PF DEKSTRAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PF DEKSTRAN 40 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZ. 500 ML SETLI CAM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PF DEKSTRAN 40 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZ. 500 ML SETLI CAM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dekstran

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692911
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

PFDEKSTRAN40İZOTONİKSODYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ

Damaryolundankullanılır

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti9gramsodyumklorürve10gramdekstran-40

içerir.

Yardımcımaddeler:Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.PFDEKSTRAN40nedirveneiçinkullanılır?

2.PFDEKSTRAN40’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PFDEKSTRAN40nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PFDEKSTRAN40’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2

1.PFDEKSTRAN40nedirveneiçinkullanılır?

PFDEKSTRAN40damariçiyoldanuygulananberrak,renksizbirçözeltidir.

PFDEKSTRAN40,500ve1000mililitrehacmindecamşişelerdesunulmuştur.Setli

vesetsizikiformubulunmaktadır.

PFDEKSTRAN40aşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır:

-Şok,yanık,kandakiyağparçacıklarınınkılcaldamarlarıtıkaması(yağembolisi),

pankreasiltihabı(pankreatit),karıniçizarlarıniltihabı(peritonit)vebağırsak

hareketlerinindurması(paralitikileus)gibivücuttakikılcaldamarlardakidolaşımın

yavaşladığıdurumlar.

-Gangrentehdidi,bacakülserleri,Raynaudhastalığı(dahaçokkadınlardagörülenbirtür

damarhastalığı)vebeyindamarlarınınkanamasızhastalıklarıgibiatardamarvetoplar

damarlardakidolaşımbozukluklarıileameliyatvetravma(herhangibirdarbe)sonrası

damariçipıhtıoluşmasını(tromboembolikolaylar)önlemekamacıyla.

-Damarcerrahisiveplastikcerrahidevücudunuzunçevreseldamarlarındakidolaşımı

düzeltmekveaşılanmışparçanın(greft)damarlarındapıhtı(tromboz)oluşmariskini

azaltmakamacıile.

-Açıkkalpameliyatlarında(kalp-akciğercihazındakullanılansıvıyaekolarak).

2.PFDEKSTRAN40kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PFDEKSTRAN40’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

DahaöncePFDEKSTRAN40,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçeren

ilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılı

solunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacı

KULLANMAYINIZ.Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Çözeltiaşağıdakidurumlardakullanılmamalıdır:

-Ciddibirkanamaylaseyredenpıhtılaşmabozukluğuhastalığınızvarsa

-Akciğerlerinizdesıvıbirikimiyleseyredenağırbirkalpyetmezliğinizvarsa

-İdrarçıkışınınçokazolduğuveyahiçolmadığıböbrekyetmezliğinizvarsa,

3

PFDEKSTRAN40’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Tümdamariçiilaçuygulamalardüzenlivedikkatlibirgözlemaltındayürütülmelidir.

Bunedenledoktorunuzsizinklinikdurumunuzuyakındanizleyecekvedüzenli

aralıklarlasizekantestleriyapacaktır.Ayrıcauygulamanınerkendönemlerindeciddi

yanetkilergelişebildiğibildirildiğinden,builaçlayapılantedavinizinilkdakikalarında

çokdikkatleizleneceksiniz.

Sodyumkısıtlamasıuygulananhastalardauygulanırken,çözeltininlitrede154mEq

sodyum(tuz)içerdiğidikkatealınmalıdır.Ayrıcabuilaçtuzbirikimiyleseyreden

diğerdurumvetedavilerde(örn.kortikosteroidtedavisi)dikkatlekullanılmalıdır.

Builacınuygulandığıhastalardadamariçihacimyüklenmesiihtimaligözönünde

bulundurulmalıdır.Böbrekişlevleribozulmuş,akciğerlerindesıvıbirikimiolan

(pulmonerödem)yadatümvücudundasıvıbirikimiolan(konjestifkalpyetmezliği)

hastalarabuilaçdikkatleuygulanmalıdır.

Builaçşekerhastalığıolanlardadikkatlekullanılmalıdır.

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyle

boşalmadanöncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesi

önerilir.Ayrıcayalnızcaşişesağlamsaveiçindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PFDEKSTRAN40’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

PFDEKSTRAN40damaryoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindePF

DEKSTRAN40’ikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

4

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindePFDEKSTRAN40’ı

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

PFDEKSTRAN40’ınaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisi

bulunmamaktadır.

PFDEKSTRAN40’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

PFDEKSTRAN40’ıniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,

bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

Kanınpıhtılaşmasınıengelleyenilaç(heparin)kullanıyorsanızlütfendoktorunuzubuilacı

almaktaolduğunuzdanveyayakınzamandaaldığınızdanhaberdarediniz;heparinlebirlikte

verilmesidurumundakanamariskisözkonusudur.

PFDEKSTRAN40bazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiye

eklenmemelidir.

Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PFDEKSTRAN40nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Genelolaraksizdehangidurumiçinkullanıldığınagöregünde500-1500mlkullanılır(en

fazlavücutağırlığınızınherbirkilogramıbaşına20ml).

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

5

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzPFDEKSTRAN40iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıysanızkaraciğer,böbrekveyakalbinizleilgilibirtakımsorunlarınızolabileceği,birlikte

başkailaçlarıdakullanıyorolabileceğinizyadatedaviedilmeyeçalışılandurumdanbaşka

hastalıklarınızındabulunabileceğidüşünülerek,tedaviyeetkiliendüşükdozlarla

başlanacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Eğerböbreklerinizleilgilibirsorununuzvarsabuilaçsizdedahadikkatleuygulanacakve

gerekirsedozusizinbudurumunuzagöreayarlanacaktır.

Karaciğeryetmezliğidurumundakullanımıylailgiliözelbirbilgibulunmamaktadır.

EğerPFDEKSTRAN40’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPFDEKSTRAN40kullandıysanız:

PFDEKSTRAN40’ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

PFDEKSTRAN40’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

6

PFDEKSTRAN40iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PFDEKSTRAN40’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın

:

10hastanınenaz1’inde

görülebilir.

Yaygın :

10hastanınbirindenaz,

fakat100hastanınbirinden

fazlagörülebilir.

Yaygınolmayan : 100hastanınbirindenaz,

fakat 1000 hastanın

birindenfazlagörülebilir.

Seyrek : 1000hastanınbirindenaz

görülebilir.

Çokseyrek : 10000hastanınbirindenaz

görülebilir.

Bilinmiyor : Eldekiverilerdenhareketle

tahminedilemiyor.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PFDEKSTRAN40’ıkullanmayıdurdurunuzvederhal

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(İlacınuygulandığıbölgedeveyatümvücudunuzdakaşıntı,

kızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;solunumsıkıntısı,hırıltılısolunum,göğüsteağrı;vücutta

aşırısıcaklıkyadasoğuklukhissi,titreme;ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzdeveyatüm

vücuttaşişme;başağrısı,başdönmesi,bayılmahissi;kalpteçarpıntı).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPFDEKSTRAN40’akarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşırıduyarlılıkreaksiyonlarıdışındaaşağıdakiyanetkilerdegörülebilir:

Bilinmeyensıklıktagörülenler:

Uygulamadevamederkenateş,titremegibibelirtiler(febrilreaksiyon).

7

Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma,uygulamanınyapıldığıyerden

başlayaraktoplardamarlarınızboyuncayayılansertlik,kızarıklıkyadaşişlik.

Kurdeşen(derideoluşan,etrafıkızarıklıklaileçevrili,büyüklüğübirkaç

milimetredenbirkaçsantimetreyekadardeğişen,çeşitlişekillerdeolabilen,

kaşıntılıveşişplaklar).

Burundatıkanıklık.

Tansiyonunuzdahafifdüşme(hipotansiyon).

Mide-bağırsaklarınızlailgilibulantıvekusmaşeklindekibelirtiler.

Ateş.

Eklemlerdeağrı(artralji).

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.İlacınızayadayapılandamariçiuygulamayabağlı

olabilir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PFDEKSTRAN40’ınsaklanması

PFDEKSTRAN40’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltısıcaklıktadoğrudanışıkalmayanbiryerdesaklanmalıdır.Dondurulmamalıdır.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPFDEKSTRAN40’ıkullanmayınız.

8

Ruhsatsahibiveüretici: POLİFARMAİLAÇSANAYİVETİCARETA.Ş.

KaleMah.SanayiCad.No:82

Misinli-ÇORLU/TEKİRDAĞ

Tel:(0282)6751404

Faks:(0282)6751405

Bukullanmatalimatı------------tarihindeonaylanmıştır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.