POLIFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INFUZYON ICIN COZELTI 1000 ML TORBA SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INFUZYON ICIN COZELTI 1000 ML TORBA SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692034
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

2. KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin maddeler:

Her 100 ml çözelti 5 g dekstroz anhidr içerir.

Osmolarite: yakla

ık 277,47 mOsm/litre

Kalori: 170 kcal/litre

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖT

K FORM

ntravenöz infüzyon için steril ve apirojen çözelti.

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1. Terapötik endikasyonları

− POL

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

karbonhidrat ve

sıvı eksikli

inin tedavisinde endikedir.

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

parenteral

uygulamalarda geçimli oldu

u ilaçları seyreltmek için de kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji / Uygulama sıklı

ı ve süresi

Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından; hastanın ya

ı, vücut a

ırlı

ı, klinik durumu ve

laboratuvar

çalı

malarına

dayanılarak

belirlenmelidir.

Tedavi

sırasında

serum

glukoz

konsantrasyonları dikkatle izlenmelidir.

Karbonhidrat ve sıvı eksikli

inin tedavisi için önerilen dozlar: Eri

kin, adölesan ve ya

lılarda 24

saatte 500 - 3000 ml’dir.

Uygulama sıklı

ı ve süresi:

Uygulama sıklı

ı ve doz, hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.

Uygulama

ekli:

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır (periferik ya da santral venlerden).

Uygulama hızı:

Hiperglisemi geli

imini önlemek için, infüzyon hızı hastanın glukoz oksidasyon kapasitesini

mamalıdır.

Bu nedenle eri

kinler için verilebilecek en yüksek doz dakikada 5 mg'ı, bebek ve çocuklarda ise

ve toplam vücut a

ırlı

ına ba

lı olarak dakikada 10-18 mg/kg'ı a

mamalıdır.

Seyreltici olarak kullanıldı

ı durumlarda infüzyon hızı, seyreltilen ilacın önerilen dozuna göre

ayarlanır.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek / Karaci

er yetmezli

i:

Bu popülasyona özel gerçekle

tirilen bir çalı

ma bulunmadı

ından, bu hasta grubu için özel bir

dozaj önerisi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Uygulanacak doz ve infüzyon hızı, eri

kinlerdeki gibi hastanın a

ırlı

ına, klinik ve biyolojik

durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Bu popülasyonda genel olarak 24 saatte 20-100 ml/kg dozunda önerilir ve bu doz vücut a

ırlı

ına

göre a

ıdaki

ekilde ayarlanır:

0-10 kg : 100 ml/kg/gün

10-20 kg : 1000 ml + 10 kg üzeri her kilo için 50 ml/gün

> 20 kg : 1500 ml + 20 kg üzeri her kilo için 20 ml/gün

Geriyatrik popülasyon:

lılarda da eri

kin dozları kullanılır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Dekompanse

diyabette,

metabolik

stres

durumları

gibi

glukoz

intoleransı

durumlarında,

hiperosmolar

koma

durumlarında,

hiperglisemi

durumlarında

hiperlaktatemi

durumunda

kontrendikedir.

Dekstroz içeren çözeltiler, mısır ya da mısır ürünlerine kar

ı a

ırı duyarlılı

ı bulunan ki

ilerde

kontrendike olabilir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

-POL

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

izotonik

çözeltidir. Yüksek hacimli infüzyonlar, su zehirlenmesi durumlarında veya oligüri/anüri ile

seyreden a

ır böbrek yetmezli

i, kardiyak ve/veya pulmoner yetmezlik vakalarında dikkatli bir

izlem altında uygulanmalıdır.

− Dekstroz çözeltilerinin uygulanımı hiperglisemiye yol açabilir. Olu

abilecek bir hiperglisemi

durumu iskemik beyin hasarını arttırabilece

i ve iyile

meyi geciktirebilece

inden, akut iskemik

inmelerden sonra POL

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin

kullanılmaması önerilir.

Kafa

travmasını

takip

eden

saat

içinde

dekstroz

infüzyonu

uygulanmamalı

intrakraniyal hipertansif dönemlerde kan glukoz düzeyi yakından izlenmelidir.

− Tüm intravenöz infüzyonların ba

langıcında dikkatli bir klinik izlem gerekir.

− Uygulamalar düzenli olarak dikkatli bir gözlem altında yürütülmelidir. Klinik ve biyolojik

parametreler, özellikle de kan glukoz düzeyleri izlenmelidir.

− Hiperglisemi olu

ursa infüzyon hızı ayarlanmalı veya insülin uygulanmalıdır. Gerekti

inde

parenteral potasyum ilavesi yapılmalıdır.

− Dekstroz içeren çözeltiler diabetes mellitus oldu

u bilinen ya da subklinik diyabetliler ile

herhangi bir nedenle karbonhidrat intoleransı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Böbrek

yetmezli

olan

hastalarda

veya

diabetes

mellituslu

hastalarda

glukoz

toleransı

bozulabilir. Bu gibi hastalara POL

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

uygulandı

ında kan glukoz düzeyleri yakından izlenmeli ve gerekirse insülin ve/veya

potasyum gereksinimleri yeniden belirlenerek tedavi buna uygun düzenlenmelidir.

− Osmotik diürez riskini azaltmak için yava

infüzyon hızı kullanılmalıdır.

Elektrolitsiz

dekstroz

çözeltileri,

transfüzyonu

birlikte,

infüzyon

öncesinde

veya

sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır, hemoliz ve eritrosit kümele

mesine neden

olabilirler.

− Potasyum içermeyen çözeltilerin a

ırı uygulaması durumu önemli bir hipokalemi durumuna yol

açabilir. Serum potasyum düzeyleri normal düzeylerinde devam ettirilmeli ve gerekirse tedaviye

potasyum eklenmelidir.

− Çözeltiye eklenecek herhangi bir ba

ka ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek

için, karı

tırma i

leminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla

infüzyonu yapılacak son karı

ımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadı

ı kontrol

edilmelidir.

− Uygulama kontrollü bir infüzyon pompasıyla yapılacaksa, torbanın tümüyle bo

almadan önce

pompanın çalı

masının durmu

oldu

una dikkat edilmelidir; aksi halde hava embolisi olu

abilir.

− Çözelti, steril setler aracılı

ıyla intravenöz yoldan uygulanır.

ntravenöz uygulamada kullanılan

setlerin 24 saatte bir de

tirilmesi önerilir.

− Yalnızca çözelti berraksa, ambalajı ve kapakları sa

lamsa kullanınız.

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Tüm

parenteral

çözeltilerde

oldu

gibi

kullanım

öncesi

ilaçlarla

geçimlili

hekim

tarafından

erlendirilmelidir.

lave

edilecek

ilaçlar

uygulama

öncesi

geçimlilik

açısından

beraberinde verilen kullanım kılavuzuna göre de

erlendirilmelidir.

laçların POL

FLEKS %5

DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

içine ilavesi sonrasında renk de

imi,

çözünmeyen partiküller ve kristalle

me olmadı

ından emin olunmalıdır.

Çözeltiye

eklenen

bazı

ilaç

veya

çözeltiler

geçimsiz

olabilir.

Çözeltiye

maddeler

eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karı

ana kadar çalkalanmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin gebe kadınlarda

kullanımına ili

kin yeterli veri mevcut de

ildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalı

malar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal geli

im /ve-veya/

um /ve-veya/ do

um sonrası geli

im üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım

5.3).

nsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Doktor tarafından kesin gerekli görülmedi

i sürece (hastanın ba

ka bir intravenöz sıvı ile tedavi

edilemedi

i durumlar dı

ında) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

çok

gerekli

olmadıkça emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Üreme yetene

i / Fertilite

Üreme yetene

i/fertilite üzerine etkisi yoktur.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

nfüzyon

yoluyla

uygulanan

çözeltilerin

kullanımı

sırasında

araç

kullanımı

pratik

yönden

mümkün de

ildir. Kullanıldıktan sonra araç ve makina kullanma üzerinde bilinen bir etkisi

yoktur.

4.8.

stenmeyen etkiler

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

’nin

kullanımı

sırasında görülen istenmeyen etkiler a

ıdaki

ekildedir:

Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (

1/1,000 ila <1/100); seyrek

1/10,000

<1/1,000);

çok

seyrek

(<1/10,000),

bilinmiyor

(eldeki

veriler

hareket

edilemiyor).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor: Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri*; Hiperglisemi ve dehidratasyon**

Böbrek ve idrar hastalıkları

Bilinmiyor: Poliüri

Cerrahi ve tıbbi prosedürler***

Bilinmiyor: Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon; Lokal a

rı ya da reaksiyon; Ven iritasyonu;

Enjeksiyon uygulanan bölgeden ba

layarak yayılan venöz tromboz ve filebit geli

imi; Damar

ına sızma; Hipervolemi.

* Hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfatemi vb.

** Genellikle yanlı

parenteral uygulama sonucunda görülen advers etkiler.

*** Uygulama tekni

ine ba

lı görülebilen advers etkiler

Çözeltiye eklenen ilaçlara ba

lı advers reaksiyonlar da görülebilir; bu istenmeyen etkilerin

niteli

ini eklenen ilacın özellikleri belirler.

stenmeyen bir etki görülmesi durumunda infüzyon sonlandırılmalıdır.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

lar.

lık

mesle

mensuplarının

herhangi

üpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin hızlı veya uzun

süre

uygulanması

hiperosmolarite,

dehidratasyon,

hiperglisemi,

hiperdekstrozüri

osmotik

diüreze (hiperglisemiye ba

lı) yol açabilir. Hastalarda sıvı yüklenmesine ba

lı ödem ve su

intoksikasyonu (hiponatremi ile birlikte) geli

ebilir.

ırı doz, çözeltiye eklenen ilaçlara ba

lı ise, a

ırı doza ba

lı belirti ve semptomlar bu eklenen

ilacın özelliklerine ba

lıdır.

Tedavi sırasında yanlı

lıkla doz a

ılırsa, uygulamaya son verilmeli ve hasta uygulanan ilaçla

kili

belirti

semptomlar

açısından

izlenmelidir.

Gerekti

inde

semptomatik

destek

tedavileri uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grubu: Parenteral beslenme çözeltileri / Karbonhidratlar

ATC kodu: B05BA03

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

solüsyonda

gram

dekstroz

anhidr

içerir.

Dekstroz

anhidrin

moleküler

ırlı

180.2’dir.

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

, litresinde 170 kcal

kalori sa

lar. Dahası dekstroz infüzyonuyla iyonik olmayan bir hidrasyon sa

lanmı

olur.

Dekstroz solüsyonları parenteral beslenmede karbonhidrat kayna

ı olarak da verilir. Ancak

bunun için daha çok daha konsantre formlar tercih edilir.

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin farmakodinamik

özellikleri, etkin maddesi olan ve hücresel metabolizmada temel enerji kayna

ı olan dekstrozun

özelliklerinden ibarettir.

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

osmolaritesi yakla

277,47 mOsm/l olan hemen hemen izotonik bir çözeltidir.

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

, klinikte elektrolit

içermeyen hidrasyon sa

lamak için kullanılır ve hastanın klinik durumuna ba

lı olarak diürezi

uyarabilir.

Çözeltiye

eklenen

ilaçların

farmakodinamik

özellikleri,

eklenen

ilacın

farmakodinamik

özellikleriyle aynıdır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

intravenöz uygulama

için geli

tirilmi

bir ürün oldu

undan bu bölümle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

ılım:

Dekstroz saatte 0.5 g/kg'a kadar olan dozlarda glukozüriye yol açmaksızın uygulanabilir. En

yüksek infüzyon hızı olan saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan dekstrozun yakla

ık %95'i vücutta

kalır.

Biyotransformasyon:

Dekstroz vücutta kolaylıkla pirüvik asit veya laktik asit yolu ile tamamen metabolize olarak

enerji sa

lar ve büyük oranda karbondioksit ile suya dönü

ür.

Eliminasyon:

Biyotransformasyon sonucu

an karbondioksit akci

erlerle,

esas olarak böbrekler

yoluyla az miktarda ise ter, feçes ve soluk havasıyla atılır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Çözeltinin

bile

enleri

insan

hayvan

plazmasının

fizyolojik

bile

enleri

oldu

undan

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

’nin

preklinik

güvenlilik çalı

maları bulunmamaktadır. Klinik uygulama durumunda toksik etkilerin görülmesi

beklenmez.

Çözeltinin içine katılan ilaçların emniyeti ayrı olarak de

erlendirilmelidir.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Tüm

parenteral

çözeltilerde

oldu

gibi

FLEKS

DEKSTROZ

SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

ilaç

eklemeden

önce

ilaçların

çözelti

geçimli

olup

olmadı

ı de

erlendirilmelidir.

laç

eklenmesi

sonrası

renk

ikli

ve/veya

çökelme,

çözünmeyen

bile

iklerin

kristalle

menin olup olmadı

ını kontrol ederek eklenen ilacın geçimli olup olmadı

ına karar

vermek, uygulamayı yapan hekimin sorumlulu

undadır. POL

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’ye eklenecek ilacın geçimli olup olmadı

ına eklenecek ilacın

kullanma talimatı faydalanarak karar verilmelidir.

Çözeltiye ilaç eklemeden önce POL

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

ÇÖZELT

'nin pH'sında çözünür ve stabil oldu

u do

rulanmalıdır.

FLEKS %5 DEKSTROZ SUDAK

NFÜZYON

N ÇÖZELT

, içine geçimli bir ilaç

eklendikten hemen sonra kullanılmalıdır.

Geçimsiz oldu

u bilinen ilaçlar eklenmemelidir.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

Kullanım sırasında raf ömrü:

Mikrobiyolojik

açıdan,

uygulamaya

hazırlandıktan

hemen

sonra

kullanılmalıdır.

Hemen

kullanılmadı

durumlarda

saklama

ulunun

süresinin

belirlenmesi

ilaç

eklenmesi/seyreltmesini yapanın sorumlulu

undadır ve süre; bu i

lemin valide edilmi

aseptik

ullarda yapılmadı

ı durumlarda normalde 2-8 °C arasında 24 saatten uzun de

ildir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Özel bir muhafaza

artı yoktur, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklı

ında, do

rudan ı

ık almayan bir

yerde saklayınız.

6.5. Ambalajın niteli

i ve içeri

i

25 ml PVC; 50, 100, 150, 250, 500 ve 1000 ml’lik PVC ve PP torbalarda.

Ürünün setli ve setsiz olmak üzere iki formu bulunmaktadır.

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli

i”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlü

ü bozulmamı

ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne ili

tirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede ba

lanmalıdır.

Torbadaki artık havaya ba

lı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, ba

infüzyon sıvılarıyla seri ba

lantı yapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılı

ıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava

girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik ko

ullarda enjeksiyon ucundan bir i

ne yardımı ile infüzyon öncesi ve

sırasında katılabilir.

son ürünün izotonisitesi

parenteral

uygulama

yapılmadan

önce

belirlenmi

olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmi

ilacın çözeltiyle tümüyle karı

olması gereklidir. Ek ilaç

içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere

saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlı

uygulama tekni

i, ürüne pirojen kontaminasyonuna ba

reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son

verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmı

çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmı

torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere ba

lanmamalıdır.

Açmak için:

1. Dı

ambalajın sa

lamlı

ını ve sızıntı olup olmadı

ını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse

kullanmayınız.

2. Koruyucu dı

ambalajı yırtarak açınız.

3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sa

lam olup olmadı

ını sıkarak kontrol ediniz. Torba

içindeki çözeltinin berraklı

ını ve içinde yabancı madde içermedi

ini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1. Torbayı asınız.

2. Uygulama ucundaki koruyucu kapa

ı çıkarınız.

3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde oldu

u gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli

olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karı

ımında geçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

laç uygulama ucu dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlı

ındaki bir i

nesi olan enjektörle torba içine eklenir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karı

tırılır. Potasyum klorür gibi yo

un ilaçlarda torbanın

uygulama çıkı

ına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karı

ması sa

lanır.

Dikkat:

çine ek ilaç uygulanmı

torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

laç uygulama ucu dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlı

ındaki bir i

nesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan

uygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkısı ve enjeksiyon giri

ine hafifçe vurularak çözelti

ve ek ilacın karı

ması sa

lanır.

6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

7. RUHSAT SAH

B

FARMA

LAÇ SAN. VE T

C. A.

Vakıflar OSB. Mah. Sanayi Caddesi No:22/1

Ergene/TEK

: 0282 675 14 04

Faks : 0282 675 14 05

8. RUHSAT NUMARASI

204/73

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 05.10.2004

Ruhsat yenileme tarihi: --------

10. KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H