P3-TRADIFARM NET

Çek Cumhuriyeti - Çekçe - Ecolab

şimdi satın al

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu (SDS)
24-11-2017
Mevcut itibaren:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Yetkilendirme numarası:
110676E

Diğer dillerdeki belgeler

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Bulgarca 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
İspanyolca 28-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Danca 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Almanca 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Estonca 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Yunanca 25-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Fransızca 23-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
İtalyanca 25-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Letonca 25-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Litvanyaca 26-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Macarca 25-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Hollandaca 23-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Lehçe 26-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Portekizce 26-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Romence 26-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Slovakça 27-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Slovence 27-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Fince 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
İsveççe 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Rusça 27-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Norveççe 26-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Ukraynaca 28-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Hırvatça 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu
Sırpça 27-11-2017

Belgenin tamamını okuyun

P3-tradifarm NET

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-tradifarm NET

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Veterinární hygiena

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

110676E

Použití látky nebo

přípravku

:

Čistící přípravek

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

Xn; R22

C; R35

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Obsahuje

:

:

žíravý

hydroxid draselný

hydroxid sodný

Klasifikace nebezpečnosti

:

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

21 října 2011

P3-tradifarm NET

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

S-věty

S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

S26- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc.

S36/37/39- Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle

nebo obličejový štít.

S45- V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

R22- Zdraví škodlivý při požití.

R35- Způsobuje těžké poleptání.

R-věty

:

:

2.3 Další nebezpečnost

Nevztahuje se.

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět viz

oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

hydroxid draselný

REACH #: 01-

2119487136-33

ES: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Indexové číslo: 019-002-

00-8

25-35

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

Etylendiamintetraoctová

kyselina

ES: 200-573-9

CAS: 64-02-8

Indexové číslo: 607-428-

00-2

7-10

Xn; R20/22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Eye Dam. 1, H318

hydroxid sodný

REACH #: 01-

2119457892-27

ES: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indexové číslo: 011-002-

00-6

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

Alkoxyláty mastných

alkoholů

<1

Xi; R38

N; R50

Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Acute 1, H400

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

...

Belgenin tamamını okuyun

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Bu bilgileri paylaşın