POLGYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • POLGYL %0,5 IV PERFUZYON SOL 100 ML SETSIZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • POLGYL %0,5 IV PERFUZYON SOL 100 ML SETSIZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metronidazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606693413
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

/6

KULLANMATALİMATI

POLGYL%0.5İ.V.PERFÜZYONÇÖZELTİSİ100ML

Enjeksiyonyoluylatoplardamariçineuygulanarakkullanılır.

Etkinmadde: Her100ml’likPVC/PPtorbada500mgmetronidazoliçerir.

Yardımcımaddeler: Disodyumfosfat,SodyumKlorür,SitrikAsitMonohidrat,

Enjeksiyonluksu

BuKullanmaTalimatında:

1.POLGYLnedirveneiçinkullanılır?

2.POLGYLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.POLGYLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.POLGYL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

/6

1.POLGYLnedirveneiçinkullanılır?

POLGYLperfüzyonçözeltisi,barsakamebiyazisi(amiplerinnedenolduğubirçeşit

enfeksiyon),karaciğeramibiyazisi,non-spesifikvajinit(vajinaenfeksiyonu),anaerob

enfeksiyonlarvetrikomonaslarabağlıgenitalenfeksiyonlardakullanılır.

POLGYL100ml‘likPVCvePPtorbalardabulunur.

2.POLGYLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

POLGYL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

midazoltürevlerineveyailacıniçindekiyardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlıolan

hastalardakullanılmamalıdır.

POLGYL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Karaciğerileilgilisorununuzvarsaveyaolduysa.

Böbrekyetmezliğinedeniylediyalizalıyorsanız.

Sinirsisteminizileilgilibirhastalığınızvarsa.

Tedavisırasındaalkollüiçkilerdenkaçınmakgerekirvetedavinizbittiktensonraenaz

48saatalkolalmamalısınız.

Tıbbigeçmişinizdekanileilgiligenetikbirhastalığıolanvakalardametronidazol

dikkatlikullanılmalıdır.

POLGYL’inuzunsürelikullanımıgerektiğidurumlardauzunsürelikullanıma

dikkatlicedeğerlendirilerekkararverilmelidir.

POLGYL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

POLGYL%0.5İ.V.perfüzyonçözeltisidamariçineuygulandığındanaçyadatokkarnına

alınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

POLGYLhamileliğinilk3ayındakullanılmamalıdır.Hamileliğinilk3ayındansonraancak

doktortarafındankullanılmasıkesingerekligörüldüisekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

POLGYLannesütünegeçtiğinden,emzirenlerdekullanılmamalıdır.

/6

Araçvemakinekullanımı

POLGYLtedavisisırasındaaraçvemakinekullanımınızıetkileyebilecekyanetkiler

görülebilir(örneğin;zihinkarışıklığı,başdönmesi,halusinasyonlar,görmebozukluklarıv.b.).

Eğerbuyanetkilersizdedegörülürsearaçvemakinekullanmayın.

POLGYL’iniçerdiğibazıbulunanyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindekisodyum(herbirgramında28mEqsodyum)nedeniyledüşüksodyumvedüşük

tuzdiyetindeolanhastalardikkatliolmalıdırlar.Kezaödemeyatkınlığıolanlardadadikkatle

uygulanmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Metronidazol,disülfiramtedavisiylebirliktekullanıldığındazihinbulanıklığıvebenzeri

psikolojikreaksiyonlaranedenolabilir.

Varfarintedavisigörecekhastalardadozdikkatliayarlanmalıdır.

Ayrıcaaşağıdakiilaçlarlatedavigörüyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz:

Lityum,veküronyum,fenobarbitalveyafenitoin,5-flurourasil,busulfan,siklosporin.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.POLGYLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

POLGYL%0.5İ.V.perfüzyonçözeltisispesifikdurumlardakullanılanbirilaçtır.

Doktorunuzhastalığınızavehastalığınızınşiddetinegöresiziniçinuygundozveuygulama

sıklığınıbelirleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

Enjeksiyonyoluylatoplardamariçineuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

POLGYL8haftalıktanitibarençocuklardakullanılır.

Yaşlılardakullanımı:

POLGYLyaşlılarda,özellikleyüksekdozlardakullanılacaksa,dikkatliolunmalıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

draryoluylaatıldığındandiyalizegirenböbrekyetmezliğihastalarındadikkatedilmelidir.

Karaciğeryetmezliğiolanlardadoktorunuzdahadüşükdozveyadahakısatedavi

uygulayabilir.

/6

Doktorunuzhastalığınıza bağlı olarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerPOLGYL’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPOLGYLkullandıysanız

POLGYL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

POLGYL’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EğerbirPOLGYLdozunuunutursanızbirsonrakidozunormalolarakalmalısınız.

Buürününkullanımınailişkinilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

POLGYLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Metronidazolüngeriçekilmeşeklindeherhangibiretkipotansiyelibeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlariçinolduğugibiPOLGYLdeiçeriğindekiherhangibirmaddeye karşı aşırı

duyarlıolanbireylerdeyanetkiyeyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,POLGYL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerinizde,ayaklarınızda,eklemlerinizde,yüzünüzde,dudaklarınızdayadasolunum

zorluğuveyayutmagüçlüğüneyolaçabilecekşekildeboğazınızdaşişmeolursa.Aynı

zamandakaşıntılıbirdöküntüdeolduğunufarkedebilirsiniz.Budurum,sizde

POLGYL’ekarşıalerjikbirreaksiyongeliştiğinigösterir.

Şiddetliancakçokseyrekgörülenbiretkideensefalopatidenilenbirçeşitbeyin

hastalığıdır.Belirtilerfarklılıkgösteriramaateşiniz,ensesertliğiniz,başağrınız

olabiliryadavarolmayanseslerduyabilirsiniz.Aynızamandaellerinizveayaklarınızı

kullanmaktazorlukçekebilir,konuşmaktazorlanabiliryadasersemlik

hissedebilirsiniz.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmayagerek

olabilir.

/6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciltvegözlerdesarımsıgörünüm.Budurum,birkaraciğerhastalığınaişaretedebilir

(sarılık).Diğerantibiyotiklerlekombineolarakmetronidazoliletedaviedilen

hastalardakaraciğernaklinigerektirenkaraciğeryetmezliğiolgularıbildirilmiştir.

Beklenmedikenfeksiyonlar,ağızdayaralar,berelenmeler,dişetindekanamaveya

yorgunluk.Budurum,birkansorununedeniyleortayaçıkabilir.

Sırtınızayansıyanşiddetlikarınağrısı(pankreatit)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Buciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokseyrekolarak(<1/10000)

Nöbetler

Sersemlikhissivevarolmayanşeyleriduymayadagörme(halüsinasyonlar)gibi

zihinselsorunlar

Ciltdöküntüsüyadakızarması

Bulanıkveyaçiftgörmegibigözproblemleri

Görmekeskinliğindeazalma

Renkgörüntüsündedeğişiklik

Başağrısı

İdrarrengindekoyulaşma

Uykuluhaliyadabaşdönmesi

Kasveyaeklemlerdeağrı

Sıklığıbilinmiyor(eldekiverilerdensıklığıtahminedilemiyor)

Kollarvebacaklardaduyarsızlık,karıncalanma,ağrıveyayorgunluk

Ağızdahoşolmayantat

Paslıdil,dilderenkdeğişikliği/tüylenme

Bulantı,kusma,miderahatsızlığıveyaishal

İştahkaybı

Midecivarındaağrı

Geridönüşümlüpankreasenflamasyonu

Ateş

Ruhsalçökkünlükhissi

Gözlerdeağrı(optiknörit)

Ateş,başağrısı,ensesertliği,ışığaaşırıhassasiyet,bulantı,kusmagibibirgrup

belirtininbirlikteolması.Budurum,beyinveomuriliğisaranzarıniltihabısonucu

ortayaçıkmışolabilir(menenjit).

/6

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

Johnsonsendromu/eritemamultiforme)

Derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık(Toksikepidermal

nekroliz)

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan‘İlaçYanEtkiBildirimi’ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.POLGYL’inSaklanması

POLGYL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Perfüzyonçözeltisiodasıcaklığında,25°Caltındavedoğrudanışıkgörmeyecekbiçimde

saklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

şkutusuüzerindebasılıbulunansonkullanmatarihindensonraPOLGYL’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihioayınsongününügösterir.

laçlaratıksuveyaeveaitçöplerlebirlikteatılmamalıdır.Gerekliolmayanilaçlarınnasıl

atılacağınıeczacınızasorunuz.Buönlemlerçevreyikorumayakatkıdabulunacaktır.

Ruhsatsahibi:

POLİFARMAİLAÇSAN.VETİC.A.Ş.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

ÇORLU/TEKİRDAĞ

Tel:02826751404

Faks:02826751405

Üretimyeri:

POLİFARMAİLAÇSAN.VETİC.A.Ş.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

ÇORLU/TEKİRDAĞ

Tel:02826751404

Faks:02826751405

Bukullanmatalimatı tarihindeonaylanmıştır.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.