PF DEKSTRAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PF DEKSTRAN 40 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZ. 500 ML SETSIZ CAM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PF DEKSTRAN 40 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZ. 500 ML SETSIZ CAM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dekstran

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692928
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 17-06-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİBFS

Steril,Apirojen

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler: Her100mlçözelti0.9gramsodyumklorür(tuz)ve5.0gramglukoz

monohidrat(dekstrozmonohidrat)içerir.

Yardımcımaddeler: Enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİnedirveneiçin

kullanılır?

2. %5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmadanönce

dikkatedilmesigerekenler

3. %5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİnedirveneiçin

kullanılır?

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİvücutiçinyaşamsalönemi

olansodyum,klorüriyonlarıileglukoziçerendamariçiyoldankullanılansteril-apirojenbir

çözeltidir.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ,500mililitreve1000

mililitreliktransparandüşükyoğunluklupolietilen(LDPE)şişelerdesunulmuştur.Setlive

setsizikiformubulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.

Vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumun

oluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Özellikleterleme,kusmaveameliyatvbgibidurumlarda

midesıvılarınındışarıçekilmesigibinedenlerlevücuttakiklorüradlıbirmaddeninkaybının,

sodyumadlımaddeninkaybınaeşityadadahafazlaolduğudurumlarda,kannaklineek

olarakayrıcasıvıverilmesiistenenhastalarda,ameliyatöncesivesonrasıbakımında,böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecekbirilaçolaraktercihedilir.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ,konsantreformdabulunan

bazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesi

amacıyladakullanılmaktadır.

2.%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmadan

öncedikkatedilmesigerekenler

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİbirçokhastadaemniyetlibir

ilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuz

builacısizeuygulamamayakararverebilir.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’niaşağıdaki

durumlardaKULLANMAYINIZ

Dahaönce%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ,içerdiğietkin

maddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,

yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyada

vücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Çözeltininiçindekietkinmaddelerdenherhangibirininuygulanmasınınzararlıolduğu

aşağıdakidurumlardadabuilacıKULLANMAYINIZ.

-Kanhacmininarttığıdurumlar(hipervolemi)

-Kansodyumununarttığıdurumlar(hipernatremi)

-Kanpotasyumununarttığıdurumlar(hiperkalemi)

-Kalpyetmezliği

-Beyninoksijensizkalmasınabağlıanigelişenfelç(akutiskemikinme)

-Kandalaktatadıverilenmaddeninnormaldenyüksekolmasınabağlıolarakkanınasitliğinin

arttığıdurumlar(laktikasidoz)

-Siroz(vücuttayaygınsubirikimivekarınboşluğundasıvıtoplanmasıylaseyredenbir

karaciğerhastalığı)

-Böbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğihastalarındagörülenvücuttasıvıbirikimi

-Kafatravmasındansonrakiilk24saatte

-Kontrolaltınaalınmamışsekerhastalığı

AyrıcamısırkaynaklıürünlerekarşıalerjinizvarsadabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’niaşağıdaki

durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa:

kalpyetmezliği,

ciddiböbrekyetmezliği,

idraryollarındatıkanıklık,

vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem)

veözellikledeameliyattanhemensonrakidönemdeysenizyadayaşlıisenizbuilaçsize

dikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

ekerhastalığınızvarsa,

herhangibirnedenlekarbonhidratlarakarşıtahammülsüzlüğünüzvarsa

builaçsizedikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcaşişesağlamvesızdırmıyorsa,içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’ninyiyecekveiçecek

ilekullanılması

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİdamaryoluylauygulanan

birilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde%5

DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde%5DEKSTROZİZOTONİK

SODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’ninaraçyadamakine

kullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’niniçeriğinde

bulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunan

yardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretki

beklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ,bazıilaçlarlageçimsizdir.

Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir.Aşağıdakilergeçimsizolduğubilinenilaçlardandır:

Ampisilinsodyum

Mitomisin

AmfoterisinB

Eritromisinlaktobinat

Ayrıcaçözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ,karbenoksolon(mide

ülserindemideyüzeyinikoruyucuolarakkullanılır),kortikosteroid(çeşitlialerjikdurumlarda

damariçiyoldan,astımvbalerjiksolunumyoluhastalıklardasolunumyoluylaveçeşitli

alerjikdurumlardaciltüzerinesürülerekkullanılanbirilaç)veyakortikotropin(beyinden

salgılananbirhormondur;eksikliğindeilaçolarakkullanılır)kullananhastalardadikkatli

uygulanmalıdır.

Böbrekişlevleriiyiolanaçhastalara,özelliklehastanındigitalistürükalpilaçlarıylatedavi

altındaolduğudurumlarda,%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ

yeterlipotasyumeklenerekuygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİiletedavinizin

nekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucu

alamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Karaciğer,böbrekyadakalpişlevlerindeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’ninetkisininçokgüçlü

veyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜR

ÇÖZELTİSİkullandıysanız:

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmanızgerekenden

fazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’nikullanmayı

unutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİiletedavi

sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİde

içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜR

ÇÖZELTİSİ’nikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUM

KLORÜRÇÖZELTİSİ’nekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Vücuttasubirikimi,şişlikler(ödem)vesıvıbirikiminebağlıolan(konjestif)kalp

yetmezliğindeağırlaşma

Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerdenbazılarının(potasyum,magnezyum,fosfatvb)

düzeylerindeazalmalar

Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

Vücutsıvılarınındahaasidikolması(asidoz)

Başağrısı

Başdönmesi

Huzursuzlukhali

Aşırıuyarılabilirlikhali

Kasılmalar

Komaveölüm

Kalpçarpıntısı(taşikardi)

Tansiyondayükselme

Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

Akciğerlerdesıvıbirikimi(ödem)

Solunumyavaşlaması

Solunumdurması

Bulantı,kusma,ishal,karındakramplar,susamahissi,tükürükmiktarındaazalma

Terlemedeazalma

Kaslardaseyirmevesertleşme

Böbrekyetmezliği

drarmiktarınızdaartış

Ateş,halsizlik

Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtılarınoluşumu

Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma

Uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılansertlik,

kızarıklıkyadaşişlik

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜRÇÖZELTİSİ’niçocuklarıngöremeyeceği,

erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığında,doğrudanışıkalmayanbiryerdesaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜR

ÇÖZELTİSİ’nukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.

No:2Kartepe/KOCAELİ

Bukullanmatalimatı23.01.2015tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

işeeskikonumunagetirerekkiempaçılırveuygulamayadevamedilir.

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Published on: Mon, 26 Nov 2018 EFSA is conducting pan‐European dietary exposure and risk assessments related to actual levels of pesticide residues in food commodities. These assessments use the pesticide occurrence data generated under the official monitoring programs of Member States, the consumption data from EFSA's comprehensive food consumption database and pesticide‐specific information such as processing factors. Currently no harmonised list of processing factors is available within Europe and wo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevicepic.twitter.com/YU9Iq

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevicepic.twitter.com/YU9Iq

. @US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevice pic.twitter.com/YU9Iq3Yw0b

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2018

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Zimmer Biomet, Inc. Recalls Spinal Fusion & Long Bone Stimulators Due to Lack of Adequate Validation and Controls to Ensure Product Cleanliness. Read more about the recall: https://go.us

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Zimmer Biomet, Inc. Recalls Spinal Fusion & Long Bone Stimulators Due to Lack of Adequate Validation and Controls to Ensure Product Cleanliness. Read more about the recall: https://go.us

. @US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Zimmer Biomet, Inc. Recalls Spinal Fusion & Long Bone Stimulators Due to Lack of Adequate Validation and Controls to Ensure Product Cleanliness. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEK  #MedicalDevice pic.twitter.com/M55ddC98wW

FDA - U.S. Food and Drug Administration