TRICEF 300 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • TRICEF 300 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • TRICEF 300 MG FILM KAPLI TABLET,10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/283
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

TRİCEF300mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Herbirfilmkaplıtablet300 mgsefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,kalsiyumkarmelloz,polietilenglikol 40

stearat,aerosil200, magnezyumstearat,polivinil alkol,titanyum dioksit,talk,polietilen

glikol,metakrilikasit,sodyum bikarbonat.

Bukullanmat alimatında:

1. TRİCEFnedirveneiçinkullanılır?

2. TRİCEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. TRİCEFnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. TRİCEF’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. TRİCEFnedirveniçinkullanılır?

TRİCEF300mgfilmtablettekietkinmaddesefdinirdir.Sefdinir,üçüncükuşaksefalosporin

grubuolarak adlandırılanantibakteriyelbirilaçgrubundayeralır.

TRİCEF,10ve20adetbeyazrenkli,ovalşekilli,bikonveks,çentiksizfilmkaplıtabletler

içerenblisterlerdevekullanmatalimatıilebirliktekartonkutudaambalajlanmıştır.

TRİCEFilacınaktifolduğubakterilerinnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindekullanılır.

TRİCEFaşağıdayeralanhastalıkların(iltihapoluşturanmikrobikhastalık)tedavisinde

kullanılır:

Toplumkökenli akciğeriltihabı

Kronik bronşitinakutalevlenmesi

Yüzkemiklerininiçindekihava boşluklarınıniltihabı

Bademcik iltihabı/Yutakiltihabı

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünkü siziniçin önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Dahasonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeÖnerilendozundışında

yüksekveya

düşük dozkullanmayınız.

2. TRİCEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

TRİCEF’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Sefalosporingrubuantibiyotiklereyada ilacıniçeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birine karşıalerjiksenizTRİCEF’ikullanmayınız.

TRİCEF’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinire,sefalosporingrubuantibiyotiklere,penisilinlereveya diğerilaçlarakarşı

alerjikseniz,

İlacıkullandığınızsüreiçerisindedirençlimikroorganizmalarınnedenolduğu,tedavi

gerektirecekbirenfeksiyon gelişirse,

Dahaöncekolit (bağırsakiltihabı)geçirdiyseniz,

Ciddiböbrek hastalığınızvarsadoktorunuzadanışınız.

İlacıkullandığınızsüreiçerisindeveyatedavisonrasındaishalinizvarsa,doktorunuza

söyleyiniz.Budurum,antibiyotiktedavisinitakibenortaya çıkabilenvetedavinindurdurulup

özelbirtedaviye başlanmasınıgerektirebilecek, ciddibirbağırsakiltihaplanmasının

(psödomembranözkolit)belirtisiolabilir.

Bu uyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

TRİCEF’inyiyecekveiçecekilekullanılması

TRİCEF’iyiyeceklerdenbağımsızolarakkullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikdöneminde TRİCEFkullanımıhakkındayeterliçalışmaolmadığından,ancak

doktorunuzunuygun gördüğüdurumlardakullanınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

TRİCEFemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakine kullanımı

İlacınaraçvemakinekullanımıüzerineetkisibildirilmemiştir.

TRİCEF’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bu tıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dendahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.Sodyuma bağlıherhangibirolumsuzetkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

TRİCEFileaynızamandaherhangibirilaçözellikledeaşağıdabelirtilenlerialmadanönce

doktorveya eczacınızadanışmalısınız.

Aluminyumveyamagnezyumiçerenantiasitleri(mide yanmasıvemideağrısıiçin

kullanılanilaçlar)TRİCEFileaynıandaalmayınız.Builaçlarıkullanmanızgerekiyorsa

TRİCEF’ibuilaçlarıalmadanenaz2saatönceveya2saatsonraalınız.

Probenesid(gut hastalığıtedavisindekullanılır)böbreklerinizinilacıatmayeteneğini

azaltabilir.

Demirdesteklerivedemirle güçlendirilmişbesinleriTRİCEFileaynıandaalmayınız.Bu

ilaçlarıkullanmanızgerekiyorsaTRİCEF’ibuilaçlarıalmadanenaz2saatönceveya2saat

sonra alınız.

Böbreklerüzerine zararlıolmaihtimaliolanilaçlar(aminoglikozitantibiyotikler,kolistin,

polimiksin,viomisingibi)veetkisigüçlüidrarsöktürücüler(etakrinikasit,furosemidgibi)

TRİCEFkullanımıbazılaboratuvartestlerinin(direktCoombstesti;kansızlığınolup

olmadığınıaraştırmakiçinyapılantest)sonuçlarınıetkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. TRİCEFnasılkullanılır?

Uygun kullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

İlacınızıdoktorveyaeczacınızınanlattığışekildealınız.

TRİCEF’in13yaşveüzeriyetişkinlerveergenlikçağındakigençlerdekullanımıaşağıda

belirtildiğigibidir:

Tümenfeksiyonlariçintoplamgünlükdoz600 mg’dır.

Akciğeriltihabı(pnömoni):Gündeikikez300mg(10günsüreyle)

Uzunsürelinefesalma güçlüğüolanhastalardagöğüsenfeksiyonları:Gündeikikez300mg

(5-10günsüreile)veyagündebirkez600mg(10günsüreile)

Sinüs enfeksiyonları:Gündeikikez300mg(10günsüreile)veyagündebirkez600mg(10

günsüreile)

Boğaz/bademcikenfeksiyonları:Gündeikikez300mg(5-10günsüreile)veyagündebirkez

600mg(10günsüreile)

Cilt enfeksiyonları:Gündeikikez300mg(10mgsüreile)

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleribirbardaksuile ağızdanalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 ayınaltındakiçocuklardaetkililiğivegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

6ay-12 yaşarasındakiçocuklardauygunfarmasötikdozajşekillerininkullanılmasıönerilir.

Vücut ağırlığı43kgveüzerindekiveya12yaşındanbüyükçocuklar,maksimumgünlük

sefdinirdozuolan600 mg’ıalabilirler.

Yaşlılardakullanımı:

Böbrek rahatsızlığıolmayanyaşlıhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiveyahemodiyalizuygulamasıvarsadoktorunuzböbrekfonksiyon

değerlerinegöredozayarlamasınıyapacaktır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğindedoktorkontrolündedikkatlikullanılmasıönerilir.

EğerTRİCEF’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaTRİCEFkullandıysanız:

TRİCEF’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Doktorayadahastaneyegiderken ilacınızıyanınızdagötürünüz.

Sefdinirininsanlardafazla kullanımıileyeterliveribulunmamaktadır.Diğerβ-laktam

antibiyotiklerininfazla kullanımıilekusma,midebulantısı,mideçukururahatsızlığı,ishalve

kafa karışıklığıgibizehirlenmebelirtilerigörülmektedir.Kandiyaliziböbrekrahatsızlığıolan

bireylerdesefdinirivücuttanhemen attığındanciddizehirlenmeolaylarınıngörülmemesinde

yardımcıolmaktadır.

TRİCEF’ikullanmayıunutursanız:

Tabletinizi almayıunutursanızhatırladığınızzamanalınız.Birdenfazladozalmayı

unuttuysanızdoktorunuzabildiriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

TRİCEFiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

EğerTRİCEFkullanımıkonusundaherhangibirsorunilekarşılaşırsanızdoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Doktorunuza danışarakTRİCEFkullanımınısonlandırabilirsiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi, TRİCEF’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,TRİCEF’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin, ayakların,bileklerin,yüzün,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayızorlaştıracakşekildeşişmesi(budurumlarilacakarşıciddiallerjiniz

olduğunugösterebilir)

Karınağrısıveateşleberaber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal(budurum,uzunsüreli

antibiyotik kullanımınabağlı,nadirenmeydanagelenciddibirbağırsakiltihaplanmasıolan

psödomembranözkoliti işaretedebilir.)

Ba ğırsakdüğümlenmesi(ileus),üstsindirimkanalı(üstgastrointestinalsistem)kanaması,

Kalp yetmezliği,kalpkrizi(miyokartinfarktüsü),göğüsağrısı

Astımalevlenmesi,solunumyetmezliği

Bir çeşitakciğeriltihabı(idiopatikinterstisyelpnömoni)

Karaciğeriltihabı(hepatit),karaciğeryetmezliği

Derininciddi hastalıkları(toksikepidermalnekroz)

Akutböbrek yetmezliği

Ateş,derideiğnebaşışeklindekırmızılıkvemorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısıve

trombositlerin(kanpulcukları)sayısındaazalmailegörülenhastalık(idiopatik

trombositopenikpurpura)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinTRİCEF’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derinindöküntüve kaşıntılarlaseyredenbazıhastalıkları(eksfolyatifdermatit,eritema

multiform,eritemanodozum)

Bilinç kaybı

Tansiyon yüksekliği(hipertansiyon)

Mideve/veyaonikiparmakba ğırsağındayara(peptikülser)

Kanakyuvar sayılarındaartmayadaazalma

Kaneozinofil sayılarındaartma(birtüralerjihücresi)

Kantrombosit (pıhtılaşmayısağlayankanhücresi,kanpulcuğu)sayılarındaartmayada

azalma(kendini alışılmadıkkanamaeğilimleriolarakgösterebilir)

Birtür kansızlık(hemolitikanemi)

Eritrositlerin (kırmızıkanhücreleri)içindekidokularaoksijentaşıyanrenklimadde

(hemoglobin) düşüklüğü

Elektrolit(kalsiyum,fosfor,potasyumgibi)düzeylerinde değişiklikler

Çizgilikasdokusu yıkımı(rabdomiyoliz)

Böbrek rahatsızlığı(nefropati)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Vajina iltihabı(vajinit)

Vajinadapamukçuk(vajinalmoniliasis)

Dışkılamadeğişiklikleri(ishalveyakabızlıkgibi)

Hazımsızlık(dispepsi)

Gaz

Bulantı

Karınağrısı

Ağızkuruluğu

Döküntü

Kaşıntı

Başağrısı

Sersemlikhissi

Kemikve karaciğerfonksiyonlarınıgösterenkantestlerindegeçiciyükselmeler

Böbrek fonksiyonlarınıgösterenkantestlerindedeğişiklikler

Kan pıhtılaşmabozuklukları

İstemdışıhareketler

İdrardaakyuvarveproteinyükselmesi

İdraryoğunluğununartmasıyadaazalması

Bunlar TRİCEF’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerin raporlanması

Kullanma Talimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz, eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan “İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008 numaralıyanetkibildirimhattımarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta olduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedilnilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. TRİCEF’insaklanması

TRİCEF’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

TRİCEF’i25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekutusundasaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarak kullanınız

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra TRİCEF’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizTRİCEF’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İlkoİlaçSan. veTic. A.Ş.

VeyselKaraniMah. Çolakoğlu Sok.

No:10 /34885 Sancaktepe/İstanbul

Üretimyeri:

NobelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Sancaklar/81100 Düzce

Bukullanma talimatı

13.04.2016 tarihindeonaylanm ıştır.

Document Outline