PF %5 DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PF %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR %0,3 POTASYUM KLORUR SOL. 500 ML SETSIZ CAM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PF %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR %0,3 POTASYUM KLORUR SOL. 500 ML SETSIZ CAM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692720
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti50gramdekstroz(glukoz),4.5gramsodyumklorürve

3grampotasyumklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sterilenjeksiyonluksu

BuKullanmaTalimatında:

1.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİnedirveneiçinkullanılır?

2.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2

1.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİnedirveneiçinkullanılır?

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİvücudunsusuzvetuzsuzkaldığıbazıdurumlardakullanılanve

damariçiyoldanuygulananbirçözeltidir.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ,500mililitreve1000mililitrehacmindecamşişelerde

sunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3

POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ,konsantreformdabulunanbazı

damariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ'yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,

karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzdaaşırı

tuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

DahaöncePF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçları

aldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,

deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacı

KULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Ayrıcasizdeaşağıdakidurumlarvarsadoktorunuzbuilacısizeuygulamayacaktır:

Hiperkloremi(ilacıniçindekiklorürünkanınızdafazlabulunduğubirdurum)durumunuz

varsa.

Hipernatremi(ilacıniçindekisodyumunkanınızdafazlabulunduğubirdurum)

durumunuzvarsa.

3

Hiperkalemi(ilacıniçindekipotasyumunkanınızdafazlabulunduğubirdurum)

durumunuzvarsa.

Şiddetliböbrekyetmezliği(idrarınçokazolmasıyadahiçolmaması)durumunuzvarsa.

Böbreküstübezininyetersizçalışmasınabağlıbirhastalığınız(Addisonhastalığı)varsa.

Tedaviedilmemişkalpyetmezliğinizvarsa.

Son24saatiçindebirkafatravmasıgeçirmişseniz(kafanızadarbealmışsanız).

Sizdebirşekerhastalığı(diyabet)varsavekontrolaltındadeğilse.

Şekerekarşıtahammülsüzlüğünüz(glukozintoleransı)varsa.

Kanşekerinizyüksekse(hiperglisemi).

Kanşekerinizinaşırıyüksekliğinebağlıbirkomahalindeyseniz(hiperozmolarkoma).

Kandakilaktatdüzeylerinizyüksekse(hiperlaktatemi)

Mısırkaynaklıürünlerekarşıaşırıduyarlılığınız(alerji)varsa.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

EğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsadoktorunuzsizePF%5DEKSTROZ%0,45

SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ‘yi

kullanırkenözeldikkatgösterecektir:

Vücudunuzda,kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesutoplanması(ödem),soluk

kesilmesiyadazorlusolukalıpvermegibibelirtilerleseyredenbirkalpyetmezliğiveya

solunumyetmezliğinizvarsa.

Kalphastalığınızvarsa,özellikledebuhastalığınıziçindijitalisolarakadlandırılan

gruptanbirkalpilacınıkullanıyorsanız.

Yüksektansiyonunuzyadagebeliktansiyonunuzvarsa.

Vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldostrenozimadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyleseyredendiğerhastalıklarınızvarsa.

Kortikosteroidyadakortikotropinadıverilengruptanilaçlarlatedavigörüyorsanız.

Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücudunuzdakipotasyumdüzeylerininyükselmesineyatkınlığı

arttıranbirdurumunuzvarsa.

Böbrekişlevlerininyadaböbreküstübezininbozukluğuvarsayadaböbrekyetmezliği

hastasıysanız.

Şekerhastasıysanız.

Anibirinme(felç)durumuyaşıyorsanız.

Ayrıcadoktorunuzbuçözeltininkullanımısırasındaklinikdurumunuzvelaboratuvar

değerlerinizi(kanveidrardakielektrolitdüzeyleriileasit-bazdengesi)düzenliaralıklarla

izleyecektir.

4

Ayrıcabuilaçsizinçocuğunuzakullanılacaksaveçocuğunuzözellikledüşükdoğumağırlıklı

doğmuşvehenüzyenidoğmuşbirbebeksedoktorunuzuygulayacağımiktarlarıseçerkenve

uygulamahızınıayarlarkenözelbirdikkatgösterecek,tedaviyibebeğinizinkanşekerinisıksık

ölçerekdikkatleizleyecektir.

Uygulamayıyapacakolansağlıkgörevlisi,

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedecek;

Builacısizeuygularkenkullanılanboruları(setleri)24saattebirdeğiştirmeyegayret

edecek;

Yalnızcaşişevekapağısağlamsa,içindekiçözeltiberraksakullanacak;

Uygulamasırasındadamardışınakaçmamasınaözengösterecektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİdamaryoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısından

yiyecekveiçeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindePF%5

DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİN

ÇÖZELTİ’yikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafındanözellikle

uygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindePF%5DEKSTROZ%0,45SODYUM

KLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yikullanmayınız.

5

Araçvemakinekullanımı

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisi

bulunmamaktadır.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’niniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınız

yoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuzabildiriniz.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ,kanlaaynısettenverilmemelidir.Çözeltibazıilaçlarlageçimsizdir.

Budurumeklenecekilaçlarınürünbilgilerindenöğrenilebilir.

Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir.Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbir

geçimsizlikriskinienazaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönce

veuygulamasırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklık

veyaçökelmeolupolmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

AyrıcaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımısırasındabuilaçların

etkileridikkatealınmalıdır:

Vücuttakisteroidadıverilenhormonuneksikliğinenedenolanbazıhastalıkların

tedavisinde,yangı(enflamasyon,iltihap)ileseyredenbazıhastalıklarınıntedavisinde,

bazıotoimmünhastalıkların(savunmasistemininkendivücuthücrelerinedesaldırmasıve

kendivücuthücreleriyoketmeyeçalışmasıolayı)tedavisindeveastım,egzema,alerjik

rinittedavisiiletransplant(organnakli)cerrahisindensonraorganreddiniönlemekiçin

kullanılankortikoidler/steroidler(vücuttasodyumvesubirikmesiriskinedeniyle).

Mideülserindekullanılankarbenoksolon(vücuttasodyumbirikmesiriskinedeniyle)

Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle).

6

AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiyotensinIIreseptörantagonistleri

grubundantansiyonilaçları(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle).

Transplant(organnakli)cerrahisindensonraorganreddiniönlemekiçinkullanılan

takrolimus,siklosporin(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle).

Dijitalisgrubundankalpilaçları.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Busıradayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninidikkatealacaktır.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatlarıtakip

ediniz.

Erişkinlerdekarbonhidrat,sodyumvesıvıkaybınıntedavisiiçingenelolarakönerilen24saatlik

doz500mLile3litrearasındadeğişir.

Hafifpotasyumeksikliğinintedavisivepotasyumeksikliğininönlenmesiiçingünde1-1,25litre

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİgeneldeyeterliolmaktadır.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜR

.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

7

Bebekveçocuklardagenelolarak24saatteuygulanacakçözeltimiktarıvücutağırlığı10kg’a

kadarolanbebekleriçin100mL/kg,10kg’danfazlaçocuklariçin1-1,5litre,20kg’danfazla

çocuklariçinise1,5-2,5litrearasıdır.

Yaşlılardakullanım:

Uygulanacakdozveinfüzyonhızı,erişkinlerdekigibihastanınvücutağırlığına,klinikve

biyolojikdurumunavebirlikteuygulanantedaviyegörehekimtarafındanayarlanır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Özelkullanımdurumuyoktur.

EğerPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR

%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİkullandıysanız:

Özellikleböbreklerinizdensodyumatılmasındabirbozuklukolduğudurumlardakullanmanız

gerekendendahafazlaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUM

KLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİkullandıysanız,vücudunuzdaveyakolyada

bacaklarınızdasutoplanması(ödem),solukalıpvermenizdezorlaşma,yatarkenyadamerdiven

çıkarkennefesalıpvermedezorlanma(konjestifkalpyetmezliğibelirtileri)oluşabilirvebunun

içindiyaliztedavisinegerekduyulabilir.

BöbrekyetmezliğinizvarsavesizeönerilendenfazlaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUM

KLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİkullandıysanız

kanınızdakipotasyumdüzeyleriartar(hiperkalemi).Kanınızdakipotasyumdüzeyleriarttığında

potasyumzehirlenmesibelirtilerigörülebilir.Potasyumzehirlenmesinebağlıbelirtilerarasında

kolveyabacaklarınızdauyuşma,hissizlik,gevşeklik;kaslarınızdazayıflık,ağırlıkhissi,felçhali,

reflekslerinkaybolmasıveyasolunumhareketlerinizinyavaşlaması;bilincinizdebulanmave

bilinçyitirilmesi;tansiyonunuzdadüşme,kalbinizinnormaldenhızlı,yavaşyadadüzensiz

çalışması,kalpdurmasıvebulantı,kusma,ishal,karınağrısıgibimide-barsaksistemiyleilgili

belirtilerbulunur).Hiperkalemikalsiyum,insülin(glukozlabirlikte),sodyumbikarbonat,iyon

değiştiricireçineleryadadiyalizletedaviedilebilir.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninbileşimindekiklorürtuzlarınınaşırıuygulanmasıkanınızı

asitleştirebilir.

8

KullanmanızgerekendendahafazlaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3

POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİkullandıysanız,çözeltinin

bileşimindekidekstrozkanşekeriniziyükseltebilir.Kanşekerinizçokyükseldiğindekanınızın

yoğunluğuartabilir,idrarınızdaşekerçıkabilir,bolvesuluidrarçıkarmayabaşlarsınız.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYON

ÇİNÇÖZELTİ’yikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜR

.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.AşağıdaPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUM

KLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİuygulanmasısırasındagörüldüğübildirilenyan

etkilerbelirtilmiştir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketletahminedilemeyensıklıktagörülürler.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3

POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İlacınuygulandığıbölgedekaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

Solunumsıkıntısı,hırıltılısolunum,göğüsteağrı;

Vücuttaaşırısıcaklıkyadasoğuklukhissi;

Ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzdeveyatümvücuttaşişme;

9

Başdönmesi,bayılmahissi;

Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR

%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ'yekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Ayrıcauygulamadevamederkenvücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon)DERHALdoktorunuzabildiriniz;budurumdadoktoruygulamayasonvererekacil

tıbbimüdahaledebulunabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bilinmiyor:

Kandakielektrolitdüzeylerininyükselmesi(hiperpotasemi,hipernatremi,hiperkloremi)

vebunlarabağlıbelirtiler:

Ateş

Halsizlik

Başağrısı

Başdönmesi

Huzursuzlukhali

Kolayuyarılabilirlik(iritasyon)

Havale(konvülsiyon)

Kolveyabacaklardauyuşma,hissizlik,gevşeklik

Kaslardazayıflık

Kaslardaseğirmevesertleşme

Kaslardaağırlıkhissi

Reflekslerinkaybolması

Kasfelci

Solunumhareketlerininyavaşlaması

Solunumundurması

Bilinçtebulanıklık

Bilinçkaybı

Reflekslerinkaybı

Koma

10

Kanbasıncındadüşme(hipotansiyon)veyayükselme(hipertansiyon)

Kalbinnormaldenhızlı,yavaşyadadüzensizçalışması.

Kalpdurması

Bulantı

Kusma

İshal

Karındakramplar

Susamahissi

Tükürükmiktarındaazalma

Terlemedeazalma

Böbrekyetmezliği

Vücuttave/veyakolyadabacaklardasutoplanması(ödem)

Akciğerlerdesutoplanması(akciğerödemi)

Solukalıpvermedezorlaşma

Yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıpvermedezorlanma

Kandakiasitlikderecesininartması

Kanyoğunluğununartması(hiperozmolarite)

Kanşekerininyükselmesi(hiperglisemi)

İdrardaşekerçıkması(glukozüri)

Ozmotikdiürez(kanşekerininyükselmesinebağlıbolmiktardaidrarçıkarma)

Uygulamanınyapıldığıdamardailtihaplanma

Uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılansertlik,

kızarıklıkyadaşişlik

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.

NFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’ninsaklanması

PF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYON

ÇİNÇÖZELTİ’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

11

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPF%5DEKSTROZ%0,45SODYUMKLORÜR

%0,3POTASYUMKLORÜRİ.V.İNFÜZYONİÇİNÇÖZELTİ’yikullanmayınız.

RuhsatsahibiveÜretici:POLİFARMAİLAÇSAN.VETİC.A.Ş.

KaleMah.SanayiCaddesiNo:82Misinli

Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel :02826751404

Faks :02826751405

Bukullanmatalimatı………tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sistemehava

girmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.Oluşan

sonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ekilaç

içerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmaküzere

saklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonunabağlı

ateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyonahemenson

verilmelidir.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.Kısmenkullanılmışşişeler

yenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

12

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünlegeçimli

olmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımındageçimlilik

kontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

1.Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

2.Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

1.Setinklempikapatılır.

2.Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

3.Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçineuygulanır.

4.Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

5.Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

6.Şişeeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.