PLOXAL-S

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PLOXAL-S 100 MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PLOXAL-S 100 MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hastanın

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828760085
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 28

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.

BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

PLOXAL-S 100 mg/20 ml

.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Okzaliplatin

100 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3

FARMASÖT

K FORM

Flakon (

ntravenöz infüzyon için konsantre çözelti)

Renksiz, berrak solüsyon.

4.

KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

PLOXAL-S, 5-fluorourasil (5-FU) ve folinik asit (FA) ile kombinasyon halinde a

ıdaki

durumlarda endikedir:

Primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III (Duke’s C) kolon kanserinin adjuvan

tedavisi,

Metastatik kolorektal kanserin tedavisi

PLOXAL-S’in

daha

önce

adjuvan

kemoterapi

kullanmamı

olan

metastatik

kolorektal

kanserli hastalarda, birinci basamakta bevasizumab ile birlikte 5-FU/FA ya da kapasitabinle

kombine kullanılması endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji:

SADECE ER

İŞ

NLERDE KULLANILIR.

PLOXAL-S, 0.2mg/ml- 0.70 mg/ml arasında bir konsantrasyona ula

mak için, 250 ila 500 ml

%5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde, 2 ila 6 saatlik intravenöz infüzyon

eklinde

2 / 28

uygulanır. 0.70 mg/ml, 85 mg/ m

PLOXAL-S dozunun klinik uygulaması için en yüksek

konsantrasyondur.

PLOXAL-S, daha çok 5-fluorourasilin (5-FU) sürekli infüzyonuyla beraber kullanılmı

tır.

haftalık tedavi planı için, bolus ve sürekli infüzyonu kombine eden 5-fluorourasil (5-FU)

tedavi programları kullanılmı

tır.

Uygulama sıklı

ı ve süresi:

Adjuvan

tedavide

önerilen

PLOXAL-S,

dozu,

kür

boyunca

haftada

intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m

’dir.

Metastatik koleraktal kanserin tedavisinde okzaliplatin kullanım dozu, hastalı

ın ilerlemesi

veya kabul edilmez toksisite olana kadar iki haftada bir intravenöz olarak 85 mg/m

ve üç

haftada bir intravenöz 100-130 mg/m

olarak uygulanabilir.

Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

Uygulama

ekli:

PLOXAL-S ya bir merkezi venöz kateter ya da periferik ven yoluyla intravenöz infüzyonla

uygulanır.

PLOXAL-S uygulaması hiperhidrasyon gerektirmez.

PLOXAL-S

infüzyonu

her

zaman

5-fluorourasil

(5-FU)

infüzyonundan

önce

uygulanmalıdır.

Damar dı

ına çıktı

ı takdirde, uygulamaya hemen son verilmelidir.

PLOXAL-S kullanımdan önce seyreltilmelidir.

nfüzyon için konsantre çözeltiyi seyreltmek

için sadece %5’lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek /Karaci

er yetmezli

i:

5-FU/FA (FOLFOX4) ile kombine olarak okzaliplatin ile tedavi edilen (en fazla 12 kür

boyunca iki haftada bir 2 saatlik intravenöz infüzyon) ve farklı derecelerde böbrek fonksiyon

bozuklu

bulunan

gastrointestinal

kanserli

hastalarda,

okzaliplatin,

ortalama

kreatinin

klirensi

erlendirilen

böbrek

fonksiyon

bozuklu

üzerine

minimal

klinik

etki

göstermi

tir (bkz. Bölüm 5.2)

3 / 28

Güvenlilik sonuçları hasta grupları arasında benzer bulunmu

tur. Bununla beraber böbrek

fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda ilaca maruz kalma süresi daha kısa olmu

tur. Ortalama

maruziyet süresi, hafif, orta ve a

ır böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda sırayla 4, 6,

ve 3 kürdür. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda ise ortalama maruziyet süresi 9

kürdür. Böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hasta gruplarında, advers etkiler nedeniyle daha

fazla

hasta

tedaviyi

bırakmı

tır.

böbrek

fonksiyon

bozuklu

olan

hastalarda,

okzaliplatinin ba

langıç dozu 65 mg/m

’ ye dü

ürülmü

tür.

Böbrek fonksiyonları normal olan veya hafif-orta derecede böbrek fonksiyon bozuklu

bulunan

hastalarda,

önerilen

okzaliplatin

dozu

mg/m

’dir.

böbrek

fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, önerilen ba

langıç dozu 65 mg/m

’ye dü

ürülmelidir.

Farklı düzeylerde karaci

er yetmezli

i olan hastaların dahil edildi

i bir Faz I çalı

mada,

hepatobiliyer bozuklukların sıklık ve

iddeti, hastalı

ın ilerleyici niteli

iyle ve ba

langıçtaki

bozuk karaci

er fonksiyon testleriyle ili

kili bulunmu

tur.

Klinik geli

tirme çalı

maları sırasında, karaci

er fonksiyon testlerinde anormallikler olan

hastalarda hiçbir özgün doz ayarlaması yapılmamı

tır.

Pediyatrik popülasyon:

Okzaliplatinin çocuklarda kullanımına yönelik endikasyonu yoktur. Solid tümörlü, pediyatrik

popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatinin etkinli

i gösterilmemi

tir. (Bkz. Bölüm 5.1).

Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Geriatrik popülasyon:

PLOXAL-S 65 ya

ın üzerindeki hastalarda tek ilaç olarak ya da 5-fluorourasil (5-FU) ile

kombinasyon

halinde

kullanıldı

ında

toksisitelerde

hiçbir

artı

gözlenmemi

tir.

Dolayısıyla, ya

lılarda hiçbir özgün doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Okzaliplatine kar

ı bilinen a

ırı duyarlık öyküsü olanlar,

Emzirenler,

lk küre ba

lanmadan önce, nötrofil sayısı <2x10

/L ve/veya trombosit sayısı <100x10

olan kemik ili

i baskılanması olan hastalar,

4 / 28

lk küre ba

lanmadan önce, fonksiyon bozuklu

u ile birlikte periferik duyusal nöropatisi

olan hastalar,

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Okzaliplatin yalnızca, uzmanla

onkoloji bölümlerinde kullanılmalı ve uzman bir

onkolo

un gözetimi altında uygulanmalıdır.

ır düzeyde böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalardaki güvenilirli

ine ili

kin bilginin

sınırlı olması nedeniyle, uygulama ancak hasta için yarar/risk oranı de

erlendirildikten sonra

yapılmalıdır. Bu durumda böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir ve okzaliplatinin

tavsiye edilen ba

langıç dozu 65 mg/m

’dir (bkz. Bölüm 4.2).

Platin bile

iklerine kar

ı alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar alerjik semptomlar yönünden

takip

edilmelidir.

Alerjik

reaksiyonlar

herhangi

kür

esnasında

meydana

gelebilir.

PLOXAL-S’e kar

ı anafilaksi veya anafilaktoid. benzeri bir reaksiyon geli

mesi durumunda,

infüzyon derhal durdurulmalı ve uygun semptomatik tedaviye ba

lanmalıdır. Bu hastalarda

PLOXAL-S uygulamasının yeniden ba

latılması kontrendikedir. (bkz. Bölüm 4.3). Bazen

ölümcül de olabilen çapraz alerjik reaksiyonlar bütün platin bile

iklerinde rapor edilmi

tir.

PLOXAL-S’in damar dı

ına çıkması durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve ola

lokal semptomatik tedaviye ba

lanmalıdır.

Okzaliplatinin doz sınırlayıcı toksisitesi nörolojiktir. Bu sıklıkla so

un tetikledi

i kramplı

ve krampsız olarak ekstremitelerin disestezi ve/veya parestezi ile karakterize duyusal periferik

bir nöropatdir (hastaların %85-95’inde). Bu semptomlar, genellikle tedavi kürleri arasında

gerilemekle birlikte, kürlerin sayısı arttıkça artmaktadır.

rı ve/veya bir fonksiyonel bozuklu

un ba

laması ve bunların sürmesi doz ayarlamasını

hatta tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

hareketleri

yapmakta

güçlük

biçiminde

görülen

fonksiyonel

bozukluk,

duyusal

bozuklu

un bir sonucu olabilir. Kalıcı semptomların görülme riski 850 mg/m

’lik (10 kür) bir

kümülatif doz için yakla

ık %10 ve 1020 mg/m

’lik bir kümülatif doz (12 kür) içinse

%20’dir.

5 / 28

Vakaların ço

unda nörolojik bulgular ve semptomlar, tedavi kesildi

inde düzelir ya da

tamamen iyile

ir. Kolon kanserinin adjuvan tedavisinde, tedaviye son verildikten 6 ay sonra,

hastaların

%87’sinde

hiç

semptom

görülmemi

hafif

düzeyde

semptomlara

rastlanmı

tır. 3 yıla varan bir izlemden sonra, hastaların %3’ünde ya orta

iddette inatçı

lokalize paresteziler (%23) ya da fonksiyonel aktivitelere engel olabilen paresteziler (%0.5)

görülmü

tür.

Akut nörosensoriyel belirtiler (bkz. bölüm 5.3) bildirilmi

tir. Bu semptomlar genellikle 2

saatlik okzaliplatin infüzyonunun sonunda veya infüzyonu takip eden birkaç saat içinde

geli

ir, sonraki birkaç saat veya gün içinde spontan olarak azalır ve sıklıkla sonraki kürlerde

tekrar

ortaya

çıkar.

Ortam

sıcaklı

ının

olması

veya

nesnelerle

temas,

belirtilerin ortaya çıkmasını hızlandırabilir veya

iddetini artırabilir. Bu belirtiler genellikle,

geçici parastezi, disestezi ve hipostezi

eklinde kendini gösterir. Hastaların %1-2’sinde bir

akut faringolaringeal disestezi sendromu ortaya çıkar ve solunum güçlü

ü (siyanoz ya da

hipoksi

yok), laringospazm

ya da bronkospazmın (stridor

ya da wheezing

yok) nesnel

bulguları olmaksızın, öznel disfaji veya dispne/bo

ulma hissi semptomlarıyla karakterizedir.

Ara sıra gözlenen ve özellikle kraniyal sinir disfonksiyonuyla ilgili pitozis, diplopi, bazen ses

teli paralizisi olarak tanımlanan afoni/disfoni/ses kısıklı

ı, dilde duyu bozuklu

u veya bazen

afazi olarak tanımlanan dizartri, trigeminal nevralji/yüz a

rısı/ göz a

rısı, görme keskinli

inde

azalma, görme alanı bozuklukları gibi di

er semptomlar, tek ba

ına veya birlikte ortaya

çıkabilir.

Bunlara

olarak,

çene

spazmı,

spazmları,

istemsiz

kasılmaları,

irmeleri, koordinasyon anormalli

i, yürümede anormallik, ataksi, denge bozuklukları,

az ve gö

üste sıkı

ma, baskı, rahatsızlık veya a

rı gibi semptomlar da gözlemlenmi

tir.

Okzaliplatin tedavisi sırasında seyrek olarak dizartri, derin tendon refleksi kaybı ve Lhermitte

belirtisi gibi di

er nörolojik semptomlar ve sa

ırlık bildirilmi

tir.

zole optik nörit vakaları

bildirilmi

tir.

Özellikle spesifik nörolojik toksisite gösteren di

er ilaçlarla e

zamanlı olarak uygulandı

ında

PLOXAL-S’in nörolojik toksisitesi dikkatle takip edilmelidir. Nörolojik muayene her bir

uygulamadan önce ve sonra da periyodik olarak yapılmalıdır.

6 / 28

2 saatlik infüzyon sırasında ya da infüzyonu izleyen saatlerde akut laringofaringeal dizestezi

geli

en hastalarda, bir sonraki PLOXAL-S infüzyonu 6 saat boyunca uygulanmalıdır. Bu tür

dizestezilerin önüne geçmek için hasta, so

a maruz kalmaması ve PLOXAL-S uygulaması

sırasında

uygulamayı

izleyen

saatlerde,

serin/so

yiyecekler

ve/veya

içecekler

almaktan kaçınması konusunda bilgilendirilmelidir.

er nörolojik semptomlar (parestezi, dizestezi) ortaya çıkarsa, bu semptomların süresi ve

iddetine ba

lı olarak

u PLOXAL-S doz ayarlamasının yapılması önerilir:

er semptomlar yedi günden uzun sürerse ve a

rılıysa, bir sonraki PLOXAL-S dozu

metastaz tedavisinde 85 mg/m

’den 65 mg/m

’ye, adjuvan tedavide 85 mg/m

’den 75

mg/m

’ye dü

ürülmelidir.

Parestezi, fonksiyon bozuklu

u olmaksızın bir sonraki küre kadar devam ederse, bir

sonraki PLOXAL-S dozu, metastaz tedavisinde 85 mg/m

’den 65 mg/m

’ye adjuvan

tedavide ise 85 mg/m

’den 75 mg/m

’ye dü

ürülmelidir.

Parestezi, fonksiyon bozuklu

u ile birlikte bir sonraki küre kadar devam ederse, PLOXAL-

S kesilmelidir.

PLOXAL-S tedavisinin kesilmesinin ardından bu semptomlar düzelirse, tedavinin yeniden

latılması dü

ünülebilir.

Hastalara,

tedavinin

sonlanmasından

sonra

periferik

duyusal

nöropatinin

kalıcı

semptomlarının görülme olasılı

ı olabilece

ine dair bilgi verilmelidir. Adjuvan tedavide,

lokalize orta

iddette paresteziler ya da fonksiyonel aktiviteleri engelleyebilen paresteziler

tedavinin kesil mesini takiben 3 yıl sonrasına kadar sürebilir.

Geri dönü

ümlü (reverzibl) Posterior Lökoensefalopati Sendromunun (RPLS; Posterior Geri

dönü

ümlü

Lökoensefalopati

Sendromu

olarak

adlandırılır)

belirti

semptomları,

rısı, zihinsel i

lev bozuklu

u, nöbetler ve bulanık görmeden körlü

e kadar gidebilen

görme anormallikleridir; tabloya hipertansiyon e

lik edebilir veya etmeyebilir (bkz. Bölüm

4.8) RPLS tanısı, semptomların beyin görüntüleme bulguları ile do

rulanmasına dayanır.

Bulantı ve kusma olarak ortaya çıkan gastrointestinal toksisite, profilaktik ve/veya terapötik

antiemetik tedaviyi gerekli kılar.

7 / 28

Özellikle PLOXAL-S 5-fluorourasille (5-FU) kombinasyon halinde kullanılırken,

iddetli

diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinal obstrüksiyon, hipokalemi,

metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozuklu

u görülebilir.

er bir tedavi kürünün ardından hematolojik toksisite ortaya çıkarsa (nötrofiller <1.5x10

veya

trombositler

<50x10

veya

tedavi

langıcından

(ilk

kür)

önce

kemik

baskılanması

mevcutsa,

sonraki

kürün

uygulanması,

hemotolojik

erler

kabul

edilebilecek düzeylere ula

ana kadar ertelenmelidir. Tedaviye ba

lanmadan ve sonraki her bir

kürden önce formül lökositle birlikte tam kan sayımı yapılmalıdır.

Hastalara,

PLOXAL-S

5-fluorourasil

(5-FU)

uygulamasından

sonra

diyare/kusma,

mukozit/stomatit ve nötropeni riski konusunda yeterli bilgi verilmelidir; böylelikle uygun bir

yakla

ım geli

tirilmesi için tedavilerini yürütmekte olan hekimle acilen ba

lantı kurabilirler.

er nötropeniyle birlikte ya da nötropenisiz olarak mukozit/stomatit görülürse, bir sonraki

tedavi mukozit/stomatit 1. dereceye ya da daha dü

ük bir düzeye inmek üzere iyile

ve/veya nötrofil sayısı

1.5x10

/L olana kadar ertelenmelidir.

PLOXAL-S, 5-fluorourasil (5-FU) ile kombine edildi

inden (folinik asit (FA) ile ya da folinik

asitsiz), 5-fluorourasille (5-FU) ilgili toksisiteler için ola

an doz ayarlamaları burada da

geçerlidir.

derece

diyare,

3.-4.

derece

nötropeni

(nötrofiller

<1.0x10

/L),

3.-4.

derece

trombositopeni (trombositler <50x10

/L) ortaya çıkarsa, 5-fluorourasilin (5-FU) dozunun

azaltılmasının

gerekmesinin

yanı

sıra

PLOXAL-S

dozu

metastaz

tedavisinde

mg/m

’den 65 mg/m

’ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m

’den 75 mg/m

’ye dü

ürülmelidir.

Balgamsız

öksürük,

dispne,

krepitan

raller

radyolojik

pulmoner

infiltratlar

gibi

açıklanamayan solunumsal semptomlar söz konusu oldu

unda, ba

ka pulmoner incelemeler

bir interstisiyel akci

er hastalı

ı bulunmadı

ını ortaya koyana kadar PLOXAL-S kesilmelidir.

Karaci

metastazlarına

olmadı

açıkça

bilinen

karaci

fonksiyon

testi

anormallikleri veya portal hipertansiyon ortaya çıkması durumunda, çok nadir vakalarda ilaca

lı hepatik vasküler bozukluklar görülebilece

i akılda tutulmalıdır.

Gebe kadınlardaki kullanımı için bakınız bölüm 4.6.

8 / 28

Klinik

öncesi

çalı

malarda

PLOXAL-S

genotoksik

etkiler

gözlenmi

tir.

Dolayısıyla

PLOXAL-S ile tedavi edilen erkek hastaların tedavi sırasında ve 6 ay sonrasına kadar baba

olmamaları

PLOXAL-S

geri

dönü

ümsüz

olabilecek

anti-fertilite

etkisine

sahip

olabilece

inden spermlerin korunması için gerekli tavsiyeyi almaları önerilmektedir.

Kadınlar PLOXAL-S ile tedavi sırasında gebe kalmamalı ve etkin bir korunma metodu

kullanmalıdır (bakınız Bölüm 4.6)

PLOXAL-S ile adjuvan tedavi sırasında a

ırlık artı

ı (çok yaygın) ve metastatik tedavi

sırasında kilo azalması (yaygın) görülebilir.

Laboratuar testleri

PLOXAL-S tedavisi sırasında, beyaz kan hücreleri sayımının (hemoglobin, trombosit sayımı

ve kan kimyası dahil) standard takibi önerilir. PLOXAL-S tedavisi laboratuar test sonuçlarını

ekilde de

tirir:

Çok yaygın:

Hafif veya orta derece hepatik enzim artı

ı, serum alkalen fosfataz artı

, serum bilirubin artı

serum laktat dehidrojenaz artı

Yaygın:

Serum kreatinin artı

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanımı:

Platin bile

ikleri esas itibariyle böbreklerden elimine edildi

inden, PLOXAL-S’in nefrotoksik

ilaçlarla aynı anda kullanımı klerensini azaltabilir. Bununla birlikte bu konuda yapılmı

çalı

ma yoktur.

Sitokrom P-450 enzim sistemi ile etkile

en ilaçlarla birlikte kullanımı:

n-vitro, plazma proteinlerine PLOXAL-S ba

lanmasında, a

ıdaki bile

iklerle hiçbir önemli

iklik

gözlenmemi

tir:

Eritromisin,

salisilatlar,

granisetron,

paklitaksel

sodyum

valproat. Bu yüzden, sitokrom p-450 enzim sistemi ile ili

kili ilaç etkile

imleri beklenmez.

9 / 28

5-fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımı:

2 haftada bir, 5-FU uygulamasından hemen önce 85 mg/m

’lik tek bir PLOXAL-S dozu

verilen hastalarda, 5-FU’e maruziyet düzeyinde hiçbir de

im olmadı

ı gözlenmi

tir.

haftada

bir,

mg/m

’lik

PLOXAL-S

dozu

verilen

hastalarda,

5-FU

plazma

konsantrasyonları yakla

ık %20 düzeyinde artmı

tır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D.

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

er sitotoksik ajanlarda da oldu

u gibi, do

urganlık ça

ında olan hastalarda, PLOXAL-S

ile tedaviye ba

lamadan önce, etkin do

um kontrol yöntemlerinin uygulandı

ından emin

olunmalıdır.

Tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden kadınlarda 4 ay, erkeklerde 6 ay sonrasına kadar

gebelikten korunmak için uygun korunma önlemleri alınmalıdır.

Gebelik dönemi

Bugüne

kadar

gebe

kadınlarda

PLOXAL-S

kullanımının

emniyetine

bilgi

bulunmamaktadır. Hayvan çalı

malarında üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3).

Dolayısıyla gebelik sırasında ve korunma önlemleri almayan ve gebe kalma potansiyeli olan

kadınlarda PLOXAL-S kullanılmamalıdır. PLOXAL-S kullanımı ancak fetüse yönelik risk

bakımından hastanın uygun bir

ekilde bilgilendirilmesi ve rızası ile dü

ünülmelidir.

Laktasyon dönemi

PLOXAL-S’in insan ya da hayvan sütü ile atıldı

ına ili

kin yetersiz/ sınırlı bilgi mevcuttur.

PLOXAL-S’in

süt

atılmasına

yönelik

fizikokimyasal

eldeki

farmakodinamik/

toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk oldu

u göz ardı edilemez.

PLOXAL-S, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

10 / 28

Üreme yetene

i/Fertilite

Hayvan çalı

malarında üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3) PLOXAL-S’in anti-

fertilite etkisi olabilir (bkz. bölüm 4.4).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PLOXAL-S’in

araç

makine

kullanımı

üzerine

etkisine

konusunda

çalı

yoktur.

Sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artı

a ve dengeyi etkileyen di

er nörolojik semptomlara

yol açan PLOXAL-S tedavisi, araç ve makine kullanma yetene

ini hafif ya da orta derecede

etkileyebilir. Görme anomalileri, özellikle geçici görme kaybı (tedavinin kesilmesini takiben

geri dönü

lü) araç ve makine kullanma yetene

ini etkileyebilir. Bu ilaç uygulanan hastalara

araç sürmemeleri ve makine kullanmamaları konusunda uyarı yapılması gerekmektedir.

4.8.

stenmeyen etkiler

PLOXAL-S ve 5-fluorourasil/folinik asid (5-FU/FA) kombinasyonu ile en sık görülen advers

olaylar

gastrointestinal

(diyare,

bulantı,

kusma

mukozit),

hematolojik

(nötropeni,

trombositopeni)

nörolojik

(akut

doza

kümülatif

periferik

duyusal

nöropati)

olaylardır. Genel olarak, bu advers olaylar PLOXAL-S ve 5-FU/FA kombinasyonu ile, tek

ına 5-FU/FA ile görülenden daha sık ve

iddetlidir.

ıdaki

sıklı

bilgiler,

metastatik

adjuvan

tedaviyi

alan

(PLOXAL-

S+5FU/FA tedavi kollarında sırayla, 416 ve 1108 hasta içeren) klinik çalı

malardan ve

pazarlama sonrası deneyimden elde edilmi

tir.

Sıklı

a ili

kin bilgiler

öyle tanımlanmı

tır: çok yaygın (

1/10), yaygın (

1/100 ila <1/10),

yaygın

olmayan

1/1.000

<1/100),

seyrek

1/10.000

<1/1.000),

çok

seyrek

(<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın:

Enfeksiyon

Yaygın:

Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu, febril nötropeni/ nötropenik sepsis

11 / 28

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Anemi, nötropeni, trombositopeni, lökopeni, lenfopeni

PLOXAL-S (2 haftada bir 85 mg/m

) 5-FU+/- folinik asit kombinasyonu ile, tek ba

ına

uygulamaya (3 haftada bir 130 mg/m

kıyasla sıklık artar; örne

in anemi (hastaların sırasıyla

%80’ine

ılık

%60’ından),

nötropeni

(%70’e

ılık

%15),

trombositopeni

(%80’e

ılık %40)

ır anemi (hemoglobin <8.0 g/dL) veya trombositopeni (trombosit <50×109/L) <8.0

g/dL), PLOXAL-S tek ba

ına veya 5-FU ile birlikte uygulandı

ında benzer sıklıkta (hastaların

%5’inden azında) ortaya çıkar.

ır nötropeni (nötrofil <1.0×10

/L), PLOXAL-S 5-FU ile kombine uygulandı

ında, tek

ına uygulamaya kıyasla daha yüksek sıklıkta görülür (sırasıyla %40’a kar

ılık <%3)

Seyrek:

mmüno-alerjik hemolitik anemi ve trombositopeni

Bilinmiyor:

Hemolitik üremik sendrom

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Alerji/alerjik reaksiyonlar +

Yaygın:

Bronkospazm da dahil anafilaktik reaksiyonlar, anjiyoödem, hipotansiyon, gö

üste a

rı hissi

ve anafilaktik

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın:

Anoreksi, glisemi anormallikleri, hipokalemi, natremi anormallikleri

Yaygın:

Dehidratasyon

Yaygın olmayan:

Metabolik asidoz

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

12 / 28

Depresyon, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Sinirlilik

Sinir sistemi hastalıkları **

Çok yaygın:

Periferik duyusal nöropati, duyusal bozukluk, tat sapması, ba

rısı

Yaygın:

dönmesi, motor nörit, menenjizm

Seyrek:

Dizartri, derin tendon reflekslerinde kayıp, Lhermittes belirtisi, Geri dönü

ümlü (reverzibl)

Posterior Lökoensefalopati Sendromu (RPLS; Posterior Geri Dönü

ümlü Lökoensefaalopati

Sendromu olarak da adlandırılır) **

Bilinmiyor:

Konvülsiyonlar,

Laringospazmlar

Göz hastalıkları

Yaygın:

Konjonktivit, görme bozuklu

Seyrek:

Görme keskinli

inde geçici azalma, görme alanı bozuklukları, optik nörit, tedavinin kesilmesi

ile geri dönü

lü geçici görme kaybı

Kulak ve iç kulak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Ototoksisite

Seyrek:

ırlık

Kardiyovasküler hastalıklar

Çok yaygın:

Epistakis

Yaygın:

13 / 28

Hemoraji, ate

basması, derin ven trombozu, tromboembolik olaylar, pulmoner embolizm,

hipertansiyon

Solunum, gö

üs ve mediastin ile ilgili hastalıklar

Çok yaygın:

Dispne, öksürük

Yaygın:

Hıçkırık,

Seyrek:

nterstisiyel akci

er hastalı

ı (bazen fatal), pulmoner fibrozis **

Gastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın:

Bulantı, diyare, kusma, stomatit/mukozit, karın a

rısı, kabızlık

Yaygın:

Dispepsi, gastroözofajiyal reflü, gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji

Yaygın olmayan:

leus, ba

ırsak tıkanması

Seyrek:

Kolit (Clostridium.difficile diyaresi dahil), pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Çok seyrek:

Karaci

er veno-oklüzif hastalı

ı olarak da bilinen, karaci

er sinüzoidal tıkanma sendromu

veya peliosis, nodüler rejenerati hiperplazi, perisinüzoidal fibroz ve portal hipertansiyon gibi,

bu tür karaci

er bozuklu

una ba

lı patalojik belirtiler

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın:

Deri bozuklu

u, alopesi, (okzaliplatin tek ba

ına uygulandı

ında <%5)

Yaygın:

Deride pul pul dökülme (örn. el ve ayak sendromu), eritematöz döküntü, döküntü, terlemede

artı

, tırnak bozuklu

14 / 28

Kas-iskelet bozukluklar, ba

doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygın:

Sırt a

rısı (Böyle bir advers reksiyon durumunda, seyrek bildirilen hemoliz ara

tırılmalıdır.)

Yaygın:

Artralji, iskelet a

rısı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın:

Hematuri, dizüri, i

eme sıklı

ı anormalli

i, böbrek fonksiyonlarında bozukluk.

Çok seyrek:

Akut tübüler nekroziz, akut interstisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezli

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Çok yaygın:

Yorgunluk,

titreme

(enfeksiyondan-febril

nötropenili

veya

nötropenisiz-

immünolojik mekanizmadan dolayı) asteni, a

rı, enjeksiyon yeri reaksiyonu+++, karaci

fonksiyon anomalileri ile ili

kili olanlar dahil kan testi sonuçlarında de

iklikler

** bkz. bölüm 4.4

+ Ço

unlukla infüzyon sırasında meydana gelen, bazen ölümcül olabilen deri döküntüsü,

özellijkle ürtiker, konjonktivit, rinit gibi yaygın alerjik reaksiyonlar.

Bronkospazm da dahil anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar, anjioödem, hipotansiyon

üste a

rı hissi ve anaflaktik

++ Enfeksiyona (febril nötropenili ya da febril nötropenisiz) ba

lı çok yaygın ate

ya da

immünolojik mekanizmalara ba

lı olabilen bilinmeyen ate

+++Lokal

rı,

kızarıklık,

trombozu

kapsayan

enjeksiyon

yeri

reaksiyonları

bildirilmi

tir. Damar dı

ına çıkma, özellikle okzaliplatin periferik bir venden infüzyon halinde

verildi

inde, ciddi olabilen ve komplikasyonlara yol açabilecek nekroz dahil lokal a

rı ve

inflamasyonla sonuçlanabilir.

Okzaliplatin ile 5-FU/FA (FOLFOX) ve BEVAS

ZUMAB’ın kombine tedavisi

Birinci

basamak

okzaliplatin

5-FU/FA

bevasizumab

kombinasyonun

güvenlili

metastatik kolorektal kanserli 71 hastada incelenmi

tir (TREE çalı

ması).

15 / 28

FOLFOX küründen beklenen yan etkilerin yanı sıra FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu

ile; kanama (%45.1; G3/4: %2.8), proteinüri (%11.3; G3/4: %0), yara iyile

mesinde gecikme

(%5.6), gastrointestinal perforasyon (%4.2) ve hipertansiyon (%1.4; G3/4: %1.4) gibi yan

etkiler rapor edilmi

tir.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporların yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

PLOXAL-S’in

bilinen

antidotu

yoktur.

ımı

vakalarında,

istenmeyen

etkilerin

iddetlenmesi beklenebilir. Hematolojik parametrelerin takibine ba

lanmalı ve semptomatik

tedavi uygulanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Di

er antineoplastik ajanlar, platin bile

ikleri

ATC kodu: L01XA03

Etki mekanizması

PLOXAL-S berrak renksiz sıvı

eklindedir. Etkin maddesi okzaliplatin, platin atomunun 1,2-

diaminosiklohekzan (“DACH”) ve bir oksalat grubu ile kompleks olu

turdu

u, platin esaslı

yeni bir bile

ik sınıfına dahil olan antineoplastik bir ilaçtır. Okzaliplatin tek bir enantiomerdir:

(SP-4-2)-[(1R,2R)-Siklohekzan-1,2-diamin-kN, kN’] [etanedioato (2-)-kO

, kO

] platinyum.

Okzaliplatinin etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamı

olsa da bu konuda yapılan

çalı

malar, Okzaliplatinin biyotransformasyon sonucu ortaya çıkan sulu türevlerinin hem inter

hem de intra çapraz ba

lar olu

turarak DNA ile etkile

i ve bu

ekilde DNA sentezini

bozarak sitotoksik ve antitümör etkilere yol açtı

ını göstermi

tir.

16 / 28

Farmokodinamik etkiler

Okaliplatinin, insan kolorektal kanser modellerini de içeren çe

itli tümör modeli sistemlerinde

geni

spektrumlu bir in vitro sitotoksisite ve in vivo antitümör etkinlik göstermektedir.

Okzaliplatinin aynı zamanda sisplatine dirençli çe

itli modellerde de in vitro ve in vivo

etkinlik gösterir.

5-fluorourosil (5-FU) ile kombinasyon halinde hem in vitro hem in vivo olarak sinerjistik

sitotoksik bir etki gözlenmi

tir.

Klinik etkinlik

Metastatik

kolorektal

kanserli

hastalarda,

5-fluorourasil/folinik

asidle

(5-FU/FA)

kombinasyon halinde PLOXAL-S’in (2 haftada bir tekrarlanan 85 mg/m

) etkinli

i üç klinik

çalı

mada bildirilmi

tir:

Birinci basamak tedavide, kar

ıla

tırmalı 2 kollu faz III EFC2962 çalı

masında 420 hasta

ına

5-FU/FA

(LV5FU2,

N=210)

PLOXAL-S

5-FU/FA

kombinasyonuna (FOLFOX4, N=210) rastgele da

ıtılmı

tır.

Daha

önceden

tedavi

görmü

hastalarda,

ıla

tırmalı

kollu

EFC4584

çalı

masında bir irinotekan (CPT-11) +5-FU/FA kombinasyonuna yanıt vermeyen 821

hasta ya tek ba

ına 5-FU/FA’ya (LV5FU2, N=275), ya tek ilaç olarak PLOXAL-S’e

(N=275) ya da PLOXAL-S ve 5-FU/FA kombinasyonuna (FOLFOX4, N=271) rastgele

ıtılmı

tır.

Son olarak, kontrollü olmayan faz

EFC2964 çalı

ması tek ba

ına 5-FU/FA

yanıt

vermeyen, PLOXAL-S ve 5-FU/FA kombinasyonuyla (FOLFOX4, N=57) tedavi edilen

hastaları içermi

tir.

Rastgele yöntemle gruplanmı

iki klinik ara

tırmada, birinci basamak tedavide EFC2962 ve

daha önceden tedavi görmü

hastalarda EFC4584’de, tek ba

ına 5-FU/FA ile tedaviye kıyasla

anlamlı

olarak

daha

yüksek

yanıt

oranı

uzamı

ilerlemesiz

kalım

SK)/ilerlemeye kadar geçen süre (

KS) görülmü

tür. Daha önceden tedavi görmü

tedaviye yanıt vermemi

hastalarla yürütülen EFC4584 çalı

masında, medyan genel sa

kalımda

(GS)

PLOXAL-S

kombinasyonu

5-FU/FA

arasındaki

farklılık

istatistiksel

anlamlılı

a ula

mamı

tır.

17 / 28

LV5FU2’ye Kar

ılık FOLFOX4’le Tedaviye Yanıt Oranı

Yanıt oranı, %(%95 Güven Aralı

ı) ba

ımsız

radyolojik de

erlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek

laç olarak

Okzaliplatin

Birinci basamak tedavi

EFC2962

8 haftada bir yanıt de

erlendirmesi

(16-27)

(42-46)

P de

eri=0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584 (CPT-11+5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

6 haftada bir yanıt de

erlendirmesi

(0.0-2.7)

11.1

(7.6-15.5)

(0.2-3.2)

P de

eri< 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

12 haftada bir yanıt de

erlendirmesi

UD*

(13-36)

UD*

*UD: Uygulanabilir de

ildir.

LV5FU2’ye Kar

ılık FOLFOX4’le

Medyan

lerlemesiz Sa

Kalım (

SK)/

lerlemeye Kadar Geçen Medyan Süre (

KS)

Medyan

SK/

KS, ay (%95 Güven

Aralı

ı) ba

ımsız radyolojik

de

erlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek

laç olarak

Okzaliplatin

Birinci basamak tedavi

EFC2962 (

(5.5-6.5)

(7.2-8.8)

Log-rank P de

eri=0.0003

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584 (

(CPT-11+5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

(1.8-2.9)

(4.7-6.1)

(1.6-2.7)

Log-rank P de

eri< 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

UD*

(3.1-5.7)

UD*

*UD: Uygulanabilir de

ildir.

LV5FU2’ye Kar

ılık FOLFOX4’le

Medyan Genel Sa

Kalım (GS)

Medyan GS, ay (%95 Güven Aralı

ı)

LV5FU2

FOLFOX4

Tek

laç olarak

18 / 28

ITT analizi

Okzaliplatin

Birinci basamak tedavi

EFC2962

14.7

(13.0-18.2)

16.2

(14.7-18.2)

Log-rank P de

eri=0.12

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584

(CPT-11+5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

(7.3-9.3)

(9.1-10.5)

(7.2-8.7)

Log-rank P de

eri=0.09

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

UD*

10.8

(9.3-12.8)

UD*

*UD: Uygulanabilir de

ildir.

langıç düzeyinde semptomatik olan daha önceden tedavi görmü

hastalarda (EFC4584),

ına

5-FU/FA

tedavi

edilenlere

kıyasla

PLOXAL-S

5-FU/FA

tedavi

edilenlerden daha büyük bir oranının hastalıkla ilgili semptomlarında anlamlı bir düzelme

görülmü

tür. (%14.6’ya kar

ılık %27.7, p=0.0033).

Daha önceden tedavi görmemi

hastalarda (EFC2962), ya

am kalitesi boyutlarından herhangi

biri

bakımından

tedavi

grubu

arasında

hiçbir

istatistiksel

olarak

anlamlı

farklılık

bulunmamı

tır. Bununla birlikte, ya

am kalitesi puanları genel olarak kontrol grubunda genel

lık durumu ve a

rı ölçümleri açısından daha iyiyken, PLOXAL-S grubunda bulantı ve

kusma açısından daha kötü olmu

tur.

Adjuvan tedavide, kar

ıla

tırmalı faz III çalı

ması MOSAIC (EFC3313) kapsamında, 2246

hasta (899 evre II/Duke’s B2 ve 1347 evre II/Duke’s C) kolon kanserinin primer tümörünün

total rezeksiyonundan sonra, ya tek ba

ına 5-FU/FA [LV5FU2, N=1123 (B2/C=448/675)] ya

da PLOXAL-S ve 5-FU/FA kombinasyonuna [FOLFOX4, N=1123 (B2/C=451/672)] rastgele

ıtılmı

tır.

EFC 3313 Genel popülasyonda 3 yıllık hastalıksız sa

kalım (ITT analizi) *

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

3 yıllık hastalıksız sa

kalım yüzdesi (%95 CI)

73.3

(70.6-75.9)

78.7

(76.2-81.1)

19 / 28

Zarar oranı (%95 CI)

0.76

(0.64-0.89)

Katmanlı log rank testi

P = 0.0008

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en azından 3 yıl boyunca izlenmi

tir).

Bu çalı

ma, Okzaliplatin ve 5-FU/FA kombinasyonunun (FOLFOX4), tek ba

ına 5-FU/FA’ya

(LV5FU2) kıyasla 3 yıllık hastalıksız sa

kalım bakımından anlamlı bir genel avantajı

oldu

unu göstermi

tir.

EFC 3313 Hastalı

ın evresine göre 3 yıllık hastalıksız sa

kalım (ITT analizi) *

Hastanın evresi

Evre II

(Duke’s B2)

Evre III

(Duke’s C)

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

3 yıllık hastalıksız sa

kalım yüzdesi (%95

Güven Aralı

ı)

84.3

(80.9-87.7)

87.4

(84.3-90.5)

65.8

(62.2-69.5)

72.8

(69.4-76.2)

Hazard oranı (%95

Güven Aralı

ı)

0.79

(0.57-1.09)

0.75

(0.62-0.90)

Log rank testi

P=0.151

P=0.002

*medyan izlem:44.2 ay (bütün hastalar en azından 3 yıl boyunca izlenmi

tir).

Genel sa

kalım (ITT analizi):

MOSAIC ara

tırmasının birincil sonlanım noktası olan 3 yıllık hastalıksız sa

kalım analizi

sırasında, LV5FU2 kolunda hastaların %83.8’i hala sa

olmasına kar

ılık FOLFOX4 kolunda

hastaların

%85.1’i

hala

dı.

sonuç,

istatistiksel

anlamlılı

mamakla

birlikte,

mortalite riskinde FOLFOX4 lehine %10’luk bir genel dü

olarak de

erlendirilir (zarar

oranı= 0.90).

FOLFOX4 ve LV5FU2 için de

erler Evre II (Duke’s B2) alt popülasyonunda sırasıyla,

%92.2’ye kar

ılık %92.4 iken (hazard oranı=1.01), evre III (Duke’s C) alt popülasyonunda

sırasıyla, %80.4’e kar

ılık %78.1’dir (hazard oranı= 0.87).

20 / 28

Metastatik kolorektal kanseri (okzaliplatin/5-FU/FA/bevasizumab):

PLOXAL-S’in 5FU/FA (FOLFOX) ve bevasizumab ile kombinasyonun etkilili

i, metastatik

kolorektal kanser hastalarında, birinci basamak kemoterapi (TREE çalı

ması) veya ikinci

basamak kemoterapi (ECOG çalı

ması) olarak, 2 klinik çalı

mada de

erlendirilmi

tir.

Randomize, kar

ıla

tırmalı olmayan faz II TREE çalı

masında, FOLFOX/bevasizumab

kombinasyonu (iki haftada bir 5 mg/kg vücut a

ırlı

ı bevasizumab standart dozu kullanılarak)

(71 hasta) ve yalnızca FOLFOX kürü (49 hasta) de

erlendirilmi

tir. Tedavi edilmekte olan

hasta popülasyonunda (randomize

ekilde ayrılarak tedavi edilen hastalar), objektif yanıt

oranı

sırasıyla

%52.1

%40.8’dir.

Progresyona

kadar

geçen

ortalama

süre

(TTP,

progresyonsuz sa

kalım olarak tanımlanmı

tır, PFS) sırasıyla 9.9 ve 8.7 aydır. Ortalama

kalım ise sırasıyla 26 ve 19.2 aydır.

Razndomize, kar

ıla

tırmalı faz III ECOG 3200 çalı

masında, FOLFOX/bevasizumab (iki

haftada bir 10 mg/kg vücut a

ırlı

ı bevasizumab) kombinasyonu (293 hasta), FOLFOX

objektif yanıt oranı (%22.2’ye kar

ılık %8.6), ortalama progrezyonsuz sa

kalım (PFS, 7.5’a

ılık 4.5 ay) ve ortalama sa

kalım (OS, 13.0’a kar

ılık 10.8 ay) de

erlerinde anlamlı

düzelmeler görülmü

tür.

Pediyatrik popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatin 2 Faz I (69 hasta) ve 2 Faz II (166 hasta)

çalı

mada de

erlendirilmi

tir. Solid tümörleri olan ve ya

ları 7 ay ile 22 ya

arasında de

toplam

pediatrik

hasta

tedavi

edilmi

tir.

ajan

olarak

uygulanan

okzaliplatinin

tanımlanan pediyatrik popülasyonda etkili oldu

u saptanmamı

tır. Her iki Faz II çalı

mada

artı

, tümör yanıtının olmaması nedeniyle durdurulmu

tur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Reaktif okzaliplatin, türevleri, plazma ultrafiltratında ba

lanmamı

platin karı

ımı olarak

bulunmaktadır. Okzaliplatin uygulamasını takiben, ultrafiltre edilebilen platin seviyelerinin

azalması üç fazlıdır, nispeten kısa iki da

ılım (t

=0.43 saat, t

=16.8 saat) ve uzun bir

terminal eliminasyon fazı (t

=391 saat) ile karakterizedir. PLOXAL-S’in 85 mg/m

’lik bir

dozda 2 saatlik intravenöz infüzyonunu takiben elde edilen farmakokinetik parametreler,

maksimum plazma konsantrasyonu 0.814 mcg/ml ve da

ılım hacmi 440 L

eklinde olmu

tur.

21 / 28

Emilim:

Etkin bile

iklerin ayrı ayrı farmakokineti

i belirlenmemi

tir. 1 ila 5 kürlük bir tedavide, 3

haftada bir 130 mg/m

PLOXAL-S’in ve 1 ila 3 kürlük bir tedavide 2 haftada bir 85 mg/m

PLOXAL-S’in 2 saatlik bir infüzyonunu takiben, ba

lanmamı

aktif ve inaktif tüm platin

türlerinin bir karı

ımını temsil eden, platin ultrafiltratının farmakokineti

ıdaki tabloda

görülmektedir:

ki haftada bir 85 mg/m

2

ya da üç haftada bir 130 mg/m

2

’lik çoklu PLOXAL-S

dozlarının ardından ultrafiltrattaki platin farmakokinetik parametre tahminlerinin

özeti

maks

µg/ml

0-48

µg.s/ml

µg.s/ml

85 mg/m

2

Ortalama±SD

0.814±0.193

4.19±0.647

4.68±1.40

0.43±0.35

16.8±5.74

391±406

440±199

17.4±6.35

130 mg/m

2

Ortalama±SD

1.21±0.10

8.20±2.40

11.9±4.60

0.28±0.06

16.3±2.90

273±19.0

582±261

10.1±3.07

Ortalama EAA

0-48

ve C

maks

erleri 3. kürde (85 mg/m

) ya da 5. kürde (130 mg/m

belirlenmi

tir.

Ortalama EAA, V

, KI ve KI

R0-48

erleri 1. kürde belirlenmi

tir.

, C

maks

, EAA, EAA

0-48

, V

ve KI de

erleri kompartımanlı olmayan analiz kullanılarak

belirlenmi

tir.

(1.-3.

kürler

bile

olmak

üzere)

kompartımanlı

analiz

kullanılarak

belirlenmi

tir.

ılım:

2 saatlik bir infüzyonun sonunda, uygulanan platinin %15’i sistemik dola

ımda bulunur ve

geri kalan %85’i hızla dokulara da

ılır veya idrarla atılır. Eritrositlere ve plazmaya geri

dönü

ümsüz

lanma,

matrislerde

eritrositlerin

serum

albumininin

yenilenmesine yakın bir yarı ömürle sonuçlanır.

ki haftada bir 85 mg/m

’lik veya üç haftada

bir 130 mg/m

’lik uygulamayı takiben plazma ultrafiltratında hiçbir birikim gözlenmemi

bu matrisde kararlı duruma birinci kürde ula

ılmı

tır. Bireyler arası ve birey içi de

kenlik

genellikle dü

üktür.

22 / 28

Biyotransformasyon:

n vitro biyotransformasyonun enzimatik olmayan yıkılma sonucu oldu

u kabul edilmektedir

ve. sitokrom P450’nin aracılık etti

i diaminosiklohekzan (DACH) halkası metabolizmasına

dair hiçbir bulgu yoktur.

PLOXAL-S hastalarda geni

çaplı biyotransformasyona u

rar ve 2 saatlik bir infüzyonun

sonunda

plazma

ultrafiltratında

memi

etkin

madde

tespit

edilemez.

Monokloro-,

dikloro- ve diaqua-DACH platin türlerini içeren birçok sitotoksik biyotransformasyon ürünü,

infüzyon sonrasında çe

itli inaktif konjugatlarla birlikte sistemik dola

ımda te

his edilmi

tir.

Eliminasyon:

Platin, a

ırlıklı olarak idrarla atılır, renal klerensi esas olarak uygulamadan sonraki 48 saat

içinde olur.

5. günde, toplam dozun yakla

ık %54’ü idrarda, %3’ten azı feçesde gözlenmi

tir.

rusallık/Do

rusal olmayan durum:

1 ila 5 kürlük bir tedavide, 3 haftada bir 130 mg/m

okzaliplatinin ve 1 ila 3 kürlük bir

tedavide

haftada

mg/m

PLOXAL-S’in

saatlik

infüzyonunu

takiben,

lanmamı

aktif ve inaktif tüm platin türlerinin bir karı

ımını temsil eden, platin ultrafiltratı

için C

maks

, EAA

0-48

ve EAA de

erleri doz ile orantılı olarak artmı

tır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezli

Okzaliplatinin

ılımı,

farklı

derecede

böbrek

fonksiyon

bozuklu

olan

hastalarda

incelenmi

tir.

Okzaliplatinin

eliminasyonu,

kreatinin

klirensiyle

anlamlı

korelasyon

gösterir.

Platinin

plazma

ultrafiltratının

(PUF)

toplam

vücut

klirensi,

böbrek

fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, böbrek fonksiyonları normal olan hastalara kıyasla (kreatinin

klirensi >80 mL/dk) azalmı

tır; azalma oranları, böbrek fonksiyon bozuklu

u hafif olan

(kreatinin klirensi=50-80 mL/dk) hastalarda %34, orta derecede olan (kreatinin klirensi = 30-

49 mL/dk) hastalarda %57, a

ır olan (kreatinin klirensi <30 mL/dk) hastalarda %79’dur.

Özellikle a

ır fonksiyon bozuklu

u olan hasta grubunda böbrek fonksiyon bozuklu

unun

düzeyi arttıkça platin plazma ultrafiltratının beta ve gama yarılanma ömürleri artma e

ilimi

göstermi

tir. Bununla beraber, hastalar arası de

kenli

in yüksek olması ve a

ır böbrek

fonksiyon

bozuklu

olan

hasta

sayısının

azlı

hasta)

nedeniyle,

kesin

sonuçlara

23 / 28

ılamamı

tır. Böbrek fonksiyon bozuklu

una ba

lı olarak, platinin idrarla atılımı ve platin

plazma utrafiltratının böbrek klirensi de azalmı

tır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek doz ve çoklu doz çalı

malarında preklinik türlerde (fareler, sıçanlar, köpekler ve/veya

maymunlar) belirlenen hedef organlar arasında kemik ili

i, sindirim sistemi, böbrek, testisler,

sinir sistemi ve kalp bulunmaktadır. Hayvanlarda gözlenen hedef organ toksisiteleri, kalp

üzerindeki etkileri hariç olmak üzere, insan kanserlerinin tedavisinde kullanılan di

er platin

içeren tıbbi ürünler ve DNA’ya hasar veren sitotoksik tıbbi ürünlerinkiyle uyumludur.

Kalp üzerindeki etkiler sadece köpeklerde gözlenmi

tir ve öldürücü ventriküler fibrilasyon ile

birlikte elektrofizyolojik anormallik içermektedir. Kardiyak toksisite, yanlızca köpeklerde

görüldü

ü için de

il, köpeklerde öldürücü olana (150 mg/m2) benzer dozlar insanlarda iyi

tolere edildi

i için köpeklere özgü kabul edilmektedir. Sıçan duyusal nöronları kullanılarak

yapılan klinik öncesi çalı

malar, PLOXAL-S’e ba

lı, uyarıları merkeze ileten sinirlerle ilgili

akut semptomların voltaj-geçitli Na

kanallarıyla etkile

im sonucu ortaya

çıkabilece

ündürmektedir.

PLOXAL-S

memeli

hayvanlarda

mutajenik

klastojenik

bulunmu

sıçanlarda

embriyo-fötal toksisite olu

turmu

tur. Karsinojenik çalı

malar yapılmamı

olmasına ra

men,

PLOXAL-S olası bir karsinojen sayılmaktadır.

6.

FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Hidroklorik asit konsantresi

Enjeksiyonluk su

6.2.Geçimsizlikler

Seyreltilmi

tıbbi ürün di

er ilaçlarla aynı infüzyon torbasında veya infüzyon setinde di

tıbbi ürünlerle kar

ıla

tırılmamalıdır. PLOXAL-S, Bölüm 6.6. “Be

eri tıbbi üründen arta

kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler” de belirtilen talimatlar do

rultusunda, bir Y-

kateter aracılı

ıyla folinik asit (FA) ile beraber uygulanabilir.

24 / 28

Alkali

tıbbi

ürünler

çözeltilerle,

özellikle

5-fluorourasil

(5-FU),

trometamolü

yardımcı

madde

olarak

içeren

folinik

asit

(FA)

ürünleri

etkin

maddelerin

trometamol tuzlarıyla KARI

TIRILMAMALIDIR. Alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler

PLOXAL-S’in stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir (Bkz. Bölüm 6.6).

PLOXAL-S, %0.9’luk sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür iyonları içeren (kalsiyum,

potasyum

veya

sodyum

klorür

dahil

olmak

üzere)

çözeltiler

SEYRELT

LMEMEL

Aynı

infüzyon

torbasında

infüzyon

setinde

tıbbi

ürünlerle

KARI

TIRILMAMALIDIR. (Folinik asitle (FA) e

zamanlı uygulamayla ilgili talimatlar

için bakınız bölüm 6.6).

Alüminyum içeren enjeksiyon malzemesi KULLANILMAMALIDIR.

6.3.Raf ömrü

24 ay’dır.

nfüzyon çözeltisi:

%5 (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi ile seyreltilmesi sonrasında, Kimyasal ve fiziksel in-use

stabilitesinin +2°C- +8

C’de 24 saat, ve +25

C’de 6 saat devam etti

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik açıdan, infüzyon çözeltisinin hemen kullanılması gerekir.

Hemen

kullanılmadı

ında

kullanım

öncesi

saklama

süreleri

uları

kullanıcının

sorumlulu

undadır ve seyreltme kontrollü ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda yapılmadıkça

+2°C-+8°C’de 24 saatten fazla saklanmamalıdır.

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

Flakonu 25

C altındaki oda sıcaklı

ında ve ı

ıktan korumak için kutusunda saklayınız.

Dondurmayınız.

Seyreltilmi

konsantre çözeltinin saklama ko

ulları için bkz.

6.3 Raf ömrü”.

6.5.Ambalajın niteli

i ve içeri

i

10 ml Tip I cam renksiz flakon, 20 mm gri teflon kaplamalı tıpa, 20 mm aluminyum kapak

25 / 28

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

er potansiyel toksik bile

iklerle oldu

u gibi, PLOXAL-S solüsyonlarının hazırlanması ve

uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır.

Hazırlama talimatları

Bu sitotoksik ilacın sa

lık personeli tarafından hazırlanması, bu i

lemi yapanın ve bulundu

ortamın korunmasını garanti altına almak amacıyla her türlü tedbirin alınmasını gerektirir.

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli

i”ne uygun olarak atılmalıdır.

Sitotoksik ilaçların enjektabl çözeltilerinin hazırlanması, kullanılan ilaçlar hakkında bilgi

sahibi olan e

itilmi

uzman personel tarafından, hastane politikasına uygun olarak, tıbbi

ürünün do

ru olarak hazırlanmasını ve bulunulan ortamın ve özellikle de ilaçları hazırlayan

personelin korunmasını garanti altına alacak ko

ullarda yürütülmelidir. Bu amaç için ayrılmı

hazırlama

yeri

olması

gerekir.

alanda

sigara

içmek,

yemek

içmek

yasaklanmalıdır.

Personele uygun hazırlama malzemesi, özellikle uzun kollu önlükler, koruyucu maskeler,

kepler, koruyucu gözlükler, steril tek kullanımlık eldivenler, çalı

ma alanı için koruyucu

örtüler, kaplar ve atık toplama torbaları sa

lanmalıdır.

frazat ve kusmukla u

ılırken dikkatli olunmalıdır.

Gebe kadınlar sitotoksik ilaçlarla u

maktan kaçınmak konusunda uyarılmalıdırlar.

Herhangi bir kırık flakon için de aynı tedbirler uygulanmalı ve kontamine atık sayılmalıdır.

Kontamine atıklar uygun biçimde etiketlenmi

sert kaplarda yakılmalıdır. Bkz. a

ıdaki

“Atıklar” bölümü.

er PLOXAL-S konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi cilde temas ederse, hemen

suyla iyice yıkanmalıdır.

er PLOXAL-S konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi mukoz membranlara temas

ederse, hemen suyla iyice yıkanmalıdır.

Özel uygulama tedbirleri

Alüminyum içeren enjeksiyon gereçleri KULLANILMAMALIDIR.

Seyreltilmeden UYGULANMAMALIDIR.

26 / 28

Seyreltmek için sadece %5’lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullanılmalıdır. %0.9’luk

sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür içeren çözeltilerle SEYRELT

LMEMEL

Herhangi di

er bir tıbbi ürünle aynı infüzyon torbasında KARI

TIRILMAMALI ya da

aynı infüzyon setinden e

zamanlı olarak uygulanmamalıdır.

Alkali

tıbbi

ürünler

çözeltilerle,

özellikle

5-fluorourasil

(5-FU),

trometamolü

yardımcı madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve di

er etkin maddelerin trometamol

tuzlarıyla KARI

TIRILMAMALIDIR. Alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler PLOXAL-S’in

stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Folinik asit (FA) (kalsiyum folinat veya disodyum folinat olarak) ile birlikte kullanma talimatı

250 ila 500 ml %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde 85 mg/m² dozunda intravenöz

infüzyon

eklindeki PLOXAL-S, 2-6 saatte, enjeksiyon yerinin hemen öncesine yerle

tirilmi

bir Y-kateter kullanılarak, %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içindeki folinik asit (FA)

intravenöz infüzyonuyla e

zamanlı uygulanabilir. Bu iki tıbbi ürün aynı infüzyon torbasında

birle

tirilmemelidir. Folinik asit (FA) yardımcı madde olarak trometamol içermemeli ve

yalnızca

izotonik

%5’lik

mg/ml)

dekstroz

çözeltisi

kullanılarak

seyreltilmelidir;

seyreltmede hiçbir zaman alkali çözeltiler, sodyum klorür çözeltileri ya da klorür içeren

çözeltiler KULLANILMAMALIDIR.

5-Fluorourasil ile kullanma talimatı

PLOXAL-S

zaman

fluoropirimidinlerden

örne

fluorourasil-

(5-FU)-

önce

uygulanmalıdır.

PLOXAL-S uygulamasından sonra set yıkanır ve 5-fluorourasil (5-FU) uygulaması yapılır.

PLOXAL-S ile kombine edilen ilaçlar hakkında ilave bilgi için, söz konusu ilaç üreticisinin

kısa ürün bilgilerine bakınız.

nfüzyon için konsantre çözelti

Kullanımdan

önce

gözle

incelenir.

Sadece

berrak

partikül

içermeyen

çözeltiler

kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan konsantre çözelti atılmalıdır.

Kullanımdan

önce

gözle

incelenir.

Sadece

berrak

partikül

içermeyen

solüsyonlar

kullanılmalıdır.

27 / 28

ntravenöz infüzyon için seyreltme

Flakon(lar)daki konsantre solüsyondan gereken miktar çekilip 0.2 mg/ml – 2 mg/ml arasında

bir PLOXAL-S konsantrasyonuna ula

mak üzere 250 ml ila 500 ml %5’lik (50 mg/ml)

dekstroz

çözeltisiyle

seyreltilir.

PLOXAL-S’in

fiziko-kimyasal

stabilitesinin

kanıtlandı

konsantrasyon aralı

ı 0.2 mg/ml ila 2.0 mg/ml’dir.

V infüzyonla uygulanır.

% 5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilmesi sonrasında, kimyasal ve fiziksel

kullanım stabilitesinin +2°C- +8°C’de 48 saat, +25°C’de 24 saat devam etti

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik açıdan, infüzyon çözeltisinin hemen kullanılması gerekir.

Hemen

kullanılmadı

ında

kullanım

öncesi

saklama

süreleri

ulları

kullanıcının

sorumlulu

undadır ve seyreltmenin kontrol edilmi

ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda

yapılmadı

hallerde

normal

olarak

2°C-8°C’de

saatten

fazla

saklanmamalıdır.

Kullanımdan

önce

gözle

incelenir.

Sadece

berrak

partikül

içermeyen

çözeltiler

kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan infüzyon çözeltisi atılmalıdır (Bkz. a

ıdaki

“Atıklar” bölümü).

Seyreltme için ASLA sodyum klorür çözeltisi veya klorür içeren çözeltiler kullanılmaz.

PLOXAL-S

infüzyon

çözeltisinin

geçimlili

PVC-bazlı

örnek

uygulama

setleriyle

test

edilmi

tir.

nfüzyon

PLOXAL-S uygulaması prehidrasyon gerektirmez.

0.2 mg/ml’den dü

ük olmayan bir konsantrasyon elde etmek üzere 250 ml ila 500 ml %5’lik

(50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilen PLOXAL-S ya bir periferik ven ya da merkezi

venöz

kateterden

saat

boyunca

infüzyon

yoluyla

verilmelidir.

PLOXAL-S

fluorourasille (5-FU) birlikte uygulandı

ında, PLOXAL-S infüzyonu 5-fluorourasil (5-FU)

verilmeden önce uygulanmalıdır.

28 / 28

Atıklar

Ürünün atıklarının yanı sıra seyreltilmesi ve uygulanmasında kullanılan tüm malzemeler,

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeli

i”

“Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeli

i”nin tehlikeli atıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili gereklerine göre, sitostatik

ajanlar için uygulanan standart hastane prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAH

B

Koçak Farma

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar /

STANBUL

Tel.: 0216 492 57 08

Faks.: 0216 334 78 88

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

223/69

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 25.02.2010

Ruhsat yenileme tarihi:-

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

26-11-2018

FDA approves an oncology drug that targets a key genetic driver of cancer, rather than a specific type of tumor

FDA approves an oncology drug that targets a key genetic driver of cancer, rather than a specific type of tumor

The FDA granted accelerated approval to Vitrakvi (larotrectinib), a treatment for adult and pediatric patients whose cancers have a specific genetic feature (biomarker).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

There is a small increased risk of developing basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in long-term use of blood pressure medicine containing hydrochlorothiazide. This follows from a review of new studies and available data undertaken by the European Medicines Agency, EMA.

Danish Medicines Agency

29-10-2018

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited is voluntarily recalling 22 Batches of the drug substance Irbesartan due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA). The impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a probable human carcinogen as per International Agency for Research on Cancer (IARC).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Tanning booths: ANSES issues a reminder of the proven risk of skin cancer

Tanning booths: ANSES issues a reminder of the proven risk of skin cancer

The health risks associated with exposure to artificial UV radiation from tanning booths have been well established for many years now. ANSES points out that recent data on the subject support previous assessments: there is a proven cancer risk associated with UV radiation from artificial tanning equipment. The Agency therefore recommends that the public authorities take the necessary steps to prevent people from being exposed to artificial UV radiation from tanning booths used for cosmetic purposes.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

2-10-2018

&quot;The environment has a real impact on the risk of cancer, although it remains difficult to assess&quot;: three questions for Professor Gérard Lasfargues, Managing Director General of the Science for Expertise Division

&quot;The environment has a real impact on the risk of cancer, although it remains difficult to assess&quot;: three questions for Professor Gérard Lasfargues, Managing Director General of the Science for Expertise Division

Despite medical advances, cancer remains the leading cause of death in France.  While active smoking, alcohol consumption and an unbalanced diet continue to be the main causes of cancer mortality, the environment has a real impact on the risk of cancer, although it remains difficult to assess.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

28-9-2018

FDA approves first treatment for advanced form of the second most common skin cancer

FDA approves first treatment for advanced form of the second most common skin cancer

FDA approves Libtayo (cemiplimab-rwlc) for the treatment of patients with metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) or locally advanced CSCC who are not candidates for curative surgery or curative radiation. This is the first FDA approval of a drug specifically for advanced CSCC.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

FDA authorizes first next generation sequencing-based test to detect very low levels of remaining cancer cells in patients with acute lymphoblastic leukemia or multiple myeloma

FDA authorizes first next generation sequencing-based test to detect very low levels of remaining cancer cells in patients with acute lymphoblastic leukemia or multiple myeloma

FDA authorizes first next generation sequencing-based test to detect very low levels of remaining cancer cells in patients with acute lymphoblastic leukemia or multiple myeloma

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

29-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s support for exempting coffee from California’s cancer warning law

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s support for exempting coffee from California’s cancer warning law

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s support for exempting coffee from California’s cancer warning law

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Risk to human and animal health related to the presence of 4,15‐diacetoxyscirpenol in food and feed

Risk to human and animal health related to the presence of 4,15‐diacetoxyscirpenol in food and feed

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 4,15‐Diacetoxyscirpenol (DAS) is a mycotoxin primarily produced by Fusarium fungi and occurring predominantly in cereal grains. As requested by the European Commission, the EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) assessed the risk of DAS to human and animal health related to its presence in food and feed. Very limited information was available on toxicity and on toxicokinetics in experimental and farm animals. Due to the limitations in the avai...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

The EU's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) has adopted new recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones (bone metastases). Xofigo should only be used in symptomatic patients who have had two previous treatments for prostate cancer and who cannot be treated with other medicines.

Danish Medicines Agency

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-8-2018

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

OTTAWA – Health Canada is warning Canadians of the potential risk of cancer relapse in patients with cancer of the blood and lymph nodes who have undergone stem cell transplant and are taking long-term azithromycin (Zithromax).

Health Canada

3-8-2018

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

The antibiotic Zithromax, Zmax (azithromycin) should not be given long-term to prevent a certain inflammatory lung condition in patients with cancers of the blood or lymph nodes who undergo a donor stem cell transplant. Results of a clinical trial found an increased rate of relapse in cancers affecting the blood and lymph nodes, including death, in these patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Apricot kernels pose a risk of cyanide poisoning

Apricot kernels pose a risk of cyanide poisoning

A familiar ingredient for jam-makers, apricot kernels are increasingly being consumed as a natural remedy for their claimed "anti-cancer" properties. While one kernel added to perfume several jars of jam is not a problem, ingesting them in large quantities exposes consumers to the risk of cyanide poisoning. ANSES has identified several cases of apricot kernel poisoning in France through its toxicovigilance scheme, and encourages consumers to exercise caution.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

24-7-2018

FDA approves magnetic device system for guiding sentinel lymph node biopsies in certain patients with breast cancer

FDA approves magnetic device system for guiding sentinel lymph node biopsies in certain patients with breast cancer

FDA approves magnetic device system for guiding sentinel lymph node biopsies in certain patients with breast cancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-7-2018

FDA Awards Grants to Fund Studies for Drugs for Minor Uses/Minor Species

FDA Awards Grants to Fund Studies for Drugs for Minor Uses/Minor Species

FDA has awarded five grants totaling $650,000 to provide funding for studies to support the approval or conditional approval of three different products, including a cancer drug for dogs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

FDA approves first cancer drug through new oncology review pilot that enables greater development efficiency

FDA approves first cancer drug through new oncology review pilot that enables greater development efficiency

FDA approves first cancer drug through new oncology review pilot that enables greater development efficiency

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Orphan designation: Lenvatinib, for the: Treatment of papillary thyroid cancer

Orphan designation: Lenvatinib, for the: Treatment of papillary thyroid cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-7-2018

Orphan designation: Avelumab, for the: Treatment of gastric cancer

Orphan designation: Avelumab, for the: Treatment of gastric cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

Scientific guideline: Guideline on good pharmacogenomic practice - First version, adopted

This guideline provides recommendations for the conduct of genomic studies in relation to medical therapy in order to provide high quality information on the impact of genomic variability on drug response. Primary focus is on the analysis of genomic germline DNA. The analysis of somatic DNA and genomic biomarkers for cancer treatment is not being discussed and might be developed as an Annex or in separate guidance.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

6-6-2018

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

At the 35th French occupational medicine and health congress (CNMST) held in Marseille from 5 to 8 June 2018, ANSES presented for the very first time data on cancers of occupational origin collected by the National Network for Monitoring and Prevention of Occupational Diseases (RNV3P) coordinated by the Agency. These data are used to build up a comprehensive picture of the cancers associated with occupational exposure situations, in order toidentify the industry sectors and situations most at risk, with ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

4-6-2018

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves Fulphila (pegfilgrastim-jmdb) as the first biosimilar to Neulasta (pegfilgrastim) to decrease the chance of infection as suggested by febrile neutropenia in patients with non-myeloid cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Orphan designation: Rucaparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Orphan designation: Rucaparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

Orphan designation: Veliparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Orphan designation: Veliparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

Orphan designation: Olaparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Orphan designation: Olaparib, for the: Treatment of ovarian cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Orphan designation: Larotrectinib, for the: Treatment of salivary gland cancer

Orphan designation: Larotrectinib, for the: Treatment of salivary gland cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-5-2018

Orphan designation: Ivosidenib, for the: Treatment of biliary tract cancer

Orphan designation: Ivosidenib, for the: Treatment of biliary tract cancer

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-5-2018

FDA approves new uses for two drugs administered together for the treatment of BRAF-positive anaplastic thyroid cancer

FDA approves new uses for two drugs administered together for the treatment of BRAF-positive anaplastic thyroid cancer

FDA approves Tafinlar (dabrafenib) and Mekinist (trametinib), administered together, for the treatment of anaplastic thyroid cancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-6-2014

Falsified cancer medicine not distributed in Denmark

Falsified cancer medicine not distributed in Denmark

Falsified batches of the cancer medicine Herceptin® from Roche have been identified in England, Germany and Finland. None of the affected batches have been distributed in Denmark.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

#DYK: Mammograms are still the best tool for breast cancer screening. Check out @US_FDA’s information on the importance of choosing a certified mammography facility: https://go.usa.gov/xPPpT  #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonthpic.twitter.com/YaG

#DYK: Mammograms are still the best tool for breast cancer screening. Check out @US_FDA’s information on the importance of choosing a certified mammography facility: https://go.usa.gov/xPPpT  #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonthpic.twitter.com/YaG

#DYK: Mammograms are still the best tool for breast cancer screening. Check out @US_FDA’s information on the importance of choosing a certified mammography facility: https://go.usa.gov/xPPpT  #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonth pic.twitter.com/YaGqeGgrTH

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-10-2018

Men can also be diagnosed with breast cancer. Check out the @US_FDA’s information regarding breast cancer in men, available treatments and counseling options: https://go.usa.gov/xPPpx  ) #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonthpic.twitter.com/aZBjgCGsB

Men can also be diagnosed with breast cancer. Check out the @US_FDA’s information regarding breast cancer in men, available treatments and counseling options: https://go.usa.gov/xPPpx  ) #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonthpic.twitter.com/aZBjgCGsB

Men can also be diagnosed with breast cancer. Check out the @US_FDA’s information regarding breast cancer in men, available treatments and counseling options: https://go.usa.gov/xPPpx  ) #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonth pic.twitter.com/aZBjgCGsB1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2018

Stay informed of the most effective breast cancer screening options by checking out our consumer update warning against the use of thermography as mammogram substitute: https://go.usa.gov/xPUA7  #FDA #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonth

Stay informed of the most effective breast cancer screening options by checking out our consumer update warning against the use of thermography as mammogram substitute: https://go.usa.gov/xPUA7  #FDA #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonth

Stay informed of the most effective breast cancer screening options by checking out our consumer update warning against the use of thermography as mammogram substitute: https://go.usa.gov/xPUA7  #FDA #MedicalDevice #BreastCancerAwarenessMonth

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2018

It’s #BreastCancerAwarenessMonth and the @US_FDA is reminding patients and caregivers that thermography is not a substitute for mammograms.pic.twitter.com/XGJFHvut4x

It’s #BreastCancerAwarenessMonth and the @US_FDA is reminding patients and caregivers that thermography is not a substitute for mammograms.pic.twitter.com/XGJFHvut4x

It’s #BreastCancerAwarenessMonth and the @US_FDA is reminding patients and caregivers that thermography is not a substitute for mammograms. pic.twitter.com/XGJFHvut4x

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

It’s concerning that many women who qualify for a mammogram don’t go for regular screening, in part due to common myths like mammograms “are painful” or “cause cancer.” During this Breast Cancer Awareness month, I urge women to check the facts https://g

It’s concerning that many women who qualify for a mammogram don’t go for regular screening, in part due to common myths like mammograms “are painful” or “cause cancer.” During this Breast Cancer Awareness month, I urge women to check the facts https://g

It’s concerning that many women who qualify for a mammogram don’t go for regular screening, in part due to common myths like mammograms “are painful” or “cause cancer.” During this Breast Cancer Awareness month, I urge women to check the facts https://go.usa.gov/xPnyD . pic.twitter.com/DGz5Xvquky

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

We know that cancer is harder to find in women with dense breasts – some women may need other imaging tests. Breast density reporting is already required in some states. Expanding this nationwide will empower patients and providers to make more informed h

We know that cancer is harder to find in women with dense breasts – some women may need other imaging tests. Breast density reporting is already required in some states. Expanding this nationwide will empower patients and providers to make more informed h

We know that cancer is harder to find in women with dense breasts – some women may need other imaging tests. Breast density reporting is already required in some states. Expanding this nationwide will empower patients and providers to make more informed health decisions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%,

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%,

The MQSA was intended to address mammography quality concerns and it’s been a huge success. Image quality has improved, radiation dose has declined and equipment violations have all but disappeared. Today the 5-year breast cancer survival rate is 95%-99%, up from 84% in 1995.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

Also, while most of FDA’s women’s health initiatives are product specific, the #FDA plays an outsize role when it comes to mammography, which produces low-dose x-ray picture of the breast – an important tool to detect breast cancer in its early, most trea

Also, while most of FDA’s women’s health initiatives are product specific, the #FDA plays an outsize role when it comes to mammography, which produces low-dose x-ray picture of the breast – an important tool to detect breast cancer in its early, most trea

Also, while most of FDA’s women’s health initiatives are product specific, the #FDA plays an outsize role when it comes to mammography, which produces low-dose x-ray picture of the breast – an important tool to detect breast cancer in its early, most treatable stages. pic.twitter.com/aoYjsSEPrC

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

#FDA is committed to supporting women’s health. We know mammography is an important tool for detecting breast cancer in its early, most treatable stages and an excellent example of the meaningful and positive impact of medical device innovations

#FDA is committed to supporting women’s health. We know mammography is an important tool for detecting breast cancer in its early, most treatable stages and an excellent example of the meaningful and positive impact of medical device innovations

#FDA is committed to supporting women’s health. We know mammography is an important tool for detecting breast cancer in its early, most treatable stages and an excellent example of the meaningful and positive impact of medical device innovations

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms:  http://go.usa.gov/xPkDE pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms: http://go.usa.gov/xPkDE pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms: http://go.usa.gov/xPkDE  pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

#FDAapproves new drug for the treatment of breast cancer with certain gene mutations for adults: https://go.usa.gov/xPNnH .pic.twitter.com/5mo0xuGCcK

#FDAapproves new drug for the treatment of breast cancer with certain gene mutations for adults: https://go.usa.gov/xPNnH .pic.twitter.com/5mo0xuGCcK

#FDAapproves new drug for the treatment of breast cancer with certain gene mutations for adults: https://go.usa.gov/xPNnH . pic.twitter.com/5mo0xuGCcK

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-10-2018

Get the facts about digital mammography: https://go.usa.gov/xPkG7  BCAM18 #BreastCancer

Get the facts about digital mammography: https://go.usa.gov/xPkG7  BCAM18 #BreastCancer

Get the facts about digital mammography: https://go.usa.gov/xPkG7  BCAM18 #BreastCancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Consumer story: Georgia and breast implant associated cancer

Consumer story: Georgia and breast implant associated cancer

Learn how to spot the warning signs for breast implant associated cancer in our new consumer story

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfryday pic.twitter.com/1vzXm28tQC

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/mNsFqKTfFk

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/WAPabvM811

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (Active substance: Autologous dendritic cells pulsed with killed ovarian cancer cells and matured by TLR3 ligand ex vivo) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2405 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/246/17

Europe -DG Health and Food Safety