PIOFORCE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PIOFORCE 45 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PIOFORCE 45 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ile

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578013455
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

PİOFORCE ®

45mg tablet

Ağızyoluyla alınır

Etkinmadde:Her tablet 45 mgpioglitazon(hidroklorürolarak)içerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,hidroksipropilselüloz(E463),karboksimetil

selülozkalsiyum, düşüksübstitüelihidroksipropilselüloz, magnezyum stearat (E572)

BuKullanma Talimatında :

1. PİOFORCE ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. PİOFORCE ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. PİOFORCE ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. PİOFORCE ® ’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.PİOFORCE ®

nedir veneiçinkullanılır?

PİOFORCE ®

biryüzünde"45"işaretibulunan,beyazrenkte,yuvarlak,düztablettir.

PİOFORCE ®

30 ve90tabletlik ambalajlar halindebulunur.

PİOFORCE ®

tip2(insülinbağımlıolmayan)şekerhastalığını(diyabeti)tedavietmekiçin

kullanılanantidiyabetikbirilaçtır.TipIIdiyabet,genellikleyetişkinlikteortayaçıkanbir

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/8

PİOFORCE ®

tip2şekerhastalığı(diyabet)bulunanhastalarda,vücudunkendiürettiği

insülinidahaiyikullanmasınısağlayarak,kandakişekerseviyesinikontroletmeyeyardımcı

olur.

DoktorunuzPİOFORCE ®

tedavisininyeterliliğinikullanmayabaşlamanızdan3-6aysonra

kontroledecektir. Yeterliyanıtvermediğinizekarar verirsetedaviyi kesebilir.

PİOFORCE ®

TipIIşekerhastalığı(diyabet)tedavisindeyalnızcadigerağızdanverilen

şekerhastalığıilaçlarıilekontrolaltınaalınamayanhastalardatekbaşınayadadiğer

ağızdanverilenşekerhastalığıilaçlarıilebirliktekullanılır.

PİOFORCE ®

ayrıcainsülinilebirlikte,sadecemetforminisimlişekerhastalığındakullanılan

diğerbirilaçkullanılamıyorsakullanılabilir.Ancakbukombinasyonçoksıkıkontrolaltında

alınmalıdır.

2.PİOFORCE ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

İnsulinilebirliktesadecemetforminisimlişekerhastalığındakullanılandiğerbirilacın

kullanılmamasıgerektiğidurumlardasıkıkontrolaltında kullanılabilir.

PİOFORCE ® ’uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

PioglitazonveyakullanmatalimatındalistelenenPİOFORCE ® ’uniçerdiğiyardımcı

maddelerden herhangi birinekarşıalerjiniz(aşırıhassasiyetiniz) varsa

Kalpyetmezliğinizveyakalpyetmezliği hikayenizvarsa

Karaciğeryetmezliğinizvarsa

Diyabetik ketoasidozunuzvarsa(belirtileri:hızlıkilo kaybı, bulantıvekusma)

Mesanekanserinizvarsaveyadahaöncemesanekanseri geçirmişseniz.

İdrarınızdakanvarsa

PİOFORCE ® ’uaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

Gözünarkatarafındaşişme(makülerödem)olarakadlandırılanşekerebağlı

(diyabetik)gözhastalığınınherhangibirtürüsizdebulunuyorsa.

Hamilekalmayı planlıyorsanız.

Emziriyorsanız.

Yumurtlamaprobleminiz(polikistikoversendromunuz)varsa.İlacınızınetkisinden

dolayıhamilekalmaihtimalinizartabilir.Butakdirdehamilekalmayıönleyicibir

yöntem kullanınız.

3/8

Herhangibirkaraciğerveyakalprahatsızlığınızvarsa.PİOFORCE ®

kullanmaya

başlamadanönce,doktorunuzkaraciğerfonksiyonlarınızıkontroletmekiçinkantesti

yapabilir.Bukontrolbelliaralıklarladevamedebilir.PİOFORCE ®

veinsülinile

tedaviedilenuzunsürelişekerhastalığı(diyabet),kalphastalığıveyageçirilmişbir

inmesiolanbazıhastalardakalpyetmezliğigeliştiğigözlenmiştir.Nefesdarlığı,anikilo

artışıyadalokalizeşişkinlik(ödem)gibikalpyetmezliğibelirtilerinifarkedersenizen

kısasürededoktorunuzabildiriniz.

18 yaşın altındaysanız,çünkübugibihastalardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlıysanız;insülinlebirliktekullanımı,ciddikalpyetmezliğiriskindeartışa

nedenolduğundanyaşlılarda dikkatlikullanılmalıdır.

Pioglitazonundiğerağızyoluylaalınanşekerhastalığıilaçlarıylaveyaiçindeetkili

maddeolmayan(plasebo)tabletlerleyapılanklinikçalışmalarında,pioglitazon

kullanankadınlarda(erkeklerdedeğil)dahayüksekorandakemikkırığıgörülmüştür.

Şekerhastalığınızıtedavi ederken doktorunuzbunu dikkatealacaktır.

PİOFORCE ®

tedavisinebaşlanmadanöncemesanekanseriiçinriskfaktörleri(yaş,tütün

kullanmahikayesi,bazımeslekiyadakemoterapötikajanlaramaruzkalınmasıörneğin,

siklofosfamidyadaleğenkemiğibölgesinedahaönceışıntedavisiuygulanmışolması)

değerlendirilmelidir.Mevcutherhangibirmakroskopikhematüri(idrardakangörülmesi),

PİOFORCE ®

tedavisinebaşlanmadanöncetetkikedilmelidir.

Eğertedavinizsırasında,idrarınızdakangörülürseyadazor/ağrılıidraryapmaveyasıkışma

hissi gibidiğer belirtilergelişecekolursa, hemen doktorunuzabilgivermelisiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PİOFORCE ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

PİOFORCE ® ’uyemeklebirlikte,yemektensonraveyaaçkarnınakullanabilirsiniz.

Tabletlerinizi bir bardaksuyla birlikteyutmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

PİOFORCE ®

hamileliksırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4/8

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

PİOFORCE ® ’unannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Eğeremziriyorsanız

PİOFORCE ®

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

PİOFORCE ®

taşıtveyamakinekullanmayeteneğinizietkilemez.Görmedeherhangibir

rahatsızlığınızolursaaraçvemakinekullanmayınız.

PİOFORCE ® ’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

PİOFORCE ®

laktozmonohidratiçerir.Doktorunuztarafındanbazıtürdekişekerlerekarşı

intoleransınız(ilacınetkisinedayanıksızlık)olduğusöylenmişsePİOFORCE ®

kullanmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

PİOFORCE ®

iletedavisırasındadiğerilaçlarıkullanmayadevametmenizdebirsakınca

olabilir.Bazıilaçlar,özelliklekanınızdakişekerdüzeyinietkileyebilir.

Egeraşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz

kanşekerinizikontroledipPİOFORCE ®

dozunudeğiştirebilir.

-Gemfibrozil (kolesterolüdüşürmekiçinkullanılanbirilaç)

-Rifampisin (tüberkülozvediğerenfeksiyonları tedavi etmektekullanılan bir ilaç)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.PİOFORCE ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Gündebirkezbirtabletalınmalıdır.Gerekligördüğütakdirdedoktorunuzsizefarklıbirdozu

almanızıönerebilir.

EğerPİOFORCE ®

şekerhastalığı(diyabet)tedavisiamacıylabaşkailaçlarlabirlikte

kullanılıyorsa(insülin,klorpropamid,glibenklamid,gliklazid,tolbutamidgibi)doktorunuz

dozu azaltıpazaltmamanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

PİOFORCE ® ’latedavigörmekteykendoktorunuzsizdenbelirliaralıklarlakantesti

yaptırmanızıisteyecektir.Bukaraciğerinizinnormalolarakçalışıpçalışmadığınıkontrol

etmekiçindir.

5/8

Eğerşekerhastalığınaözgü(diyabetik)birdiyetizliyorsanız,PİOFORCE ®

kullanırkenbu

diyetedevametmelisiniz.

Kilonuzdüzenliaralıklarlakontroledilmelidir;eğerkilonuzdaartışolursadoktorunuza

bildiriniz.

Uygulama yoluvemetodu:

PİOFORCE ®

ağızyoluylaalınır.

PİOFORCE ®

yemeklebirlikteveyaaçkarnınaalınabilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PİOFORCE ® ’un 18yaşın altındaki hastalardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Özelliklebuilacıinsülinilebirliktekullanacaksanız,doktorunuztedaviyemevcutolan

endüşükdozilebaşlayacakvedozudaha sonra yavaşyavaşartıracaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozayarlamasıgereklideğildir.

PİOFORCE ®

karaciğeryetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerPİOFORCE ® ’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla PİOFORCE ®

kullandıysanız

PİOFORCE ® ’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızveyabirdiğerkişiveya

çocukilacınızı kullanmışsahemen birdoktor veyaeczacı ile konuşunuz.

PİOFORCE ® ’ukullanmayı unutursanız

PİOFORCE ® ’ugünlükreçeteedilenşekildealmayaçalışınız.Eğerbirdozukaçırdıysanız,

birsonrakidozuplanlanmışzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PİOFORCE ®

iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzreçeteettiğisürecePİOFORCE ®

kullanmayadevamediniz.

Tedavinizi doktorunuzadanışmadan sonlandırmayınız.

6/8

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiPİOFORCE ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Özelliklehastalardaaşağıdakiciddi yan etkilergözlenmiştir:

Kalpyetmezliği,pioglitazonuinsülinilebirliktekullananhastalardayaygınolarak(100

hastadan1-10kişide)gözlenmiştir.Belirtileri,nefesdarlığıveyaanikiloartışıyadalokalize

şişkinliktir(ödem).Bubelirtilerifarkedersiniz,özelliklede65yaşınüzerindeyseniz,enkısa

sürededoktorunuzabildiriniz.

Mesanekanseri,pioglitazonkullananhastalardayaygınolmayanbirsıklıkta(her1000

hastanın1-10’unda)görülmüştür.İdrarınızdakanbulunması,idraryaparkenağrıhissetmeniz

vebirdenbireidraraçıkmaisteğiduymanız,mesanekanserininbelirtivesemptomları

arasındadır.Bunlardanherhangibirisizdegelişirse,mümkünolanenkısazamanda

doktorunuzabaşvurunuz.

Bellibirbölgedeşişkinlik(ödem)özelliklepioglitazonuinsülinilebirliktekullananhastalarda

çokyaygınolarakgözlenmiştir.Buyanetkisizdegörülürse,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz,

Kemikkırıkları,pioglitazonkullanankadınhastalardayaygınolarakbildirilmiştir(her100

hastadan1-10’unda).Buyanetkisizdegörülürse,enkısasürededoktorunuzabaşvurunuz.

Gözünarkakısmındaşişmeye(sıvıtoplanmasına)bağlıbulanıkgörme,pioglitazonkullanan

hastalardabildirilmiştir(sıklığıbilinmemektedir).Eğerböylebirbelirtiileilkkez

karşılaşıyorsanızveyazatenbubelirtisizdevarsavekötüleşirsedoktorunuzaenkısasürede

bildiriniz.

Pioglitazonkullanımıilegözlenendiğeryanetkilerşunlardır:

Yaygın(100hastadan1-10’unda)

- solunumyoluenfeksiyonu

- görmebozukluğu

- kiloalımı

- uyuşukluk

Yaygınolmayan(1000hastadan1-10’unda)

-sinüzit

-uykusuzluk

Görülmesıklığıbelliolmayan

-karaciğer enzimlerindeartış

7/8

Pioglitazondiğerşekerilaçlarıilekullanıldığındagözlenenyan etkilerşunlardır:

Çokyaygın(10kişiden1’indenfazlasında)

-Kanşekerindedüşme(hipoglisemi)

Yaygın(100hastadan1-10’unda)

-başağrısı

-sersemlik

-eklemağrısı

- cinselgüçsüzlük

- sırtağrısı

- nefesdarlığı

- kırmızıkanhücrelerininsayısındaküçükbirazalma

- gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10’unda)

-idrardaşekerveproteingörülmesi

-enzimlerdeartış

-başdönmesi(vertigo)

-terleme

-yorgunluk

-iştahartışı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PİOFORCE ® ’unsaklanması

PİOFORCE ® ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra PİOFORCE ® ’u kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BiofarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İSTANBUL

8/8

ÜretimYeri:

BiofarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı…………tarihinde onaylanmıştır.

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety