містить загальні рекомендації та інструкції. Для переліку Ідентифікованих

Застосувань в розділі 1 потрібні консультації для отримання будь-якої наявної специфічної для такого

застосування інформації, що надається у Сценарії(ях) Впливу.

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Дата видання/Дата

перегляду

:

10/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Номер Європейського каталогу відходів (EWC)

Так.

Небезпечні відходи

:

Слід намагатися працювати без відходів або звести їх до мінімуму. Порожні

контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Цей матеріал

і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Значні кількості

відходів, що залишилися, не підлягають утилізації шляхом скидання в

каналізацію, їх слід обробляти спеціальним обладнанням для очищення стоків.

Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з

утилізації відходів. Утилізація цієї продукції, її розчинів і будь-яких сумішей

повинна завжди відповідати вимогам законів щодо захисту навколишнього

середовища і утилізації відходів, а також вимогам всіх місцевих правил і

нормативів. Запобігайте розливанню цієї продукції та її потраплянню на

землю, у водоводи, дренажі і каналізацію.

:

Методи утилізації

Пакування

Код відходів

Позначення відходів

Методи утилізації

:

Спеціальні запобіжні

заходи

:

20 01 29*

детергенти містять небезпечні субстанції

Слід намагатися працювати без відходів або звести їх до мінімуму.

Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці.

Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом.

Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не

промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки

продукту. Запобігайте розливанню цієї продукції та її потраплянню на землю, у

водоводи, дренажі і каналізацію.

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (Troclosene

sodium)

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (Troclosene

sodium).

Забруднювач моря

Environmentally

hazardous substance,

solid, n.o.s.

(Troclosene sodium)

UN3077

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (Troclosene

sodium)

UN3077

UN3077

UN3077

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

ADR/RID

(Автомобільний та

залізничний

траспорт)

IMDG

IATA

14.1 Номер за

класифікацією

ООН

14.2

Найменування

ООН при

транспортуванні

14.3 Клас(и)

небезпеки при

транспортуванні

14.4 Пакувальна

група

ADN/ADNR

(Судноплавство на

внутрішніх водних

шляхах)

14.5 Загрози

довкіллю

14.6 Спеціальні

попередження

для користувача

Так.

Так.

Yes.

Yes.

Немає жодного.

Немає жодного.

None.

None.

Дата видання/Дата

перегляду

:

11/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

14.7 Транспортування

внасипну згідно з

Додатком II MARPOL 73/78 і

Кодексу IBC

:

Не стосується цього продукту

Національні правила

Інші правила ЄС

Не стосується цього продукту

Додаток XVII – Обмежен

ня виробництва,

розміщення на ринку й

застосування деяких

небезпечних речовин,

сумішей і виробів

:

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища,

специфічні для даної речовини або суміші

Розпорядження ЄС (EC) № 1907/2006 (REACH)

Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

15.2 Оцінка хімічної

безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

:

Немає жодного компоненту, що внесений до списку.

≥5 - <15% аніонні сурфактанти

Містить дезінфектанти.

Декларація про інгрідієнти згідно Директиви ЄС щодо детергентів 648/2004/ЕС:

Ukraine

Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної

продукції. Загальні вимоги"

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Абревіатури й скорочення

:

AND/ADNR = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень

Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортом

ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень

Небезпечних Вантажів

ATE = Оцінка Гострої Токсичності

BCF = Коефіцієнт Біоконцентрації

CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення

(EC) No. 1272/2008]

DNEL = Відсутній Рівень Вторинного Впливу (Derived No Effect Level)

DPD = Директива про Небезпечні Суміші [1999/45/EC]

ЕС = Європейська Комісія

Положення EUH = Специфічне CLP Положення про Небезпеку

IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту

IBC = Контейнер Середньої Місткості

IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними

Шляхами

LogPow = Логарифм коефіцієнту розподілу октанол-вода

Дата видання/Дата

перегляду

:

12/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

25 Січень 2012

Дата друку

:

MARPOL 73/78 = Міжнародна Конвенція щодо Запобігання Забрудненню Судів

1973 року із змінами згідно Протоколу 1978 року

OEL = Ліміт Впливу на Робочому Місці

PBT = Стійкі, Здатні до Біоакумуляції, Токсичні

PNEC = Розрахункова Концентрація, що Не Впливає

REACH = Правила Реєстрації, Оцінки, Дозволення та Обмеження Використання

Хімічних Речовин [Положення (EC) номер. 1907/2006]

RID = Положення про Міжнародні Залізничні Перевезення Небезпечних

Вантажів

REACH # = Реєстраційний Номер REACH

vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоакумулятивний

R2- Небезпека вибуху при поштовхах, терті, при наявності вогню або інших

джерел займання.

R8- Контакт з горючим матеріалом може викликати вогонь.

R22- Шкідливий при проковтувані.

R41- Ризик серйозного пошкодження очей.

R36- Подразнює очі.

R37- Подразнює органи дихання.

R38- Подразнює шкіру.

R36/37- Подразнює очі і органи дихання.

R31- При контакті з кислотами звільнюється токсичний газ.

R50/53- Дуже токсичний для водних організмів, може викликати тривалі

несприятливі ефекти у водному середовищі.

Повний текст скорочених

словосполучень R

:

E - Вибухонебезпечний

O - Окислення

Xn - Шкідливий

Xi - Подразник

N - Небезпечний для довкілля

:

Повний текст класифікацій

[DSD/DPD]

Повний текст скорочених

формулювань H

:

Повний текст класифікацій

[CLP/GHS]

:

H272

Може посилювати вогонь; окиснювач.

H302

Шкідливе при проковтуванні.

H315

Спричиняє подразнення шкіри.

H318

Спричиняє суттєве пошкодження очей.

H319

Спричиняє суттєве подразнення очей.

H334

Може викликати симптоми алергії, астми чи труднощі з

диханням.

H335

Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.

H400

Дуже токсичний для водних организмів.

H410

Дуже токсичне для водної флори та фауни з

довгостроковими ефектами.

Acute Tox. 4, H302

ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ: ПЕРОРАЛЬНО - Категорія 4

Aquatic Acute 1, H400

ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНИЗМІВ (ГОСТРА)

- Категорія 1

Aquatic Chronic 1, H410

ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ

(ХРОНІЧНА) - Категорія 1

Eye Dam. 1, H318

СЕРЬОЗНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ

ОЧЕЙ - Категорія 1

Eye Irrit. 2, H319

СЕРЬОЗНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ

ОЧЕЙ - Категорія 2

Ox. Sol. 2, H272

ТВЕРДИ РЕЧОВИНИ-ОКИСЛЮВАЧІ - Категорія 2

Resp. Sens. 1, H334

ЧУТЛИВІСТЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ - Категорія 1

Skin Irrit. 2, H315

ПОШКОДЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія

STOT SE 3, H335

СПЕЦИФІЧНА НАПРАВЛЕНА НА ОРГАН

ТОКСИЧНІСТЬ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ)

[Подразнення дихальних шляхів] - Категорія 3

Дата видання/Дата

перегляду

:

13/14

25 Січень 2012

ACTICHLOR PLUS

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Дата видання/ Дата

перегляду

Версія

Ми вважаємо, що вищенаведена інформація правильна для рецептури, використаної при виробництві

продукції у країні її походження. У зв'язку з тим, що дані, стандарти і нормативи змінюються, а також у

зв’язку з тим, що нам непідконтрольні умови використання і поводження з цим матеріалом на вашому

підприємстві, МИ НЕ НАДАЄМО ПРЯМОЇ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ПОВНОТИ

ВИЩЕНАВЕДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ НА ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ.

До уваги читача

Дата попереднього

видання

:

:

:

25 Січень 2012

Немає попередніх видань

Дата видання/Дата

перегляду

:

14/14

25 Січень 2012

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією