PHOS-OUT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PHOS-OUT 667 MG 180 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PHOS-OUT 667 MG 180 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum asetat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033010166
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALĐMATI

PHOS-OUT667mg tablet

Ağızyoluyla alınır.

EtkinMadde :KalsiyumAsetat 667mg(169mgCa 2+

)

YardımcıMaddeler: Sodyumnişastaglikolat(Primojel), Polietilen glikol8000,

Prejelatinizenişasta, Kalsiyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinçokönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Dahasonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.PHOS-OUTnedirveneiçinkullanılır?

2. PHOS-OUTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PHOS-OUTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PHOS-OUT’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır

1.PHOS-OUTnedirveneiçinkullanılır?

PHOS-OUTyüksek kanfosfatdüzeyitedavisindekullanılır.

Biryüzü düz, diğeryüzü çentikli,yuvarlak,beyazrenklitabletlerdir.

Herbirtablet, 169 mgelemental kalsiyumaeşdeğer667 mgkalsiyumasetatiçerir.

2. PHOS-OUTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PHOS-OUT’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Etkinmaddeyadayardımcımaddelerdenherhangibirisinekarşıalerjinizvarsa(eğeralerjiniz

olabileceğinidüşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyedebulunmasınıisteyiniz),

Hiperkalsemi(kandakikalsiyumseviyesininyüksekliği.Đlkbelirtileri;erkenyorulma,

halsizlik,iştahsızlık,bulantı,kusma,kilokaybı,dahailerikibelirtileri,uykuyaeğilim,bilinç

kaybıvekoma)veyaasetattahammülsüzlüğünüzvarsa,

Hamileisenizveyabirbebeğiemziriyorsanız,

PHOS-OUT’uaşağıdakidurumlarda DĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer,

Böbrekyetmezliğinizvarsa, tabletlerin etkisinidüzenliolarak kontrolettiriniz.

Kalsiyumiçerenmaddeleriyüksekdozdaalıyorsanız,serumdafosfatvekalsiyumseviyelerini

düzenliolarak ölçtürünüz.

Hiperkalsemiolursadozuazaltınızveyahiperkalsemiderecesinegöregeçiciolaraktedaviye

araveriniz.

Bu uyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

PHOS-OUT’un yiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletinenyüksekfosfatbağlamaetkisigösterebilmesiiçinyemeksırasındaçiğnemeden

yutunuz.

Hamilelik

Đlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneğiüzerineönemlibiruyarıbilgisimevcutdeğildir.

PHOS-OUT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

PHOS-OUT’uniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

-Kalsiyumunidrarsöktürücüolarakkullanılınilaçgruplarındantiyaziddiüretikleriile

(örnek:hidroklototiyazid)alınanyüksekdozları,vücuttakiasit-bazdengesininbazyönünde

bozulmasıvehiperkalsemiilesonuçlanır.

-Kalsiyumtuzlarıtiroidhormonutedavisi(L-tiroksin)alanhastalardabuilacınemilimini

düşürür. Tiroithastalarındadikkatlikullanılmalıdır.

-Kalsiyumasetat,kalpyetmezliğindekullanılanbirilaçolandigoksin’inzehirilik

potansiyeliniartırabilir.

-Tetrasiklingrubuantibiyotiklerin,kanbasıncıyüksekliğinde(hipertansiyonda)kullanılan

betablokörgrubuilaçlardanatenololvepotansiyelolarakaynıgruptayeralandiğerilaçların,

demirin,kinolonantibiyotiklerinin,kemikerimesindekullanılanbirilaçolanalendronatın,

sodyumflorürveçinkonunemilimianlamlımiktardaazaltır.Kanbasıncıyüksekliğinde

kullanılankalsiyumkanalblokörlerineetkiederek(meselaverapamil)builaçlarınetkisini

azaltabilir.Böbrekyetmezliğindekullanılanpolistirensulfonatınpotasyum-bağlayıcı

yeteneğiniazaltabilir;aynıandakullanımından kaçınılmalıdır.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.PHOS-OUTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Tabletlerinenyüksekfosfatbağlamaetkisigösterebilmesiiçinyemeksırasındaveçiğnemeden

yutulmalıdır.Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebaşlangıçdozuher

yemekte2 tablettir(~1334 mg).

Doktorunuzgerekligördükçedozu azaltıp çoğaltabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

PHOS-OUTsadeceağızdan kullanımiçindir.

Yemek sırasındaalınız.

Tabletleriçiğnemeyiniz, emmeyiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

Kalsiyumasetat’ın çocuklardaemniyetiveetkinliğitamolarak kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

- Böbrekyetmezliğinizvarise, tabletlerin etkisidüzenliolarak kontrolettiriniz.

- Kalsiyumiçerenmaddelerinyüksekdozdaalınmasıeklemlerdekısıtlılık,ağrıveşişlik

gibibelirtilerlekendinigösterenyumuşakdokukalsifikasyonudenilenbirçeşithastalığaneden

olabilir. Bundan dolayıserumdafosfatvekalsiyumseviyelerinidüzenliolarak ölçtürünüz..

- FazlamiktardaPHOS-OUTalımıhiperkalsemiyenedenolabilir;bunuengellemekiçin

haftadaikikezserumkalsiyumseviyesiölçtürünüz..

EğerPHOS-OUT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla PHOS-OUTkullandıysanız

PHOS-OUT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KalsiyumAsetatın öngörülen dozunun üstündekidozlar hiperkalsemiyesebep olabilir.

Dozaşımıhalindeortayaçıkabilecekhiperkalsemidedozazaltılabilirveyageçiciolarak

kullanımaaraverilebilir.

PHOS-OUT kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

PHOS-OUTiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,tedaviyidurdurmayınız.ÇünküPHOS-OUTtedavisini

durdurmak hastalığınızın dahakötüyegitmesineneden olabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PHOS-OUT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

PHOS-OUT’un kullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PHOS-OUTkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bilinçbulanıklığı

Bilincin kaybolması

Komahali

Bunların hepsiçokciddiyanetkileridir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kabızlık

Đştahsızlık

Bulantı

Kusma

Bunların hepsiciddiyanetkilerdiraciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Midebulantısı

Kaşıntı

BunlarPHOS-OUT’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5- PHOS-OUT’unSaklanması

PHOS-OUT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığında, kuruyerdesaklayınız.Işık venemden koruyunuz.

Orijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPHOS-OUT’ukullanmayınız/sonkullanma

tarihinden öncekullanınız.

Eğerambalajınhasargördüğünü fark edersenizPHOS-OUT’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Organize San. Bölg. Avar Cad. No:2

Sincan / ANKARA

Tel : 0312 267 11 91(pbx)

Fax : 0312 267 11 99

Üretimyeri:

DinçsaĐlaçSan. veTic.A.Ş.

OrganizeSan. Bölg. AvarCad.No:2

Sincan /ANKARA

Tel :0312 267 11 91(pbx)

Fax:0312 267 11 99

BuKullanma Talimatı…....... tarihindeonaylanmıştır.