PIRUCIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PIRUCIN 50 MG/25 ML IV INTRAVESIKAL ENJ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PIRUCIN 50 MG/25 ML IV INTRAVESIKAL ENJ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • epirubisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699511796667
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

ünüN

gİLcisİ

nrc'şrni

rıgnİ

ünüxüN,q.oı

pinucN

mgl25

i.v./

intravesikal

enjeksiyon

için

liyofilize

toz içeren

flakon

KALITATIF

KANTITATIF BILEŞIM

Etkin

madde:

flakon

epirubisin

hidroklorür

içerir.

Yardımcı

maddeler:

Laktoz

monohidrat

263.15

Yardımcı

maddeler

için

bkz.

Bölüm

6.l.

FARMASÖTİK

FORM

Intr

enö

ntrave

ofılize

Renksiz

flakonlar

içersinde,

turuncu-kırmızı

renkte,

gözenekli

liyofilize

kek veya

kütle

xr,iNİx

ÖzBı,ı,ixr,Bn

4.1.

Terapötikendikasyonlar

Epirubisin

dizi

neoplastik

durumların

tedavisinde

kullanılır:

Meme,

over, mide, akciğer ve

kolorektal karsinomalar

Malign

lenfoma

Lösemi

Multiple

miyeloma

Epirubisin

intravesikal

uygulandığında,

aşağıdaki tedavilerde

yararlı

olduğu

gösterilmiştir:

in-situ

karsinoma

Mesanenin

papiller

transisyonel

hücreli karsinomu

Transüretral rezeksiyondan

Sonra

yizeye|

mesane

karsinomunda

nükslerin

önlenmesinde

4.2.

Pozolojive

uygu|ama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

Konvansiyonel

dozlar:

Epirubisin

ajan

olarak

kullanıldığında,

yetişkinlerde

önerilen doz

60-90

mğm2'dir

intravenöz

olarak

enjekte

edilmelidir. Hastanın hematolojik

durumu ve

kemik

iliği

işlevine

bağlı

olarak, doz

günlük

aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Eğer toksisite

beliıtileri

ağır

nötropeni/nötropenik

ateş

trombositopeniyi içeriyorsa

(21.

güne

kadar

süren),

değişimi

veya sonraki dozun ertelenmesi

gerekebilir.

Yüksek

dozlar:

Yüksek

akciğer

kanserinin tedavisi

için

ajan

olarak epirubisin

aşağıdaki

tedavi

imlerine

göre

uygulanmalıdır:

- Küçük

hücreli

akciğer kanseri

(önceden

tedavi

edilmemiş):3

haftada

bir,

gün

mg/mz.

Yüksek

tedavi

için,

epirubisin 3-5

dakikalık bir

sürede

intravenöz bolus

şeklinde

veya

dakika

boyunca

infiizyon

şeklinde

verilebilir.

Meme

kanseri:

Pozitif

lenf

nodüllü,

erken

dönem meme

kanseri

hastalarının

adjuvan

tedavisinde,

epirubisinin

intravenöz

doz|arı 100

mglm'

gtırde

olarak)

mğm2

aralığında

günlerde

bölünmüş

halinde),

haftada

bir,

intravenöz

siklofosfamit

5-fluorourasil

ve oral

tamoksifen ile kombinasyonları

şeklinde

önerilir.

Kemik

iliği

fonksiyonları

daha

önce

gördüğü

kemoterapi

veya

radyoterapi

nedeniyle,

hastanın

yaşı

nedeniyle

neoplastik

kemik

iliği

infiltrasyonu nedeniyle zarar

görmüş

hastalarda,

daha

düşük

doz|ar

(konvensiyonel

tedavide

60-75 mglmz

yüksek

tedavide

105-|20

mg/m2)

tavsiye edilmektedir.

Total doz

her kürde

birbirini

iz|eyen 2-3

güne

bölünebilir.

Epirubisin

çeşitli

tümörler

için

monoterapi

kombinasyon kemoterapideki

yaygln

kullanımı

aşağıda

gösterildiği

gibidir:

Küçük

hücreli

akciğer

kanseri

(SCLC)

Mide

kanseri

Over

kanseri

Kanser

endikasyonları

60-90

60-90

Monoterapi

Epirubisin

dozları

(mg/mz)

Kombinasyon

terapisi

Mesane

kanseri

Non-Hodgkin

lenfoma

Hodgkin hastalığı

Multiple

miyeloma

Lösemi

Kolorektal

kanser

Küçük

hücreli

dışı akciğer

kanseri

(NSCLC)

mgl50 ml

veya

mğ50

situ

karsinoma)

Profilaksi:

Haftada

mğ50

4 hafta,

sonrasında

ayda

11 ay.

60-90

60-90

60-90

60-90

60-90

60-90

yada

daha

düşük

25-s0

20,ya

60-90

20-s0

Dozlar

genellikle

aralıklarla

gün

veya

gün

verilir.

Kombinasyon

tedavisi:

Epirubisin

diğer

sitotoksik

ajanlarla

kombine

kullanıldığı

takdirde

doz|ar

tabloya

göre

aza|tılmalıdır. Dozlartn

yaygln

kullanımı

tabloda

gösterildiği gibidir.

intravesikal

uygulama:

Epirubisin

yüzeyel

mesane

kanseri

situ

karsinoma

tedavisinde intravesikal uygulama

ile verilir.

Sistemik

tedavinin

Veya

cerrahi tedavinin

daha

uygun olduğu,

mesane duvarına

penetre

olmuş

invaziv

tümörlerin tedavisinde

yolla

kullanılmamalıdır

(bkz

Bölüm

4.3).

Epirubisin

ayrlca,

yüzeyel

tümörlerin transüretral rezeksiyondan sonra

nüksleri

önlemek

için

profilaktik

olarak intravesikal

yolla

başarılı bir

şekilde

kullanılmıştır.

Yüzeyel

mesane

kanseri

tedavisi

için

önerilen

rejim

aşağıdaki dilüsyon

tablosunda

verilmiştir:

hafta

süreyle

haftada

mg/50

dozunda

(fizyolojik

serum

veya

steril

distile

suda

seyreltilmiş) instilasyon

şeklindedir.

Lokal

toksisite

durumunda dozun

mğ50 mL'ye

diişürülmesi önerilmektedir.

In situ

karsinoma

için,

hastanın

bireysel tolerabilitesine bağlı olarak

mg/50

ml'ye

kadar

artırılabilir.

Profilaksi

için, 4

hafta

süre

haftada 50

mgl50

ml'lik

uygulamadan sonra,

süreyle

ayda

aynı

dozda

instilasyon

şeklindedir.

Mesane

instilasyon

çözeltisi.için

seyreltme

tablosu:

Çözelti

saat

süreyle intravesikal olarak tutulmalıdır.

idrar

gereksiz

seyreltmeden

kaçınmak

için,

instilasyondan

önceki

saat

içinde

hastaya

herhangi

sıvı

almaması

söylenmelidir. institasyon

sırasında,

hasta

Srra

çevrilmeli

ve instilasyon

süresi

sonunda

hastanın

idrara

çıkması

söylenmelidir.

Uygulama

şekli:

SADECE

iNrnavpNÖZ

iNTRAVESIKAL

KULLANIMLAR

iÇiNpin.

infiizyon

yo0.9

sodyum

klorür veyaYo1

glukoz

ile hazırlanır.

intravenöz

uygulamada damar

dışına

SıZmamaslna

dikkat edilmelidir

(bkz.

Bölüm

4.4).

Eğer

damar

dışına

Slzma

meydana

gelirse,

uygulama

derhal

durdurulmalı

başka

venden uygulamaya

geçilmelidir.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Böbrek

yetmezliği:

orta

derece

renal bozuklukta,

yolla

sınırlı

miktar epirubisin

atılımından

dolayı

azaltılması

gerekmez.

Fakat

serum kreatinini>5

mğdl

olan

hasta|arda

ayarlaması

gerekebilir.

Karaciğer

yetmezliği:

Epirubisinin

majör

eliminasyon

yolu

hepatobiliyer

sistenıdir.

Karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda

dozlar

aşağıdaki Serum

bilirubin

düzeyleri

alınarak

azaltılmalıdır;

Serum

Bilirubin

Aza|tılması

24-51pmolll

Yo50

>51

pmol/l

Yo75

Epirubisin

dozu

mğml

epirubisin

enjeksiyonunun

hacmi

Enjeksiyonluk

veya

oh0.9

zyoloj

serumun

seyreltici

hacmi

Total

hacim

Pediyatrik

popülasyon:

Epirubisinin

pediyatrik

hastalarda

güvenilirliği

etkinliği

belirlenmemiştir

Geriyatrik

popülasyon:

Geriyatrik

hastalarda

öze|

önerileri

bulunmamaktadır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Epirubisine

veya

içeriğindeki

diğer

yardımcı

maddelere

velveya

diğer

antrasiklinler

antrasenedionlara

aşırı

duyarl

ı l

ığı

hastalarda

Öncesinde

diğer

antineoplastik

ajanlar

Veya

radyoterapi

tedavi

nedeniyle

miyelosüpresyon

gelişmiş

hastalarda

Doksorubisin

veya daunorobisin

gibi

diğer

antrasiklinlerinin

maksimum

kümülatif

dozları

tedavi edilen hastalarda

Mevcut

veya önceden

bir kardiyak rahatsızlık

öyküsü

olan

hastalarda

derece

musküler

kalp

yetmezliği,

akut

kalp

krizi

3. ve

derece

musküler

kalp

yetmezliğine

sebep olan

önceden

yaşanmlş

kalp

krizi,

akut

inflamatuar

kalp

rahatsızlıkları,

ciddi

hemodinamik

sonuçları

olan

aritmi)

Akut

sistemik enfeksiyonlu

hastalarda

Ciddi

karaciğer

yetmezliği

olan hastalarda

Laktasyon

döneminde

(bkz.

Bölüm

4.6)

Intravesikal

uygulamada

epirubisin

aşağıdaki

durumlarda kontrendikedir:

Idrar

yolu

enfeksiyonları

Mesane duvarına

penetre

olmuş invaziv tümörler

KateteriZasyonproblemleri

Vesikal

inflamasyon

Rezidüel idrarın

yüksek

hacimde

olması

Daralmış

mesane

4.4.

ozel

kullanım uyarıları

önlemleri

Epirubisin,

sadece

kemoterapötik

ajanlarla

tedavi

deneyimi

olan

doktorun

gözetimi

altında

uygulanmalıdır.

Özellikle

yüksek

doz epirubisin tedavisini

takiben

tedavi

miyelosupresyona

bağlı

gelişebilecek

olası komplikasyonların

yönetilmesi

için

tanı ve tedavi

olanaklarının

mevcut

olması

gerekir.

Epirubisinin

enjeksiyon

sırasında damar

dışına slzmasl

ciddi

doku

|ezyon|arı

nekroza

açabilir.

Küçük

damarlara

enjeksiyon

Veya

aynl

damara

tekrarlayan

enjeksiyonlar venöz skleroz

sonuçlanabilir.

Epirubisinle

tedavi

başlangıcında,

çeşitli

laboratuvar

parametrelerinin

kalp

fonksiyonlarının

dikkatli

şekilde

incelenmesi

gerekir.

Her tedavi

siklusundan

önce

tedavi

siklusu

süresince,

kırmızı

vebeyaz

kan hücreleri,

nötrofil

trombosit

sayıları

dikkatle ölçülmelidir.

Lökopeni ve

nötropeni, konvansiyonel

yüksek

dozlarda

genellikle

geçicidir,

günler

arasında

düzeye

ulaşır ve

günde

normal

değerlere

geri

döner;

bunlar

yüksek

şeması

daha

ciddidir.

Yüksek

uygulansa

dahi

çok

azhastadatrombositopeni

(<l00.000

trombosit

mm3)

getişmektedir.

Hastalar epirubisinle

tedaviye

başlamadan

önce, varsa

ciddi

stomatit

mukozit

yeterince

iyileştirilmelidir.

Epirubisinin

maksimum kümülatif

dozları

hesaplanırken,

birlikte kullanılan

herhangi

başka

potansiyel

kardiyotoksik

tedavi de

hesaba

katılmalıdır. Hem

konvansiyonel

hem de

yüksek

dozaj

şemasında

900-1000 mg/m2'ıik

bir kümülatif

dozun aşılması

durumunda

çok

daha

fazla

dikkat edilmelidir.

seviyenin

üzerinde

irreversibl konjestif

kalp

yetmezliği

riski

oldukça

artar.

tedavi

siklusundan

önce

sonra

alınması

önerilmektedir.

dalgasının

düzleşmesi veya

tersine dönmesi,

segmenti

depresyonu Veya

aritmi başlangıcı

gibi

değişiklikleri

genellikle

geçici

reversibldır, tedavinin

kesilmesini

gerektirecek

gösterge

olarak

alınması

gerekli

değildir.

mg/m2'den

düşük

olan

kümülatif

doz|ar|a

kardiyotoksisitenin

nadiren

oluştuğu

ispatlanmıştır.

Ancak,

diğer antrasiklinler

için

tanımlanan

kalp

yetmezliği

riskini

aza indirmek

için,

tedavi

sırasında

kalp

fonksiyonları

dikkatle

izlenmelidir. Kalp

yetmezliği

durumunda

epirubisinle

tedavi

kesilmelidir.

Antrasiklinlerle

oluşan

kardiyomiyopati;

voltajında

inatçı

düşme,

sistolik

aralığın

(PEP

LVET)

normal

limitlerin

altında

uzamasl

ejeksiyon fiaksiyonun

düşmesi

ilişkilidir.

Epirubisin

tedavisi

alan

hastaların

kardiyak

yönden

izlenmesi oldukça önemlidir

invazif

olmayan

tekniklerle

kardiyak

fbnksiyonların

değerlendirilmesi

tavsiye

edilebilir.

Elektrokardiyogram

(EKG)

değişiklikleri

antrasiklinle indüklenmiş

kardiyomiyopatinin

göstergesi

olabilir,

fakat

antrasiklin

ilişkili

kardiyomiyopatinin

izlenmesi

için

hassas

veya

Spesifik

metod değildir.

Tedavi

süresince

ventriküler

ejeksiyon

fraksiyonunun

(LVEF)

düzenli olarak

izlenmesi, fonksiyon

bozukluğunun

belirtisinde

epirubisinin

acilen

kesilmesiyle

ciddi

kardiyak

hasar

riski

azaltılabilir.

Kardiyak

fonksiyonların

tekrar

değerlendirilmesinde

tercih edilen

metod,

ventriküler

ejeksiyon

fraksiyonu

(LVEF)

değerlerinin multiple-gated

radyonüklid anjiografi

(MUGA)

veya ekokardiyografi

(EKo)

ölçülmesidir.

Özellikle

kardiyotoksisite

artışında

risk

faktörleri

bulunan

hastalarda

MUGA

görüntülemesi

veya

bir ekokardiyografiyle

temel

kardiyak

değerlendirme

tavsiye

edilir.

Özellikle

daha

yüksek

kümülatif antrasiklin dozlarında,

ventriküler

ejeksiyon

fraksiyonunun

tekrarlayan

veya

MUGA

ölçümleri

yapılmalıdır.

Değerlendirme

için

kullanılan

teknik

izlemeye uygun

olmalıdır.

Risk

faktörü taşıyan

hastalarda,

özellikle

öncesinde

antrasiklin

antrasenedion

kullanımında, kardiyak fonksiyonları

sıkı

şekilde

takip

edilmelidir.

Kalp

yetmezliği'

tedavi kesildikten birkaç

hafta sonra

bile

ortaya

çıkabilir

spesifik

tıbbi

tedaviye

yanıtsız

kalabilir.

tedavi

birlikte

veya

daha

önceden

mediastinal

perikardiyal

bölgeye

radyoterapi uygulanan veya

potansiyel

kardiyotoksik

ilaçlarla

tedavi olmuş

hastalarda

potansiyel

kardiyotoksisite

riski

artabilir

(bkz.

Bölüm

4.5).

Diğer

sitotoksik ajanlar

gibi

epirubisin

neoplastik

hücrelerin

hızlı

parçalanmasının

sonucu

olarak

hiperürisemi

oluşturabilir.

ürik

asit

seviyeleri

dikkatlice

kontrol edilmelidir.

Böylece

olgu

tanınabilir

kontrol altına alınabilir.

Hidrasyon,

idrar

alkalizasyonu

allopurinol

profilaksi,

hiperürisemiyi

önleyerek,

tümör

lizis

sendromunun

potansiyel

komplikasyonlarını

minimize edebilir.

Böbrek

fonksiyonları

azalmış

hastalarda

tedaviye

başlamadan

önce

ve tedavi sırasında

Serum

kreatin

seviyesi

değerlendirilmelidir

(bkz.

Bölüm

4.2).

Tedaviye

başlamadan

önce

tedavi

sırasında

karaciğer

fonksiyonu

değerlendirilmelidir

(SGOT,

SGPT, alkali

fbsiataz ve

bilirubin)

(bkz.

Bölüm

4.2).

Epirubisinin

intravesikal

yolla

uygulanması

kimyasal

sistit

semptomlarına

(disüri,

poliüri,

noktüri,

strangüri,

hematüri, mesane

rahatsızlığı,

mesane duvarında

nekroz

gibi)

mesane

daralmasına

neden

olabilir.

Kateterizasyon

problemleri

için

özel

dikkat

gerekir

(örneğin;

büyük

intravesikal

tümörden

dolayı

üretral

tıkanıklık).

Epirubisin,

uygulamadan Sonra

gün

idrara

klrmızı

renk

verebilir.

Epirubisin, her

ml'lik

dozunda

laktoz

içermektedir.

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezligi

g|ikoz-galaktoz malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları

gerekir.

4.5.

Diğer

tıbbi ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

Epirubisinin

diğer ilaçlarla karıştırılması

tavsiye edilmez.

Ancak

diğer

antikanser

ilaçlarla

kombine

olarak

kullanılabilir.

Epirubisinin;

simetidin,

deksverapamil,

deksrazoksan,

dosetaksel,

interferon

o,2b,

paklitaksel

kinin

ile ilaç etkileşiminin

olduğu

gözlenmiştir.

haftada

mg/m2

epirubisinden önce

günde

kere

simetidin

verilmesi

epirubisin

değerlerinde

o/o50

epirubisinolün

değerlerinde

Vo4|

artışa

neden

olmuştur.

Epirubisin tedavi

öncesinde

yüksek

dozlarda deksrazoksan

(900

mğm2

1200

mglm2)

uygulanması,

epirubisinin sistemik

klerensini artırabilir

EAA'de

aza|ma

ile sonuçlanabilir.

Yapılan

çalışmada

dosetakselin,

epirubisinden

hemen Soma

alımında

epirubisin

metabolitlerinin

plazma

konsantrasyonunu

artırabileceği

bulunmuştur.

interferon

birlikte

uygulanması

epirubisinin

terminal

eliminasyon

yart

ömrünün

toplam

klerensinin

düşmesine

sebep

olabilir.

Paklitaksel, epirubisinin

metaboliti

olan

epirubisinolün

farmakokinetiğini

etkileyebilir.

Yapılan bir

çalışmada

paklitakselin

epirubisinden

önce

sonra

alınması

karşılaştırıldığında,

epirubisinden

önce

alınmasının

hematolojik olarak

çok

daha

toksik

olduğu

görülmüştür.

Yapılan

çalışma

epirubisinin

paklitakselin klerensini azalttığını

göstermiştir.

Kinin

epirubisinin kandan

dokulara başlangıç

dağılımını

hızlandırabilir

kırmızı

hücrelerindeki oranını etkileyebilir.

Epirubisinin

diğer

sitotoksik

ajanlarla

kombine

kullanımı

miyelotoksisite

artışıyla

sonuçlanabilir.

Kemik

iliğini

etkileyen

ilaçlarla

(örneğin;

sitotoksik

ajanlar,

sulfonamid,

kloramfenikol,

difenilhidantoin, amidopirin

türevleri,

antiretroviral

ajanlar)

tedavide

belirgin

hematopoez

rahatsızlığı

olasılığı

unutulmamalıdır.

Beraberinde

kardiyotoksik

ajanlarla

(5-fluorourasil,

siklofosfamit,

sisplatin,

taksanlar

gibi)

beraberinde

veya

öncesinde

mediastinal bölgeye

radyoterapi

almış

hastalarda

potansiyel

kardiyotoksisite

riski

artabilir.

Epirubisinin kalsiyum kanal

blokerleri

gibi

diğer

ilaçlarla

beraberinde

kullanımı

kalp krizine

açabilir,

bundan

dolayı kalp fonksiyonları

tedavinin

başından

sonuna

kadar

izlenmelidir.

Epirubisin

başlıca

karaciğerde

metabolize

olur,

karaciğerde

metabolize

olan

diğer

ilaçlarla

birlikte kullanımı

epirubisinin metaboliZmave

farmakokinetiğini

bunun sonucunda

etkinlik

veya

toksisitesini etkileyebilir.

Bu ilacın

canlı aşılarla

kombinasyonundan

kaçınılmalıdır.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediyatrik

popülasyon

Etkileşim

çalışması

yapılmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

Etkileşim

çalışması

yapılmamıştır.

4,6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

doğurma

potansiyali

bulunan

kadınlar

Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Epirubisin

genotoksik

etkilere sahiptir.

nedenle

epirubisinle

tedavi

edilen

erkek

hastalara

tedavi süresince

tedaviden

6 ay

sonraslna kadar

baba

olmamasl

epirubisinle

tedaviye

bağlı

olası

infertilite

sebebiyle

önceden

spermlerin

korunması konusunda tavsiyede

bulunulmalıdır.

Kadınlar

epirubisin tedavisi

sırasında

hamile kalmamalıdır.

Kadın

erkekler tedavi süresi

boyunca

tedaviden

sonraslna

kadar

etkili

kontrasepsif

yöntem

lanmalıdır.

Gebelik

dönemi

Epirubisinin

gebelik

velveya

fetusiyeni

doğan üzerinde

zarat|ı farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

Kadın ve

erkekler

epirubisin

alımının

üreme

üzerindeki

potansiyel

etkileri

hakkında

bilgilendirilmelidir.

Çocuk

sahibi olma

potansiyelindeki

kadınlar

fetüs

üzerindeki

potansiyel

tehlikesi

hakkında

tamamen

bilgilendirilmelidirler

epirubisin

tedavisi

sırasında

hamile kalma

durumunda

olası

genetik

danışmanlık

gözönünde

bulundurulmalıdırlar.

Kanser

kemoterapisinde

epirubisin,

hamile

kadınlarda Veya

hamile kalma

olasılığı

bulunan

kadınlarda;

anneye

potansiyel

atar\arı,

fetüsteki

olası

risklere

ağır basmadıkça

kullanılmamalıdır.

Epirubisin

gerekli

olmadıkça

gebelik

döneminde

kullanılmamalıdır.

Laktasyon

dönemi

Epirubisinin

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Fakat diğer

antrasiklinleri

içeren

çok

ilaç,

anne sütüne

geçmektedir.

Potansiyel

ciddi

etkilerinden

dolayı tedavi

süresince

ve öncesinde emzirme

durdurulmalıdır.

Laktasyon döneminde

kontrendikedir

(bkz.

Bölüm

4.3).

Üreme

yeteneği/Fertilite:

Hayvanlar üzerinde

yapılan

çalışmalarda

üreme

toksisitesi

göstermiştir

(bkz.

Bölüm

5.3).

insanlardaki

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Epirubisinin

insan

fertilitesine

veya teratojenezise

neden

olduğuna

dair

kesin

bilgi

bulunmamaktadır.

Bununla

birlikte

deneysel

veriler

epirubisinin

fetüse

Zarar

verebileceğini

ortaya

koymuştur.

Diğer

antikanser

ajanlar

gibi

epirubisin

hayvanlar üzerinde

mutajenik ve

karsinojenik

özellikler

göstermiştir.

4.7.

Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkiler

olası

istenmeyen

etkilerine

bağlı

olarak

epirubisin araç

makine kullanma

yeteneğini

bozabilir.

4.8.

Istenmeyen

etkiler

Bozulmuş

hematopoetik sistem

ilgili

gastrointestinal

şikayetler

belirgin

istenmeyen

etkilerdir.

Advers

reaksiyonlar, sistem organ

sınıfı

görülme

sıklığına

göre

aşağıdaki

gibi

sıralanmıştır:

Çok

yaygın

(>l/l0);

yaygn

(>

l/l00

<

l/l0);

yaygın

olmayan

(>

l/l.000

<

l/100);

seyrek

(>l/l0.000

<

l/l.000);

çok

seyrek

(<

l/l0.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor)

Enfeksiyon

enfestasyonlar

Yaygın:

Enf-eksiyon

Seyrek:

Miyelosupresyon

sonucunda,

ateş,

enf'eksiyon,

pnömoni,

septisemi,

septik

şok,

doku

hipoksisi

meydana

gelebilir

hatta

ölüme

bile

açabilir.

huylu

kötü huylu neoplazmalar

Seyrek:

DNA'yı

hasara

uğratan

antineoplastik

ajanlarla

Zamanlı

olarak epirubisin

tedavi

edilen

hastalarda

pre-lösemik

olsun

veya

olmasın,

sekonder

akut

miyeloid

löseminin

gelişmesi

nadiren

bildirilmiştir.

Böyle

vakalar

kısa

(l-3

yıl)

latent

periyoda

sahiptir.

lenf

sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın:

Miyelosupresyon,

granülositopeni,

lökositopeni,

trombositopeni,

nötropeni

Yaygın: Anemi,

hemoraji

Epirubisinin

yüksek

doz|arı,

çeşitli

solid

ttım<ırleri

olan ve önceden

tedavi

görmemiş

çok

sayıda

hastaya

güvenle

uygulanmıştır

hastaların

çoğunluğunda

görülen

reversibl

ağır

nötropeni

dışında

(<500

nötrofil/mm3,

gdın

için),

istenmeyen

etkiler

konvansiyonel

dozlarda

görülenlerden

farklı

değildir.

Sadece

birkaç

hastada,

yüksek

doz\atda

ciddi

enfeksiyöz

komplikasyonlara

karşı,

hastanede

tedavi ve

destekleyici

tedavi

gerekmiştir.

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Yaygın: intravesikal

uygulama sonrasl

alerj

reaksiyonlar

Yaygın

olmayan:

Işığa

karşı

duyarlılık

radyoterapi

durumlarında

hipersensitivite

(recall

fenomeni)

Seyrek:

Anafilaksi

(deri

döküntüsü,

kaşıntı,

hiperpreksi

titremeyi

içeren

şok

veya

şoksuz

anafi

laktik

anafi

laktoid

reaksiyonlar)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Yaygıır:

Aııoreksi

Seyrek:

Hiperürisemi

(neoplastik

hücrelerin

hızlı lizisi

sonucu olarak)

sistemi

hastalıkları

Seyrek:

Baş

dönmesi

Göz

hastalıkları

Bilinmiyor: Konjonktivit,

keratit

Kardiyak

hastalıkIarı

Yaygın:

Kardiyotoksisite

(EKG

değişiklikleri,

taşikardi, aritmi,

kardiyomiyopati,

ventriküler

taşikardi,

bradikardi,

blok, dal

bloku), konjestif

kalp

yetmezliği,

(dispne,

ödem,

karaciğer

büyümesi,

assit,

pulmoner

ödem,

plevral

efüzyon,

galop

ritmi)

(bkz.

Bölüm

4.4)

Vasküler hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Tromboflebit,

flebit

Bilinmiyor:

Şok,

pulmoner

embolizmi

içeren rastlantısal

tromboembolik

olaylar

Gastrointestinal

hastalıkları

Çok

yaygın:

Tedaviye

başlandıktan

5-l0

gün

sonra

mukozit

görülebilir

genelde

ağrılı

erozyon

bölgeleri

olan

stomatite

açar,

öze||ikle

dilin

kenarları

boyunca

sublingual

mukozada

görülür.

Yaygın:

Bulantı,

kusma,

dehidrasyonla

sonuçlanan

diyare,

iştah

kaybı

abdominal

ağrı,

özofajit ve oral

mukozanın

hiperpi

gmentasyonu

Deri

deri altı doku

hastalıkları

Çok

yaygın:

Tedavi

edilen

vakaların

Yo60-90'ında

görülen

alopesi

(normalde

reversibldır),

erkeklerde

sakal

gelişimi

eksikliği

Yaygın: Sıcak

basması

Yaygın

olmayan:

Derinin ışığa karşı

sensitivitesi,

deri

tırnaklarda

pigmentasyon

Seyrek:

Ürtiker

Bilinmiyor:

Lokal

toksisite, deride

batma

hissi,

döküntü,

deri

değişiklikleri,

eritem

Böbrek

idrar

hastalıkları

Çok

yaygın:

Uygulamadan

sonra

gÜın

idrarda

kırmızı

renk

Yaygın:

intravesikal

uygulama sonrasl

yanma

hissi

gibi

bölgesel

reaksiyonlar,

sık

sık

idrara

çıkma

bazen

hemoraji

Üreme

sistemi

meme

hastalıkları

Seyrek:

Amenore,

azospermi

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

Yaygın:

Damar inftizyonu boyunca

kızarma,

lokal

flebit,

fleboskleroz,

lokal

ağrı

doku

nekrozu

(kaza

paravenöz

enjeksiyonu

takiben)

Yaygın

olmayan:

Baş

ağrısı

Seyrek:

Ateş,

üşüme,

halsizlik,

kırıklık

AraştırmaIar,

Seyrek:

Transaminaz seviyelerinde

artış

Siinheli

advers reaksi

1/r\n

fenaıf

rı'l2

Ruhsatlandırma

Sonrasl

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar

risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

$ÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel:0800

00 08;

faks:

0312218

99).

4.9.

aşımı

tedavisi

Epirubisinin

çok

yüksek

tek dozları

saat

içinde

akut

miyokardiyal

dejenerasyon

10-14

gün

içinde

ciddi

miyelosupresyona

sebep

olabilir.

süre

içerinde

hastaya

destekleyici

tedavi

uygulanmalı,

transfiizyonları

koruyucu

izolasyon

(geri

döndürme

bakımı)

gibi

tedbirlerden

yararlanılmalıdır.

Antrasiklinlerle birlikte

aşımından

sonraki

kadar,

gecikmiş

kardiyak

yetmezlik

görülmüştür.

Hastalar

dikkatle

gözlenmeli

eğer

kalp

yetmezliği

belirtileri

artarsa,

konvansiyonel

çizgide

devam

edilmelidir.

Epirubisin

aşımı

durumunda

tedavisi

semptomatiktir

diyaliz

edilebilir

değildir.

FARMAKOLOJİKÖzrc,ı,r,ircı,rcn

5.1.

Farmakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Antineoplastik

ajan,

antrasiklinler

benzerleri

kodu:

L01DB03

Epirubisin

antrasiklinler

grubundan

sitotoksik

etkili

antibiyotiktir.

Epirubisinin

etki

mekanizması

DNA'ya

bağlanabilme

özelliği

ilişkilendirilmektedir.

Hücre

kültürü

çalışmaları,

epirubisinin

hücreye

hızla

penetre

olduğunu,

nükleusta

lokalize

olduğunu,

nükleik

asit

sentezini

mitozu

inhibe

ettiğini

göstermiştir.

Epirubisinin,Ll2l0

P388

lösemileri

SAl80

sarkomalar

(solid

assitik),

melanoma,

meme karsinomu,

Lewis

akciğer

karsinomu

kolon karsinomu

dahil olmak

üzere,

deneysel

olarak

oluşturulan

geniş

spektrumlu tümörlere

karşı

etkili

olduğu

kanıtlanmıştır.

Epirubisinin,

timüsü

çıkarılmış

tüysüz

farelerde transplantasyonu

yapılan

insan tümörlerine

(melanoma,

meme, akciğer,

prostat

over

karsinomları)

karşı

aktif olduğu

gösterilmiştir.

5.2.

Farmakokinetiközellikler

Genel

özellikler

Epirubisin

turuncu-kırmızı

renkli

tozdur. Suda

metanolde

çözünür,

Susuz

etanolde az

çözünür,

asetonda

çözinmez.

Emilim:

intravenöz

uygulandığında,

uygulama

yolu

nedeniyle

veri

yoktur.

Mesane

situ

kanserli

hastalar

üzerinde

yapılan

farmakokinetik

çalışmalarda

intravesikal

instilasyondan

sonra

plazma

epirubisin seviyeleri

genel

anlamda düşmüştür

(<10

ng/ml).

anlamlı

bir sistemik emilim

olarak kabul edilmez. Mesane mukoza

lezyonlu

hastalarda

(kist,

tümör, operasyon

gibi)

yüksek

bir emilim

hızı

beklenir.

Dağılım:

Epirubisin

intravenöz

uygulandıktan

sonra

dokulara

dağılımı

hızlı

yaygındır.

Proteinlere

bağlanma:

Epirubisin

oranında

proteinlere

bağlanır.

Biyotransformasyon:

Tanımlanan

ana metabolitler

epirubisinol

(l3-oH

epirubisin) ve epirubisin

epirubisinolün

glukuronidleridir.

4'-o-glukuronidasyonu,

doksorubisinden

epirubisini

aylnr

epirubisinin

daha

hızlı

eliminasyon

azalmış

toksisitesine açıklama

getirebilir.

Epirubisinin

metaboliti

olan

türevinin

(epirubisinol)

plazma

seviyeleri daima

epirubisinden düşüktür

değişmeden

atılan

ilacın

tamamıyla

neredeyse

paraleldir.

Eliminasyon:

Epirubisin

esas

olarak karaciğerden

elimine

olur;

yüksekplazma

klerens değerleri

(0'9|

lmin)

yavaş

eliminasyonun

yaygln

doku

dağılımından

kaynaklandığını

gösterir.

Alınan

dozun

yaklaşık

olarak

Ö/o9-|0'u

saat

içinde idrarla atılır.

Biliyer

atılım

majör

eliminasyon

yoludur.

saat

içinde alınan

dozun

Yo40

kadarı

safrada

geri

kazanılır.

Ilaç kan

beyin

bariyerini

geçemez.

Doğrusallık

doğrusal

olma}ıan

durum:

Hepatik

renal fonksiyonları normal

olan

hastalarda,

ilacın

60-150

^g/^'dozda

intravenöz

enjeksiyonundan

sonraki

plazma

seviyeleri,

hızlı bir

faz ve

saat

civarında

oıtalama

yar|

ömürle

yavaş

terminal

üçlü eksponansiyel düşüş

modeli

takip

eder.

dozlar

plazma

klerens değerleri hem

metabolik

yolak

açısından

f'armakokinetik

lineerlik limitleri

içindedir.

|20 mğm2

doz arasındayayg|n

lineer

farmakokinetik vardır,

mğm2'de

doz lineerliği

sınırdadır.

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Epirubisinin

tekrarlayan

dozlarının

izlenmesinde

sıçan,

tavşan ve köpeklerde,

hemolenfopoetik

sistem,

kanal,

böbrek,

karaciğer

üreme organları hedef organlardır.

Epirubisin

tavşan,

slçan

köpeklerde

aynl

Zamanda

kardiyotoksiktir.

Epirubisin diğer

antrasiklinler

gibi,

sıçanlarda

mutajenik,

genotoksik,

embriyotoksik

karsinojeniktir.

Sıçan

veya

tavşanlarda

malformasyonlar

görülmemiştir

fakat

diğer antrasiklinler

sitotoksik

ilaçlar

gibi

epirubisin

potansiyel

teratojenik olarak dikkate

alınmalıdır.

Sıçan

farelerde

yapılan

lokal

tolerans

çalışmasında,

epirubisinin

damar

dışına

SlZmaSl

durumunda doku nekrozuna

açtığı

görülmüştür.

FARMASOTIKOZELLIKLERI

6.1.

Yardımcı

maddelerin listesi

Laktoz

monohidrat

Metil

paraben

Enjeksiyonluk

6.2.

Geçimsizlikler

Sodyum

bikarbonat

içeren

alkali

pH'daki

herhangi

çözelti

ilacın

hidrolizi

sonuçlanabi

leceğinden'

üZlfn süre temastan kaçını

lmalıdır.

Epirubisin,

enjeksiyon

veya

dilüe

çözeltileri

diğer

ilaçlarla

karıştırılmamalıdır

(heparinle

fiziksel

geçimsizliği

rapor

edilmiştir).

6.3.

ömrü

6.4.

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25"C'nin

altındaki

sıcaklığında

ışıktan koruyarak saklayınız.

Sulandırılmış

ürün oda

koşullarında

(25"C'de)

saklandığında

saat,

buzdolabında

(2-8"C'de)

saklandığında

saat

stabildir.

6.5.

Ambalajın

nitelİği

içeriği

camdan

yapılmış

renksiz

flakonlar

flip

off alüminyum

emniyet

kapsülü

kapatılmış

çentikli

tıpa.

karton

kutu;

adet

flakon

ve 25

ml enjeksiyonluk

içeren

ampul

ihtiva etmektedir

6.6.

Beşeri

tıbbi

üründen arta kalan

maddelerin imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

'Tıbbi

atıkların

kontrolü

yönetmeliği'

'Ambalaj

ve ambalaj

atıklarının

kontrolü

yönetmeliği'ne

uygun olarak

imha

edilmelidir.

infüzyon

çözeltisi

eğitimli kişiler

taraflndan,

aseptik

koşullar

altında

hazırlanmalıdır.

Ilaçhazır|ama

işlemi için

belirlenmiş bir

aseptik alanda

yapılmalıdır.

Epirubisin

uygulayacak

kişi

yeterli

koruyuculukta

kullanımlık

eldiven,

gözlük,

elbise

maske

giymelidir.

Tıbbi

ürünün

göz

l|e kazata

temasından

kaçınılarak

önlemler

alınmalıdır.

Göz

temas

halinde

derhal

dao/o0.9

sodyum

klorür

çözeltisi

yıkanmalıdır.

Deri

teması halinde etkilenen bölge derhal

sabun

sodyum

bikarbonat

çözeltisi

yıkanmalıdır.

Ancak

deri firça

kullanılarak

aşındırılmamalıdır.

Eldivenler

çıkarıldıktan

Sonra

eller

herzaman

yıkanmalıdır.

Etrafa

dökülme

veya

S|Zma

durumunda

dilüe

sodyum

hipoklorit

çözeltisi

(Yo|

hazır

klorid) ile

tercihen

ıslatılıp

sonra

ile temizlenmelidir.

Hamile

personel

sitotoksik ilaç hazırlamamalıdır.

Sitotoksik medikal

ürünlerin

kullanımı

sırasında

materyallerin atılmasına

yeterince

dikkat

önem

verilmelidir.

RUHSAT

SAHIBI

Saba

Ilaç

San. ve

Tic.

A.Ş.

Halkalı Merkez

Mah. Basın

Ekspres

Cad.

No:l

Kat:

4303

Küçükçekmece/ISTANB

Tel:

0212 692

9220

Fax:0212697

RUHSAT

NUMARASI

226170

İr,x

nunsar

r.Lnİrrİınurrsı,r

yrNİr,rnnrc

rnnİrlİ

ruhsatlandırma

tarihi:

24.II.20|0

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KÜB,ÜN

YENİLENME

TARiHİ

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.