VASTAREL MR 80 MG UZATILMIŞ ETKILI KAPSÜL , 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • VASTAREL MR 80 MG UZATILMIŞ ETKILI KAPSÜL , 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • VASTAREL MR 80 MG UZATILMIŞ ETKILI KAPSÜL ,30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atripla hasta

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/26
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-01-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

VASTARELMR®80 mguzatılmış etkilikapsül

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:80mgTrimetazidin dihidroklorid

Yardımcımaddeler:

Kapsüliçeriği:Sukrozvemısır nişastası içeren şeker küresi, Hipromelloz, Etilselüloz,

Tribütilasetilsitrat, Talk, Magnezyum stearat

Kapsülkabuğu:Jelatin,Titanyum dioksit (E171),Kırmızı demir oksit(E172)

Baskı Mürekkebi:ŞellakCila-Etanolde %45, Titanyum dioksit(E171),Simetikon

Propilen Glikol(E1520), Amonyum hidroksit %28(E527).

▼Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatliceokuyunuz

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.VASTAREL MRnedir veneiçinkullanılır?

2.VASTAREL MR’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.VASTAREL MRnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.VASTAREL MR’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.VASTARELMRnedir veneiçinkullanılır?

VASTARELMR80mguzatılmışetkilikapsül,30,60ve90beyazgövdeliveüzerine

beyazServierlogosu basılmışturuncukırmızıkapsüldenoluşanambalajlar

(poliamid-alüminyum-PVC/Alüminyum blisterler)halindedir.

VASTARELMR,yetişkinhastalardaanjinapektoris(koronerhastalığınınsebepolduğu

göğüs ağrısı) tedavisindediğer ilaçlarla birliktekullanılmaktadır.

2.VASTARELMR kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

VASTARELMR’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

-Eğertrimetazidineveyabuilacıniçeriğindekidiğermaddelerden(yardımcımaddeler

bölümündelistelenmiştir) herhangi birinekarşıduyarlıysanız(alerjik),

-Parkinsonhastalığınızvarsa:hareketietkileyenbirhastalık(titreme,kolvebacaklarda

katılık, hareket zorluğu veyürümedengesizliği),

-Ciddiböbrek sorunlarınızvarsa.

VASTARELMR ’ı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

VASTARELMR’i kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçanjinakrizlerininoluşumunuengellemedeetkilidir.Başlamışolananjina

krizlerinde iyileştirici birtedavi değildir.

Anginaatağıolmasıhalindedoktorunuzubilgilendiriniz.Testlerinyapılmasıgerekebilir

vebüyük olasılıklatedavinizayarlanacaktır.

Builaç,özellikleyaşlıhastalardatitreme,sabitbirduruş,yavaşhareketlerveayak

sürüyerek,dengesizyürümegibibelirtilerinoluşmasınaveyakötüleşmesineneden

olabilir;busemptomlarınincelenmesivetedaviyiyenidendeğerlendirmesiiçin

doktorunuzabildirilmesigerekmektedir.

Kan basıncındaki düşüşveyadengekaybına bağlıolarak düşmelergerçekleşebilir

(bakınızbölüm5. Olasıyan etkilernelerdir?).

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın”

Çocuklar veadolesanlar

VASTARELMR, 18yaşaltındaki çocuklardaönerilmemektedir.

VASTARELMR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

VASTARELMRyiyecek veiçeceklerilebirliktekullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

VASTARELMR’ın hamileliktekullanılması tavsiyeedilmez.

Builacıkullanırkengebeolduğunuzufarkedersenizdoktorunuzadanışınızçünkütedaviye

devam etmenizgerekipgerekmediğineyalnızcadoktorunuzkarar verebilir.

Emzirme

Annesütüneatılımkonusundaveribulunmamaklabirlikte,emzirmesırasındaVASTAREL

MR’ıkullanmamalısınız.

Eğergebeysenizveyaemziriyorsanız,gebeolduğunuzudüşünüyorsanızveyabebeksahibi

olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Builaç,araçveyamakinekullanmakapasitenizietkileyebilecekşekilde,başdönmesive

uyuşukluk hissetmenizeneden olabilir.

VASTARELMR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Builaçsukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

duyarlılığınızolduğu söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Herhangi bir ilaçetkileşimibelirlenmemiştir.

Eğer herhangi bir ilacı şuandaalıyor veyason zamanlardaalmışsanız-hatta reçetesizolanlar

dadahilolmak üzere lütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi veriniz.

3. VASTARELMRnasılkullanılır?

Builacıdaimadoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Emindeğilseniz,doktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

VASTARELMR’ınönerilendozu,gündebirkezkahvaltısırasındaalınanbirkapsül

şeklindedir.

Uygulama yoluvemetodu:

VASTARELMRoralkullanımiçindir.Kapsüllerin,kahvaltısırasındabirbardaksuylabirlikte

açılmadanyutulması gerekmektedir.

Özel kullanımdurumları:

Eğerböbreksorunlarınızvarsaveya75yaşınüzerindeyseniz,doktorunuzönerilendozu

ayarlayabilir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Kullanmanız gerekendendahafazla VASTARELMRkullandıysanız:

Kullanmanızgerekendendahafazlakapsülaldıysanız,derhalbirdoktoraveyaeczacıya

danışınız.

VASTARELMR’ıkullanmayı unutursanız:

Unutulandozudengelemekiçinçiftdozalmayınız.İlacınızınbirdozunualmayıunutursanız,

sonraki dozu normal zamanındaalınız.

VASTARELMR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DoktorunuzVASTARELMRiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.3aylık

tedavidensonratedavininyararıyenidendeğerlendirilmeli,tedavidencevapalınmama

durumundailacadevamedilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgilibaşka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,VASTARELMR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en az1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : eldeki verilerdenhareketletahmin edilemiyor

Yaygın:

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

Karın ağrısı,

İshal,

Hazımsızlık,

Bulantı,

Kusma,

Cilttedöküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Yorgunluk.

Seyrek:

Düzensizveyahızlıkalp atışı (çarpıntı),

Artmış vayahızlıkalp atışları,

Ayaktayken kan basıncındaki düşme sonucu oluşan baş dönmesi veyabayılma,

Halsizlik,

Düşme,

Ateş basması.

Bilinmiyor:

Hareket bozuklukları(ellerin veel parmaklarının titremesi vesarsılması dahilnormal olmayan

hareketler,vücuttabükülmehareketleri,ayaksürüyerekyürümevekollarilebacakların

katılığı).Bu belirtilertedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Uyku bozuklukları(uyuma güçlüğü, sersemlik),

Kabızlık,

Kabarcıklar ilebirlikte ciddi generalizekırmızı deri döküntüsü,

Yüzde,dudaklarda,ağızda,dildeveyaboğazdayutmaveyasolunumgüçlüğünenedenolabilen

şişme,

Akyuvarlardaazalmayabağlıenfeksiyon riski,

Kandapıhtı hücresinin azalmasına bağlıkanamaveyamorarmariski.

Karaciğerhastalığı(belirtileri:bulantı,kusma,iştahkaybı,halsizlik,ateş,kaşıntı,ciltve

gözlerdesararma, açık renk dışkı, koyu renk idrar).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz .

Yan etkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.

Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonuna

tıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TUFAM)'nebildirebileceginizgibi,0

800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyan etkileri bildirerek kullanmaktaolduğunuzilacın güvenliliği hakkındadaha

fazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. VASTARELMR’ınsaklanması

VASTARELMR’ıçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°Caltında odasıcaklığında, kuruyerdesaklanmalıdır.

İlaçları,atıksuyadaevselatıklaryoluylaimhaetmeyiniz.Kullanmayacağınızilaçlarınimha

edilmesikonusundaeczacınızadanışınız.Buönlemler,çevreyikorumanızayardımcıolacaktır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra VASTARELMR’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ServierİlaçveAraştırmaA.Ş.

Beybi GizKule, MeydanSok. No. 1 Kat:22-23-24

34398 Maslak,İstanbul

Tel: 0212 329 14 00

Faks: 0212 290 20 30

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSanayii ve Ticaret A.Ş., Esenyurt,İstanbul

Bu kullanma talimatı08.01.2015tarihinde onaylanmıştır.