PLENDIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PLENDIL 10 MG UZUN ETKILI 20 FILM TABLET
 • INN (International Adı):
 • LDL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PLENDIL 10 MG UZUN ETKILI 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalmasını

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786031333
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1(7)

KULLANMATALİMATI

PLENDİL ® 10mguzunetkilifilmtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Felodipin

Uzunetkiliherfilmtablet10mgFelodipiniçerir.

Yardımcımaddeler:

Boyarmadde:Kızıl-kahvedemiroksit(E172),sarıdemiroksit(E172),titanyum

dioksit(E171)

Diğeryardımcımaddeler: Karnaubavaks,hidroksipropilselüloz,hidroksipropil

metilselüloz50cps,hidroksipropilmetilselüloz10.000cps,laktozanhidrus,

mikrokristalinselüloz,polietilenglikol6000,polioksil40hidrojenizehintyağı,

sodyumalüminyumsilikat,sodyumstearilfumarat,propilgallat,etanol%99.5,saf

su,hidrojenperoksit%30.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışımız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

builacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

şında yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. PLENDİLnedirveneiçinkullanılır?

2. PLENDİLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PLENDİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PLENDİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2(7)

1. PLENDİLnedirveneiçinkullanılır?

PLENDİLetkinmaddeolarak10mgfelodipiniçerir.Herkutuda20filmtabletvardır.Her

filmtabletkırmızıkahverengi,biryüzüA/FE,diğeryüzü10baskılıyuvarlaktabletler

halindedir.

Uzunetkilifilmtabletlervücudaverilenilacındozunukontroledervegünboyuncaetki

sağlar.

PLENDİL,kalsiyumantagonistleridiyeadlandırılanilaçlargrubunadahildir.Küçük

damarlarıgenişleterekkanbasıncınıdüşürür.Kalpfonksiyonlarıüzerindeolumsuzbir

etkisiyoktur.

PLENDİL,yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)veörneğinegzersizinvestresingetirdiği

göğüsağrısı(anginapektoris)tedavisindekullanılır.

PLENDİLyukarıdaverilentedavilerdekullanılmaküzereonaylanmışbirilaçtır.

DoktorunuzPLENDİL’ibaşkabirkullanımiçinsizereçeteedebilir.Eğerböylebirdurum

olursadoktorunuzuntavsiyesinidikkatealın.Dahafazlabilgiiçindoktorunuzadanışın.

2. PLENDİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PLENDİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

PLENDİLçocuklardakullanılmaz.

FelodipinveyaPLENDİL’iniçindekiherhangibirmaddeyekarşıalerjinizvarsabuilacı

kullanmayınız.Eğerdiğerilaçlarakarşıalerjikreaksiyongösteriyorsanızdoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Eğertedaviedilmemişbirkalprahatsızlığınızvarsa veya kalpkrizigeçiriyorsanız

aralıksız15dakikayadadahauzunsürenayrıcaherzamanolduğundandahaşiddetligöğüs

ağrınızvarsaPLENDİLkullanmayınız.

Bunedenlediğersağlıkproblemlerinizi,özelliklefelodipinekarşıaşırıhassasiyetinizvarsa

bunudoktorunuzabildiriniz.

HamileisenizPLENDİL’ikullanmayınız.AyrıcaPLENDİLkullanımısüresincehamile

kalmaolasılığınızvarsamutlakadoktorunuzasöyleyiniz.

PLENDİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

Diğerkanbasıncınıdüşürenilaçlarınkullanımısırasındaolduğugibi, Ff elodipintedavisi

sırasındabazıduyarlıhastalardaçokseyrekolaraktansiyondabelirgindüşmevebunun

sonuncundakalbeyeterlikangitmemesigörülebilir.

Geçmiştekarşılaştığınıztümsağlıkproblemlerinizidoktorunuzasöyleyiniz.

3(7)

EğerPLENDİLyadadiğerherhangibirilaçkullanımısırasındaolağandışıveyarahatsız

edicibiralerjikdurumlakarşılaştıysanızmutlakadoktorunuzubilgilendiriniz.

Buuyarılargeçmiştekibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

PLENDİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Felodipinyiyeceklerdenetkilenmediğindenyemeksırasında(kahvaltıgibihafifbiröğün

ile)veyayemekdışındaalınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Felodipin’ihamilelikdönemindekullanmamalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Felodipinannesütünegeçmektedir.Hernekadaremzirenannelerdetedavidozlarında

kullanıldığındabebeküzerindebiretkininolmasıbeklenmezsedeemzirenannelerinbu

ilacıkullanmamalarıyadaemzirmeyesonvermeleriönerilmektedir.

Araçvemakinekullanımı

Tedavisırasındasersemlikveyorgunlukgörülebileceğindendikkatgerektirenişlerde

,örneğinaraçvemakinekullanımındabudurumdikkatealınmalıdır.

PLENDİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

PLENDİLbirçeşitşekerolanlaktoziçermektedir.

Doktorunuzsizelaktozveyasütşekerigibibazışekerlerekarşıhassasiyetinizolduğunu

söylemişse,PLENDİLalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

YardımcımaddelerinlistesibuKullanmaTalimatı’nınbaşındayeralmaktadır.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanımı

PLENDİLiletedavi,başkailaçlarilebirliktekullanılıyorsaörneğinülserekarşıkullanılan

ilaçlardan(simetidin),antibiyotiklerden(eritromisin),mantarakarşıkullanılanilaçlardan

(itrakonazol,ketokonazol),uykuilaçlarından(barbitüratlar)epilepsitedavisindekullanılan

ilaçlardan(fenitoin,karbamazepin),AIDStedavisindekullanılanilaçlardan(efavirenz),

kanınpıhtılaşmasınıönlemekiçinkullanılanilaçlardan(varfarin)veayrıcasiklosporinden

etkilenebilir.

4(7)

Greyfurtsuyuilebirliktekullanımındankaçınılmalıdır.

PLENDİLiletedavikandakitakrolimus(vücudunorgannaklinireddetmesiniönleyicibir

ilaç)seviyesinietkileyebilir.

Alkolilacınızınemiliminiarttırarakkanbasıncınınbeklenendendahafazladüşmesine

nedenolur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. PLENDİLnasılkullanılır?

-Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzalmanızgerekendozmiktarınıbelirleyecektir.Builaçtantamolarakyararlanmak

istiyorsanızdoktorunuzunreçeteettiğidozukullanınız.

-Uygulamayoluvemetodu:

PLENDİLuzunetkilitabletlerisabahlarıbirmiktarsuilealınız.Tabletleribölmeyiniz,

ezmeyinizveçiğnemeyiniz.Tabletlerhafifbiryemekle(örn.kahvaltı)veyaaçkarına

alınabilir.Doktorunuzbaşkaşekildeönermemişse,PLENDİL’iaşağıdakişekildekullanınız:

Hipertansiyon:

Tedaviyegünde5mgilebaşlanmalıdır.Eğergerekirsedoktorunuzdozuartırabiliryada

başkabirkanbasıncıdüşüren(antihipertansif)ilacıtedaviyeekleyebilir.Uzundönemtedavi

dozuisegündebirkez5-10mg’dır.Yaşlıhastalariçinbaşlangıçdozu2.5mg’dır.

Anjinapektoris:

Tedaviyegünde5mgilebaşlanmalıdırvegerekirsedoktorunuzdozugünde10mg’a

çıkarabilir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:PLENDİL’inçocuklardakullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalariçinbaşlangıçdozu2.5mg’dır.Düşükdozlar

genellikleyeterlidir.

-Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Böbrekfonksiyonbozukluğufelodipininplazmakonsantrasyonunuetkilemez.Doz

ayarlamasınagerekyoktur.CiddiböbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardaPLENDİL

dikkatlikullanılmalıdır

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardafelodipindozuazaltılmalıdır.

EğerPLENDİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

5(7)

KullanmanızgerekendendahafazlaPLENDİLkullandıysanız:

PLENDİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğerönerilendozdandahafazlaPLENDİLkullandıysanızdüşüktansiyonveyavaşkalp

atışıgibirahatsızlıklarlakarşılaşabilirsiniz.Bunedenledoktorunuzunsizereçeteettiği

alınmasıgerekendozmiktarıçokönemlidir.Eğerbayılmahissi,hafifşuurkaybıveyabaş

dönmesigibidurumlarlakarşılaşırsanızderhaldoktoryadaeczacınızabaşvurun.

PLENDİL’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PLENDİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

PLENDİL’inkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

AşağıdakilerdenbiriolursaPLENDİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz(bunlaraşağıdadatanımlanmıştır):

Seyrek(<1/1000)

Seyrekolarakaşağıdakiyanetkilerbildirilmiştir;fakatbirçokdurumdafelodipintedavisi

ileilişkiliolduğutespitedilmemiştir.

Kusma,

Tansiyondüşmesinebağlıbayılma,

Çokseyrek(<1/10000)

Kalpkasılması,kalpatımınınhızlanmasıilebirliktegörülentansiyondüşüklüğü,

Beyaz kanhücrelerininparçalanmasınabağlıdamarlarıniltihaplanması

(lökositoklastikvaskülit),

Kanşekerindeyükselme,

Işığakarşıduyarlılık,

Dudaklardavedildeşişmeilebirlikteanjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazda

işme)

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları,

Karaciğerenzimlerindeartış.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

6(7)

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın (<1/10)

Sıcakbasmasıilebirlikteyüzkızarması,

Ayakbileklerindeşişme,

Başağrısı.

Yaygınolmayan (<1/100)

Yorgunluk,

Kalpçarpıntısı,

Kalpatımınınhızlanması,

Bulantı,

Mideağrısı,

Deridöküntüsü,

Kaşıntı,

Karıncalanmahissi,

Sersemlik

Seyrek(<1/1000)

Seyrekolarakaşağıdakiyanetkilerbildirilmiştir;fakatbirçokdurumdafelodipintedavisi

ileilişkiliolduğutespitedilmemiştir.

Kurdeşen,

Eklemağrısıvekasağrısı(artraljivemiyalji),

İktidarsızlık/cinselbozukluk

Çokseyrek(<1/10000)

Ateş,

Dişetiiltihabı,dişetikalınlaşması(budurumdansakınmakiçindişhijyeninedikkat

edilmelidir.),

Sıkidraryapma.

BunlarPLENDİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. PLENDİL’inSaklanması

PLENDİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Orijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPLENDİL’ikullanmayınız

7(7)

EğerambalajınhasargördüğünüfarkedersenizPLENDİL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AstraZenecaPLC,İngilterelisansıile

AstraZenecaİlaçSan.VeTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad.YapıKrediPlazaBBlokKat:3-4

Levent-İstanbul

Tel:02123172300

Faks:02123172405

ÜretimYeri:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran39780Lüleburgaz

Kırklareli

Bukullanmatalimatı…/.../......…tarihindeonaylanmıştır.

5-12-2018

Public health risks associated with food‐borne parasites

Public health risks associated with food‐borne parasites

Published on: Tue, 04 Dec 2018 Parasites are important food‐borne pathogens. Their complex lifecycles, varied transmission routes, and prolonged periods between infection and symptoms mean that the public health burden and relative importance of different transmission routes are often difficult to assess. Furthermore, there are challenges in detection and diagnostics, and variations in reporting. A Europe‐focused ranking exercise, using multicriteria decision analysis, identified potentially food‐borne ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications