PLAVIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PLAVIX 75 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PLAVIX 75 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kapsül

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809097698
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1| 9

KULLANMA TALİMATI

PLAVIX

75 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:75 mgklopidogrele eşdeğer 97.875 mgklopidogrel hidrojen sülfat

Yardımcımaddeler:Mannitol, laktoz, titanyumdioksit (E171) ve kırmızıdemir oksit

(E172), hidrojene hint yağı

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.PLAVIX nedir ve ne için kullanılır?

2.PLAVIX’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.PLAVIX nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler

5.PLAVIX’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. PLAVIX nedir ve ne için kullanılır?

PLAVIX 75 mg, 28 ve 90 film tablet içeren blisterambalajlarda kullanıma

sunulmuştur. Filmtabletler, hafif bikonveks,yuvarlak, bir yüzü “75” bir yüzü “1171”

baskılı, filmkaplıpembe tabletlerdir.

PLAVIX tabletin etkin maddesi olanklopidogrel, antitrombositer ilaçlar adıverilen bir

ilaçsınıfında yer alır.Trombositler, kırmızıve beyaz kan hücrelerinden daha

küçüktürler ve kan pıhtılaşmasısırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar,

bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısıoluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının

oluşumsürecine tromboz adıverilir).

PLAVIX, sertleşmişkan damarları(atardamarlar) içindekan pıhtısı(trombüs)

oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak

adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölümgibi aterotrombotik olaylara yol

açabilmektedir.

2| 9

Doktorunuz size PLAVIX’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçıdolayısıyla

reçetelemişolabilir:

Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve

Daha önce kalp krizi, inmeveya periferik arter hastalığıolarak bilinen bir

hastalık geçirdiyseniz,

“Kararsız angina” adıverilenşiddetli göğüs ağrısıveya “miyokard enfarktüsü”

(kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumun tedavisi için, doktorunuz kan akışını

düzeltmek amacıyla daralmışveya tıkanmışatardamarınıza stent takmış

olabilir. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de(birçok ilaçta

bulunan, ağrıkesici ve ateşdüşürücü etkisi yanında kan pıhtılaşmasınıönleyen

bir madde) reçetelemişolmasıgerekir.

Kalp atışlarınızındüzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fibrilasyon’ adıverilen

bir durumunuz varsa ve yeni pıhtıların oluşmasınıve mevcut pıhtıların

büyümesini engelleyen‘oral antikoagülanlar’ adıverilen ilaçları(K vitamini

antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral antikoagülanların

asetilsalisilik asitten veya PLAVIX + asetilsalisilik asit tedavisinden daha

etkili olduğu size söylenmişolmalıdır. Doktorunuz Plavix+asetilsalisilik

tedavisini, ‘oral antikoagülanları’ kullanamamanız veönemli kanama

riskinizin olmamasıhalinde reçete edecektir.

2. PLAVIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PLAVIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Klopidogrele veya PLAVIX’in içerdiği diğer maddelerden birine karşıalerjiniz varsa

Mide ülseri veyabeyin kanamasıgibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz

varsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

PLAVIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Kanamariskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:

İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)

İç kanamaeğilimini artıran bir kan hastalığı(vücudunuzun herhangi bir

yerinde doku, organ veya eklemiçi kanama)

Kısa süre önce geçirilmişyaralanma

Kısa süre önce geçirilmişcerrahi girişim(dişlerle ilgili girişimler de dahil

olmak üzere)

7 gün içinde yapılmasıplanlanan cerrahi girişim (dişlerleilgili girişimler de

dahil olmak üzere)

Mide hastalıklarıtedavisi için proton pompa inhibitörü ilaç grubuna ait herhangi bir

ilaç kullanıyorsanız (“PLAVIX ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne

bakınız)

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

3| 9

Kan pıhtılaşmasürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşmayeteneğinde bozuklukla

belirgin hemofili hastalığıgelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor

denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, PLAVIX ile tedaviniz durdurulmalıdır.

Pıhtıoluşumu sonucu gelişen dolaşımbozukluğuna bağlıfelç geçirme riski yüksek,

yakın zamanda böyle bir bozukluk ya da felç geçirmişhastalarda, aspirin ve

klopidogrelin birlikte kullanılmasının büyük kanamalarıartırdığıgösterilmiştir. Bu

yüzden, yararının kanıtlandığıdurumlar dışında, bu iki ilacın birlikte kullanılmasında

tedbirli olunmalıdır.

Son 7 gün içinde beyninizdeki bir damarda pıhtıoluşmuşise (iskemik inme)

Daha önce aynıgruptan bir başkailaca(örneğin klopidogrel veya prasugrel) karşı

alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, PLAVİX’e karşıda alerjik reaksiyongösterebilirsiniz

(döküntü, dudaklarda boğazdaşişme, kan pulcuklarının veya beyaz kan hücrelerinin

sayısında azalma).

PLAVIX kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi birinde doktorunuzu bilgilendiriniz:

Dişişlemleri dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlanıyorsa

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adıverilen ve ateş, deri altında kanamaya

bağlıderide küçük kırmızınoktalar ve/veya aşırıyorgunluk, zihin karışıklığı, deri ve

göz akında sararma ile seyreden tıbbi durumgelişirse

Bir yerinizi kestiğinizde normalden daha uzunsürede kanamaduruyorsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

PLAVIX, çocuklarda ve ergenlerde kullanımıuygun değildir.

PLAVIX’in yiyecek veiçecek ile kullanılması

BesinlerPLAVIX’in emilmesini etkilemez.PLAVIX yemekle beraber veya yemek aralarında

alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

PLAVIX’in hamilelik döneminde kullanılmasıönerilmemektedir.Tedaviniz sırasında hamile

olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

PLAXIX’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, PLAVIX’i almadan önce

doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

4| 9

PLAVIX’in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması

beklenmez.

PLAVIX’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

PLAVIX filmkaplıtabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıdayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacıkullanmadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

PLAVIX’in bileşimindeki hidrojene hint yağımide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Bazıilaçlar PLAVIX’inkullanımınıetkileyebilir veya PLAVIX bazıilaçların kullanımını

etkileyebilir.

Eğerşu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya

son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-,lütfen doktorunuza veya

eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Varfarin gibioral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasınıazaltmak amacıyla kullanılan

ilaçlar): Bu ilacın PLAVIX ile birlikte kullanılmasıönerilmez.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar(genellikle kas veya eklemlerin ağrılıve/veya

iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)

Heparin veya kan pıhtılaşmasınıazaltmak amacıyla kullanılan diğer bazıilaçlar

Omeprazol, esomeprazol gibi proton pompa inhibitörleri ilaç sınıfına dahil olan ilaçlar

veya simetidin (mide bozukluklarıiçin kullanılan ilaçlar)

Vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin veya kloramfenikol (bakteri ve mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazıtiplerinin tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

Tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaçlar)

Efavirenz (AIDS hastalığıtedavisinde kullanılan bir ilaç)

Bu tip ilaçların PLAVIX ile birlikte kullanımıönerilmez.

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Şiddetli göğüs ağrısıgeçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size

PLAVIX’i asetilsalisilikasit ile birlikte reçetelemişolabilir (asetilsalisilik asit, ağrıkesici ve

ateşdüşürücü bir çok ilacın içindebulunan bir maddedir).Asetilsalisilik asidin kısa süreli

kullanımı(24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol

açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanımsöz konusu olduğunda, doktorunuza

danışmanız gerekir.

Gelecekte PLAVIX tedavisi devamederken başkabir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan

doktorunuzu haberdar ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5| 9

3. PLAVIX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızınasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

PLAVIX’i her zaman doktorunuzun size söylediğişekilde kullanınız.İlacınasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atımı) adıverilen durum dahil olmak üzere önerilen doz

günde 75 mg PLAVIX tablet olup ağızdan, aç ya da tok karnına ve her gün aynısaatte alınır.

Şiddetli göğüs ağrınız olduysa (kararsız anjina ya da kalp krizi), doktorunuz tedavinin

başlangıcında size 300 mg PLAVIX (300 mg’lık bir tablet ya da 75 mg’lık 4 tablet) reçete

edebilir. Daha sonra önerilen doz yukarıda belirtildiği gibi günde 75 mgPLAVIX tablettir.

Tabletleri her gün aynısaatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynısaatte almanız, hastalığınız

üzerindeeniyi etkiyielde etmenizi sağlayacaktır. Aynızamanda, tabletleri ne zaman

alacağınızıhatırlamanıza da yardımcıolacaktır.

Size cerrahi bir girişim yapılmasıplanlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak

üzere), doktorunuza PLAVIX kullandığınızımutlaka söyleyiniz.

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

PLAVIX’i doktorunuz reçetelediği sürece almaya devametmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Filmtabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli

miktarda sıvıile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı

PLAVIX, 18yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlıhastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Belli tipte kalpkrizi (ST elevasyonlu akut

miyokard enfarktüsü) geçiren 75 yaşın üzerindeki hastalarda klopidogrel tedavisine yükleme

dozu verilmeden başlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Alerjik çaprazreaktivite:Antitrombosit ilaçlara aşırıduyarlılığıolan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta

derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer PLAVIX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

6| 9

Kullanmanız gerekenden dahafazla PLAVIX kullandıysanız:

PLAVIX’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz sonucunda, kanamariski artabilir.

Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, birşey olmasıbeklenmez. Yanlışlıkla birden fazla

tabletalmışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardımiçin en yakın hastanenin acil

merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek içintabletleri veya ilaç kutusunu da

yanınıza alınız.

PLAVIX’i kullanmayıunutursanız

PLAVIX’in bir dozunu almayıunutur, ancak 12 saat içinde almadığınızıhatırlarsanız, hemen

tabletinizi yutunuz vebir sonraki dozu zamanında alınız.

Dozu atlamanızınüzerinden 12 saattendaha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu

zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozlarıdengelemek için bir sonraki dozu çift doz

almayınız.

PLAVIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PLAVIX tedavisinidoktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız,kan damarlarıiçinde kan

pıhtısıoluşmariski artar. Buna bağlıolarak, inme, kalp krizi veya ölümgibi aterotrombotik

olaylar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyikesmeden önce mutlaka doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkilernelerdir?

Tümilaçlar gibi, PLAVIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklıktahmin edilememektedir

Aşağıdakilerden biri olursa, PLAVIX’i kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Seyrek görülen bazıkan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlıolarak ateş, enfeksiyon

belirtileri veya aşırıyorgunluk ortaya çıkarsa

- Kanamave/veya dalgınlığın eşlikettiği veya etmediği,derive/veya gözlerdesarılık gibi

karaciğer sorunlarıortaya çıkarsa

7| 9

- Ağızdaşişmeveya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar alerjik

reaksiyon belirtileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan herhangi birisizde mevcut ise acil

tıbbi müdahale ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Yaygın

Dokuda kan toplanmasınedeniyle oluşanşişlik

Burun kanaması

Mide veya barsaklarda kanama, ishal, karnın üst kısmında ağrı, hazımsızlık veya mide

ekşimesi

Ciltte ezik

Cerrahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama

Yaygın olmayan

Kan pulcuklarının (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni,

eozinofili)

Kafaiçi kanama(bazıvakalarda ölümbildirilmiştir), başağrısı, başdönmesi,

karıncalanma/ürpermehissi (parestezi)

Gözde kanama

Mide mukozasında yara (mide ülseri), onikiparmak barsağında yara (duodenal ülser), mide

mukozasıiltihabı, kusma, bulantı, kabızlık,şişkinlik

Kızarıklık, kaşıntı, ciltte kanama(purpura)

İdrarın kanlıolması

Kanamasüresinde uzama, nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, kan

pulcuklarının sayısında azalma

Seyrek

Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması(ciddi nötropeni dahil nötropeni)

Denge kaybıve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemlemehali (vertigo)

Karın zarının dışveya arka kısmında kanama(retroperitoneal kanama)

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Çok seyrek

Ateş, iğne başışeklindekırmızımorarmalar, bilinç bulanıklığı, başağrısıve trombositlerin

sayısında azalmaile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura =TTP), kemik

iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalmaile gelişen kansızlık türü

(aplastik anemi), kanın tümhücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), granülosit adlı

beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma vebunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltteyaralar

oluşması(agranülositoz), kan pulcuklarının sayısınınileri derecede azalması(ciddi

trombositopeni), granüler lökosit adlıbeyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

(granülositopeni), kansızlık (anemi)

Ateş, ürtiker, ödem,eklem ağrısı, lenf düğümlerindeşişmebelirtileri ileolan aşırıduyarlılık

(serumhastalığı), alerjik (anaflaktik) reaksiyonlar

Mevcut olmayan birşeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma(halüsinasyonlar); zihin

karışıklığı

Tat duyusunda bozulma

Ciddi kanama, ameliyat yarasında kanama, damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü

Solunumyollarında kanama(hemoptizi), bronşlarda daralma, zatürre (bazen öksürüğün de

eşlik ettiği nefes daralması), eozinofilik pnömoni

8| 9

Mide veya barsaklarda, karın zarının dışveya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama,

pankreas iltihabı, kalınbarsak iltihabı, ağız iltihabı

Akut karaciğer yetmezliği, sarılık, karaciğer fonksiyon testinde bozukluk

Deride su toplamışkabarcıklar (eritemamultiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik

epidermal nekroliz v.b.), kabartılıveya kabuklu kızarıklık, alerji sonucu yüz ve boğazdaşişme

(anjiyoödem), kurdeşen,ilaca bağlıaşırıduyarlılık sendromu, akyuvar sayısında artışve

sistemik belirtilerlebirliktegörülen DRESS sendromu, çoğu kez akıntıilebelirginkaşıntılı

deri iltihabı(egzema), özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus), ateşle

birlikte tümvücutta yaygın içi iltihaplıdöküntü(akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

Kas-iskelet sisteminde kanama(hemartrozis), eklemiltihabı, eklemağrısı, kas ağrısı

Böbrek kılcal damarlarında iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı(glomerülonefrit),

kan kreatinin düzeyinde artış

Ateş

Bilinmiyor

Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması

PLAVIX ile kan pulcuklarıüzerine etkili diğer ilaçların aynıanda kullanılmasıile alerjik

olayların görülmesi

PLAVIX tedavisi sırasında uzun süren kanama olmasıhalinde

Bir yerinizi kestiğiniz veya yaraladığınızda, kanın durmasınormalden daha uzun bir süre

alabilir. Bu durumilacınızınetkimekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesikve yaralanmalarda

(örneğin tıraşsırasında oluşan kesikler), bu durumbir önemtaşımaz. Bununla beraber,

herhangi birşüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. PLAVIX’in saklanması

PLAVIX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PLAVIX’i kullanmayınız.

Eğer göze çarpan herhangi bir bozulma fark ederseniz, PLAVIX’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

9| 9

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394

Şişli-İstanbul

Tel: (212) 339 10 00

Faks: (212) 339 10 89

Üretim yeri:

DelpharmDijon, FRANSA

Bu kullanmatalimatı------ tarihinde onaylanmıştır.

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety