PEXOLA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PEXOLA ER 3 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PEXOLA ER 3 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693030139
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-11-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

PEXOLA ®

ER2.25mguzatılmış salımlıtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Pramipeksol.

HerbirPEXOLAER2.25miligramuzatılmışsalımlıtablet,1.57miligrampramipeksolbaza

eşdeğer,2.25mgpramipeksoldihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Hipromelloz2208,mısırnişastası,karbomer941,kolloidalsilikon

dioksitanhidr, magnezyum stearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. PEXOLA ERuzatılmış salımlıtabletnedir veneiçinkullanılır?

2. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletinsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletnedirveneiçinkullanılır?

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,pramipeksoladıverilenbirilaçetkinmaddesiniiçerirve

dopaminagonistiolarakbilinenbirilaçgrubunadahildir.Bugrupilaçlar,beyindekialgılayıcı

yapıcıkları(dopaminreseptörleri)uyararaketkigösterir.Dopaminreseptörlerininuyarılması,

beyindekisinir sinyallerini tetikleyerek vücut hareketlerinin kontrol edilmesineyardımcı olur.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,primer(ilkdefaortayaçıkan)Parkinsonhastalığının

belirtilerinintedavisindetekbaşınaveyalevodopa(Parkinsonhastalığındakullanılandiğerbir

ilaç) ilebirlikte kullanılabilir.

PEXOLAER2.25mguzatılmışsalımlıtabletler,beyaz-kırıkbeyazrenkte,ovalşekillidir.Bir

yüzündeP12 kodu, diğeryüzündeiseBoehringerIngelheimşirket logosubasılıdır.

PEXOLAER2.25mguzatılmışsalımlıtablet,30tabletiçerenblisterambalajlardapiyasaya

sunulmaktadır.

2. PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-PramipeksoleveyaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletformülündekiyukarıdabelirtilen

yardımcı maddelerden herhangi birinekarşıalerjikiseniz.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PEXOLAalmayabaşlamadan öncedoktorunuzla konuşunuz.

Eğerherhangibirtıbbisorunveyabelirtihissederseniz,özellikledeaşağıdabelirtilen

durumlardan biri sizin için geçerliyse,doktorunuzasöyleyiniz:

-Böbrek hastalığı

-Hayalgörme(Halüsinasyonyanigerçekteolmayanşeylerigörme,duymayadahissetme).

Halüsinasyonların çoğugörseldir

-Diskinezi(Örneğin,kolvebacaklardaanormal,kontroledilemeyenhareketler):Parkinson

hastalığınızileribirevredeyseveaynızamandalevodopaadlıilacıkullanıyorsanız,PEXOLA

ERdozunun arttırıldığı dönemdediskineziortayaçıkabilir.

-Uykulu halveanidenuyuyakalmanöbetleri

-Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerinolması(psikoz).

-Görmedebozukluklar.PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablettedavisisırasındadüzenliolarak

gözmuayenesi olmalısınız.

-Ağırkalpveyakandamarıhastalıkları.Özellikletedavinizinbaşlangıçaşamalarındakan

basıncınızıdüzenliolarakkontrolettirmelisiniz.Buposturalhipotansiyondan(ayağa

kalktığınızdatansiyonunuzundüşmesi) kaçınmak için gereklidir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişiler,siziniçinnormalolmayandavranışlardabulunmanıza

nedenolandürtüveisteklergeliştiğinivekendinizeveyabaşkalarınazararverebilecek

hareketlereyolaçanengelleyemediğiniziçgüdü,tahrikveaşırıisteklerortayaçıktığınıfark

ederseniz,hemendoktorunuzlagörüşmelisiniz.Bubelirtiler“dürtükontrolbozuklukları”olarak

adlandırılırvebağımlılıkderecesindekumaroynama,aşırıyemekyeme,aşırıparaharcama,

anormalderecedefazlaseksdürtüsüveyatakıntışeklindeseksüelduyguvedüşüncelerdeartış

gibidavranışlarıiçerir.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveyatedaviyikesmegereğini

duyabilir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişilersizdemani(gerginlik,coşkuhissiveyaaşırıheyecan)

veyadeliryum(bilinçazalması,kafakarışıklığı,gerçeklerdenkopma)durumunungeliştiğinifark

ederseniz,hemendoktorunuzlagörüşmelisiniz.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveya

tedaviyi kesmegereğiniduyabilir.

PEXOLAER,özeltasarımlıbirtablettirvetabletalındıktansonraetkinmaddesiaşamalıolarak

vücuttasalıverilir.Tabletparçalarızamanzamansindirimsistemindengeçebilirvedışkınızda

görünebilir.Butabletparçaları,bütünbirtabletşeklindedegörülebilir.Eğerdışkınızdatablet

parçalarıgörürsenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletinyiyecekveiçecekilekullanılması:

PEXOLAER uzatılmış salımlı tablettedavisisırasında alkolkullanırken dikkatliolmalısınız.

PEXOLA ERuzatılmış salımlı tabletyemeklerlebirlikte veyaayrı olarakkullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizdenşüpheleniyorsanızveyahamileolmayıplanlıyorsanız,

durumudoktorunuzabildiriniz.DoktorunuzbudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

tedavisinedevam edipedemeyeceğinizi sizebildirecektir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinannekarnındakibebeğeolanetkileribilinememektedir.

Bunedenle,eğerhamileiseniz,doktorunuzsizeaksinisöylemedikçe,PEXOLAERuzatılmış

salımlı tabletkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Bu ilacı veherhangibir ilacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BebeğiniemzirenannelerPEXOLAERkullanmamalıdır.PEXOLAERannesütünüazaltabilir.

Aynızamanda,sütünüzevebebeğinizegeçebilir.EğerPEXOLAERtabletkullanmanız

kaçınılmazise,emzirmeyikesmelisiniz.

Araçvemakinekullanımı

PEXOLAERtedavisisırasında,gerçekteolmayanşeylerigörebilir,duyabilirveya

hissedebilirsiniz. Eğer bubelirtilerortayaçıkarsaaraçvemakine kullanımından kaçınınız.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,özellikleParkinsonhastalarında,uyuklamahaliveaniden

uyuyakalmanöbetlerinenedenolabilir.Eğerbuyanetkilersizdedevarsa,araçvemakine

kullanmayınız. Bu durumudoktorunuzubildiriniz.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler

PEXOLA ERuzatılmışsalımlıtabletiniçerdiğiyardımcımaddelerherhangibiruyarıcıbilgi

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerherhangibirbaşkailaçkullanıyorsanız,yakınzamandakullandınıziseveyakullanma

ihtimalinizvarsa,doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.Bunlararasındadiğerilaçlar,

reçetesizolarakteminettiğinizbitkiselilaçlar,sağlıklıgıdaürünleriveyagıdadesteğiürünleride

bulunabilir.

PEXOLAER’yıantipsikotik ilaçlarlarla birliktekullanmayınız.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirisinikullanıyorsanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

almadan öncemutlakadoktorunuzahaber verinizvedikkatliolunuz:

Simetidin(mideasitfazlalığı ve mide ülseri tedavisindekullanılan birilaç)

Amantadin(Parkinson hastalığı tedavisindekullanılabilir)

Meksiletin(“ventriküleraritmi”olarakadlandırılandüzensizkalpatımlarınıntedavisinde

kullanılır)

Zidovudin(insanbağışıklıksistemininbirhastalığıolan“edinilmişyetersizbağışıklık

sistemisendromu” (AIDS)tedavisindekullanılan bir ilaç)

Sisplatin (çeşitlikanser türlerinin tedavisindekullanılan bir ilaç)

Kinin(geceortayaçıkanağrılıbacakkramplarınınvebirsıtmatürüolan“falciparum

malaria”(malignsıtma)hastalığının tedavisindekullanılan bir ilaç)

Prokainamid (düzensizkalp atımlarının tedavisindekullanılan bir ilaç)

Eğerlevodopakullanıyorsanız,PEXOLAERiletedaviyebaşlarken,levodopadozunun

azaltılmasıdoktorunuztarafından önerilebilir.

Birliktesakinleştirici(sedatifetkili)özelliktaşıyanbaşkabirilaçalıyorsanızveyaalkol

kullanıyorsanızdikkatliolmalısınız.BudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletsizinaraç

vemakinekullanmayeteneğinizi etkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekilde

alınız.Eğeremindeğilseniz,doktorunuzasorunuz.Doktorunuzsizealmanızgerekendozu

söyleyecektir.

İlkhaftaboyuncaolağangünlükdoz0.375mgpramipeksoldür.Doktorunuzilacınızındozunu

belirtilerinizkontrol altınaalınıncayakadar5-7gündebir arttıracaktır (idame dozu).

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtablet

Dozarttırma şeması

Hafta Günlük doz(mg) Tablet sayısı

1 0.375 mg 1 adet 0.375 mgPEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

2 0.75 mg 1 adet 0.75 mg PEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

veya

2 adet 0.375 mgPEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

3 1.5 mg 1 adet 1.5 mgPEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

veya

2 adet 0.75 mgPEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

veya

4 adet 0.375 mgPEXOLAERuzatılmış

salımlıtablet

Olağanidamedozugünde1.5mg’dır.Bununlabirliktedoktorunuzgerekirsedozunuzudaha

fazlaarttırılabilir.Eğergerekliise,doktorunuzgünlükdozunuzugünde4.5mgpramipeksole

kadarçıkarabilir.Gündebiradet0.375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklinde,dahadüşükbir

idamedozu vermesi demümkündür.

PEXOLA(çabuksalım)tabletten PEXOLA ERuzatılmış tabletegeçiş:

Doktorunuz,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunuhalenkullanmaktaolduğunuz

PEXOLA(çabuk salım) tablet dozunu temel alarak düzenleyecektir.

GeçişyapmadanöncekigünPEXOLA(çabuksalım)tabletinizinormalzamanındaalınız.Daha

sonraertesigünsabahPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunualınız.Bundansonrabir

dahaeskiilacınızıkullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

PEXOLAERuzatılmış salımlıtablet,sadecegündebir kezvehergünaynısaattealınız.

PEXOLAERuzatılmış salımlıtablet,yiyeceklerlebirlikte veyaayrı olarakalınabilir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtableti,bütünolarak,suileyutunuz.Tableti

çiğnemeyiniz,bölmeyinizveyaezmeyiniz.Aksitakdirde,ilacıniçindeki

etkin maddekanınızaçok hızlageçeceği için aşırıdozalmış olabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinçocuklarve18yaşınakadarergenlerdekullanımı

önerilmez.PEXOLAER’ınParkinsonhastalığındabuyaşgrubunailişkinbirkullanımalanı

bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinvücuttanatılmasüresiyaşlılardabirazdaha

uzayabilmektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekhastalığınızvarsa,doktorunuz,ilkhaftasüresince,normalbaşlangıçdozuolan0.375mg

ERuzatılmışsalımlıtabletisadecegünaşırıalmanızıönerecektir.Sonrasında,doktorunuzdoz

sıklığınıhergünbiradet0.375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklindearttırabilir.Eğerdaha

fazla dozartırımıgerekirsedoktorunuzbunu0.375 mg’lıkdozbasamaklarışeklindeyapabilir.

Eğerböbrektekiproblemlerinizciddiise,doktorunuzpramipeksoliçerenfarklıbirilaca

geçmeniziisteyebilir.Tedavisırasındaböbrekproblemlerinizkötüleşirse,mümkünolduğukadar

çabuk bir şekildedoktorunuziletemasageçiniz.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadozazaltımınıngerekliolmadığı

düşünülmektedir.

EğerPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla PEXOLAER uzatılmış salımlıtabletkullandıysanız

PEXOLAER’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

-Eğerkazaendahafazlatabletalırsanız,gecikmedendoktorunuzabaşvurunuzveyaen

yakın hastaneninacilservisinemüracaat ediniz.

-FazladozdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletalmışsanız,kusma,huzursuzlukveya

“4.Olasıyanetkiler”bölümündetanımlananyanetkilerdenherhangibirisizdeortaya

çıkabilir.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzdozualmanızgerekenzamandan12saat

sonrasına kadaralabilirsiniz. Bir sonraki dozu olağan zamanındaalınız.

Aradan12saattenfazlageçtiyseunuttuğunuzdozualmayınız.Budurumda,birsonraki

dozunuzu, ertesi gün,normalzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzlagörüşmedenPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiletedavinizisonlandırmayınız.

Tedavinizinsonlandırılmasıgerekiyorsa,doktorunuzbunuilaçdozunuzuyavaşyavaşazaltarak

yapacaktır. Böylecebelirtilerinizin kötüleşmeriski azalacaktır.

EğerParkinsonhastasıysanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiletedavinizikesinlikle

anidensonlandırmayınız.Bugruptakiilaçlarınaniolarakkesilmesiönemlibirsağlıkproblemi

olanve“nöroleptikmalignsendrom”olarakadlandırılanbirtıbbidurumayolaçabilir.Bu

semptomun belirtileriarasında şunlarbulunur:

Akinezi (kas hareketinin kaybı)

Kaslardasertlik

Ateş

Kan basıncındadeğişiklikler

Taşikardi (kalpatımlarının hızlanması)

Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Şuurazalması veyakaybı (örneğin,koma)

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir. Ancak buyanetkilerilacı kullanan herkeste ortayaçıkmaz.

Yan etkilerin değerlendirilmesindeaşağıdaki sıklık tanımları dikkate alınmıştır:

Çokyaygın(10kullanandan1’denfazlakişiyietkiler);yaygın(10kullanandan1kişiyekadarını

etkiler);yaygınolmayan(100kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);seyrek(1000kullanandan1

kişiyekadarınıetkiler);çokseyrek(10.000kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Aşağıdakiyan etkilerortayaçıkabilir:

Çokyaygın:

Kol vebacaklardaanormal, kontrolsuzhareketler(diskinezi)

Uyku hali

Baş dönmesi

Bulantı

Yaygın:

-Olağandışıdavranmaeğilimi

-Var olmayan şeylerigörme, işitmeveyahissetme(halüsinasyonlar)

Zihinkarışıklığı(Konfüzyon)

Yorgunluk

Uykusuzluk

Özelliklebacaklardaolmak üzereaşırı sıvı birikimi (periferik ödem)

Baş ağrısı

Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

Anormal rüyalar

Kabızlık

Görme bozuklukları

Kusma

İştahazalmadahilkilo kaybı

Yaygın olmayan:

Birisinin kendinezarar vereceğinden korkma(paranoya)

Delüzyon (sanrı, hezeyan)

Gündüzvaktiaşırı uykuhaliveanidenuyuyakalma

Hafızakayıpları(Amnezi)

Hareketlerdeartış ve hareketsizduramama(hiperkinezi)

Kilo artışı

Alerjik reaksiyonlar (örneğin döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlılık)

Bayılma

Kardiyakyetmezlik(nefesdarlığınaveyaayakbileklerindeşişmeyenedenolankalp

sorunları)*

Uygun olmayanantidiüretik hormon salımı*(vücudun su dengesinidüzenleyen hormon)

Huzursuzluk

Nefesalmaktagüçlük

Hıçkırık

Zatürre(akciğerlerin enfeksiyonu)(Pnomoni)

Kendinizevebaşkalarınazararverebilecekveengelleyemediğinizbazıdavranışlarayol

açan bir dürtü, içgüdü veyaarzu. Bunlar arasındaşunlar bulunabilir:

-Ciddikişiselveyaaileselsonuçlararağmenaşırıvegüçlübirkumaroynama

dürtüsü

-Seksüelilginindeğişmesiveyaartması,sizdevebaşkalarındaciddiendişe

uyandıran davranışlar örneğin, seks içgüdüsündeartma.

-Kontrol edilemeyen aşırıalışveriş veyaparaharcama

-Aşırıyeme(kısasüredeçokmiktardayemekyeme)veyakompülsifyemekyeme

(normaldeyediğinizmiktardanveaçlığınızıdoyurmayayetecekmiktardandaha

fazlayeme)*

Bilincin bulanması, zihinkarışıklığı,gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

Seyrek:

- Gerginlik, coşku hissiveyaaşırı heyecan (mani)

Budavranışlardanherhangibiriortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.Doktorunuz,bu

belirtilerle başa çıkmaveya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

(*)ileişaretliyanetkileriçinkesinbirsıklıktahminimümkündeğildir.Çünküpramipeksolile

tedaviedilen2.762hastanınkatıldığıbirklinikçalışmadabuetkilergözlenmemiştir.Sıklık

kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan dahasık değildir.

Eğerherhangibiryanetkigözlersenizveyabukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangi

bir yan etki ilekarşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletinsaklanması

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

Nemden korumak için orijinal ambalajı içinde muhafazaediniz.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra PEXOLA ERuzatılmış salımlıtabletikullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPEXOLAERuzatılmışsalımlı

tabletikullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletlerişehir

suyuna veyaçöpeatmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

BoehringerIngelheimİlaçTicaret A.Ş.

BüyükdereCad., USO Center

No:245, K: 13-14

34398-Maslak,İSTANBUL

Tel:(0 212) 329 1100 Faks: (0 212)329 1101

Üretici:

BoehringerIngelheim PharmaGmbH&Co. KG

Ingelheim am Rhein, Almanya

Bu kullanma talimatı……..tarihinde onaylanmıştır.

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety